Motie 'Man en paard noemen'


22 mei 2019

Motie 'Man en paard noemen'

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 mei 2019, besprekende het raadsvoorstel “Gemeentebegroting 2019”,

Constaterende dat:

  • Op 31 oktober 2007 de discussienotitie van Kop tot Staart is vastgesteld door de raad;
  • Deze op enkele wijzigingen na via moties van de Partij voor de Dieren in maart 2011, niet herzien of geëvalueerd is;
  • Dierenwelzijn tot een breed maatschappelijk thema is verworden dat de nodige onrust met zich mee kan brengen;
  • Het college in de begroting aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden

Overwegende dat:

  • De gemeente Groningen veel dieren telt en het belangrijk is dat de raad, maar ook andere partijen beschikken over een overzichtelijk, zo compleet mogelijk beeld van deze dieren;
  • Daarom een integrale dierenwelzijnsnota wenselijk is waarin onder andere de diersoorten zijn opgenomen, die in onze gemeente voorkomen, inclusief beleid, wet- en regelgeving die op deze diersoorten van toepassing is;
  • Gemeentes als Amsterdam, Almere en Nijmegen een uitgebreide dierenwelzijnsnota hebben of deze op korte termijn gaan opstellen;

Verzoekt het college:

  • Een uitgebreide dierenwelzijnsnota op te stellen

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'Dierenhulp bij minima'

Lees verder

Amendement “Laat het Blauwbörgje in het groen staan”

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer