De Groningse Gemeen­teraad


De Groningse gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Groningse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt ze het bestuur van de gemeente. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Groningse bevolking gekozen.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. Voordat er over een onderwerp gestemd wordt, wordt een onderwerp uitvoerig behandeld in een van de raadscommissies. In Groningen zijn er vier raadscommissies: Beheer & Verkeer, Ruimte & Wonen, Financiën & Veiligheid en Werk & Inkomen. De raad beslist hoe het geld besteed wordt en daarnaast controleren de raadsleden samen het college van burgemeester en wethouders.

De Groningse raad telt 39 raadsleden uit elf fracties. De verdeling van de zetels is als volgt: D66 (9 zetels), SP (6 zetels), PvdA (6 zetels), GroenLinks (4 zetels), VVD (3 zetels), CDA (3 zetels), Stadspartij (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Student & Stad (2 zetels), Partij voor de Dieren (1 zetel), 100% Groningen (1 zetel).

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert om de drie weken op woensdag in de raadszaal van het stadhuis (Grote Markt 1). De vergaderingen zijn openbaar en worden ook opgenomen. Stadjers en betrokkenen kunnen invloed uitoefenen op de gemeenteraad, bijvoorbeeld door aan het begin van een commissievergadering in te spreken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en/of die op de agenda staan. De raads- en commissievergaderingen zijn online live te volgen of achteraf te bekijken via: https://groningen.raadsinformatie.nl/