Motie 'Wie één ree redt, redt een hele wereld'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- Op maandag 22 juni op gruwelijke wijze een reekalf werd gedood door grof uitgevoerde maaiwerkzaamheden in de Onlanden;
- Hierbij ook een haas en vermoedelijk een tweede reekalf werden gedood;
- Het land valt onder beheer van Natuurmonumenten (NM) en in een grensgebied ligt van de gemeenten Groningen en Tynarloo en de provincies Groningen en Drenthe, in een verbindingszone van het Paterswoldsemeer en de Onlanden;

Overwegende dat:
- Het duidelijk een onbedoeld ongeluk betreft, maar het echter algemeen bekend is dat veel meer reekalveren, andere diersoorten en broedsels vernietigd worden door maai- en sleepwerkzaamheden.

Voorts overwegende:
- Dat reeën beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming en dat dit betekent dat de zorgplicht van toepassing is (artikel 1.11 Wet Natuurbescherming), te weten dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor in het wild levende dieren;
- Dat onder deze zorgplicht valt de verplichting om te voorkomen dat reekalfjes als gevolg van maaiwerkzaamheden gedood worden;
- Dat er een landelijke gedragscode bestaat voor werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud met als doel te voorkomen dat de Wet Natuurbescherming wordt overtreden. In deze gedragscode is echter geen specifiek hoofdstuk opgenomen voor maaiwerkzaamheden in natuurgrasland.
- Dat er talloze mogelijkheden zijn om maaislachtoffers te voorkomen, zoals ‘voorlopen’ van het perceel, gebruik van elektronische wildredders, kettingen, warmtecamera’s, inzet van drones etc.

Verzoekt het college:
- Zich in te spannen voor maaibeheer waarbij het risico op het doodmaaien van dieren wordt geminimaliseerd, zowel op eigen gronden als andere groene gebieden binnen de gemeentegrenzen die door derde partijen worden beheerd;
- Hiertoe met betrokkenen zoals pachters, terreinbeherende organisaties en andere gebruikers in gesprek te gaan en afspraken te maken;
- De resultaten hiervan aan de raad terug te koppelen;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede


Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

alleanderepartijen