Nacht van Groningen


24 april 2013

Motie Nacht van Groningen

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 april 2013

Constaterende:

Dat vogels tijdens het broedseizoen niet gestoord zouden moeten worden;

dat het hardloopevenement “de Nacht van Groningen” op 9 mei door het Noorderplantsoen gaat

Overwegende:

dat de stad erg groot is en voldoende ruimte biedt aan een hardloopevenement buiten het Noorderplantsoen (en andere parken) om;
dat zo’n duizend renners en aanmoedigend publiek voor meer overlast zullen zorgen dan het “gewone” slenterende publiek;
dat de Raad de nota “Feesten in Balans” heeft aangenomen, waarin vermeld stond dat er geen grootschalige feesten in het plantsoen mochten plaatsvinden vóór 1 juli en dat u deze regel middels uw brief van 4 april j.l. plots hebt veranderd op zodanige wijze dat dit grootschalige hardloopevenement (want tot in de kleine uurtjes durend) doorgang kan vinden

Verzoekt het college:

de vergunning voor de Nacht van Groningen in te trekken, danwel met de organisatie Topsport Nederland om de tafel te gaan zitten en alsnog een alternatieve route af te spreken die niet door het Noorderplantsoen, noch door overige gebieden in Groningen met broedende vogels leid

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Lees onze andere moties

Ballonnen

Lees verder

Groningen schaliegasvrij

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer