Hand­having honden­beleid te strikt


26 maart 2013

De Partij voor de Dieren is van mening dat het hondenbeleid in de stad op te strikte wijze wordt afgedwongen. Daarom dient de partij morgen tijdens de raadsvergadering een motie in. De strekking daarvan is dat handhavers hun werk op vriendelijke en correcte wijze dienen uit te voeren, eventueel gebruik makend van hun discretionaire bevoegdheid (niet bekeuren bij een geconstateerde overtreding).

Volgens Kelder lijkt het soms of het middel tot doel verheven is. Om de regels te handhaven mogen BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) bsb’s (Bestuurlijke Strafbeschikkingen) uitvaardigen bij overtredingen van het door de gemeente vastgestelde hondenbeleid, maar het lijkt er soms op alsof BOA’s zoveel mogelijk bsb’s willen uitdelen, zonder te letten op de omstandigheden.

Kelder: “We hebben signalen gekregen dat de handhaving door de BOA’s soms echt rigide te noemen is. Zo is er het voorbeeld van een man wiens hond bij een balspelletje even buiten de erfafscheiding kwam, toevallig net op het moment dat er twee BOA’s aankwamen. Er was geen sprake van overlast, laat staan van een gevaarlijke situatie, maar de man kreeg wel een boete. Dat is buitenproportioneel. Dat moeten we niet willen in deze stad.” Er zijn meer voorbeelden van een dergelijk disproportionele handhaving, waarbij ook de houding van de handhavers niet in alle gevallen correct zou zijn.

Kelder wil duidelijk maken dat hij niet het hondenbeleid an sich ter discussie wil stellen. Dat wordt in het najaar geëvalueerd. Het gaat hem morgen puur en alleen om de handhaving. Die dient, in zijn woorden, op vriendelijke en correcte wijze te gebeuren.