Gemeen­teraad 17-12-2014


17 december 2014

7c aardbevingen:

De Partij voor de Dieren wil alles inzetten op energietransitie. Kijk niet naar de korte termijnbelangen, maar naar de lange. We zullen zo onafhankelijk mogelijk moeten worden van aardgas. Er is genoeg geld van Groningen naar het rijk gegaan. Wij hebben daar maar heel weinig van gekregen. Doe nog maar wat meer en investeer die ook in duurzame energie. Het rijk is dit aan Groningen verplicht.

De grootste bevingen komen waarschijnlijk nog, We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zeker is dat we ons moeten voorbereiden op meer aardbevingen.

Hoe gaan wij de energietransitie bespoedigen?

De PvdD wil een versnelde transitie van aardgas naar duurzame energie. We moeten van onze aardgasverslaving af. Volgens sommige berekeningen hebben we nog maar voor 15 jaar aardgas in het Groninger veld. Dat betekent dat grote stappen in de energietransitie noodzakelijk zijn. Groningen zet al veel in op verduurzaming van energie, waarvoor complimenten. We moeten echter scherp blijven en alle zeilen bijzetten om, voordat er door aardbevingen gewonden vallen, of voordat we zonder aardgas en andere fossiele bronnen kunnen functioneren. Het is mogelijk, we moeten het alleen nog doen. Wij pleiten daarom voor grotere stappen in energieneutraal bouwen (of aardgasvrij).

Te snel overstappen kan niet, dat snappen wij ook, maar we moeten echt investeren in duurzame energie en geld vrij pleiten voor compensatie van gedupeerden.... nu en in de toekomst. Laten we niet afwachten, maar zelf het goede voorbeeld nemen.

Nav de brief van vandaag

- Goed dat men pleit voor erkenning van de problematiek en voor volledige onkostenvergoeding

- ook is het mooi dat volgens de gemeente en Co prioriteit gegeven moet worden aan ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstelling enz. zoals wij in het begin ook al aangaven.

-wel vinden wij dat er meer gezegd mag worden over het feit dat nog geen 10% minder winnen echt te mager is. Ik zeg Verder dicht, die gaskraan!

7e Wijziging Algemene Subsidieverordening (ASV) i.v.m. topinkomens

We vinden het goed dat topinkomens aan banden worden gelegd. Net als de SP zouden wij graag zien dat dit ook bij aanbestedingen gaat gelden, maar we begrepen dat dit helaas wettelijk gezien geen stand houdt. Wel zou de gemeente hierin keuzes kunnen maken en voorkeuren kunnen geven bij de aanbesteding of inkoop. Ziet het college hier mogelijkheden toe? Wellicht biedt de motie van Sp mogelijkheden?

In de commissie hebben wij, verder, aangegeven dat de raad een voorstel zou moeten krijgen van het college, wanneer een uitzondering op de inkomensnorm wordt gemaakt. In de verordening stond dat de raad enkel geïnformeerd zou worden. Gelukkig is de hele uitzondering inmiddels uit de verordening geschrapt, dus is die wijziging ook niet meer nodig.

8a Bestemmingsplan Oranjewijk

Voorzitter , Allereerst dank aan de insprekers en dank aan de wethouder voor de extra bijeenkomst die hij gecreëerd heeft op 2 december

Het plan lijkt beter dan het huidige plan. Toch is er nog steeds veel protest. Ik ben dan ook benieuwd naar de reactie vd wethouder op de vraag of het wel of niet de bedoeling is dat er meer bouwoppervlak wordt gecreëerd. Ook wil ik graag weten hoe de wethouder kijkt naar de evenwichtigheid waar de insprekers het vaak over hebben. De voorstellen voor de Noorderkerk liggen gevoelig, de bewoners willen niet dat er teveel jongeren komen te wonen en zij associeren jongeren met studenten. Dat hoeft natuurlijk niet altijd op te gaan, maar ik begrijp de zorg wel. Kan de wethouder die zorg wegnemen, of moeten we het plan op dit vlak aanpassen?

De bewoners zeggen verder dat veel ruimte is voor projectontwikkelaars. Kijk naar de Kerklaan hoe het er daar aan toe gaat. Het is schrijnend om te zien, en ik herhaal wat ik eerder heb gezegd , hoe dit mooie straatje langzaam verandert is een nieuwbouw straat. Het authentieke karakter van deze straat en daar achter de Bergstraat met wellicht een nog authentiekere uitstraling, lopen gevaar.

Hoe zit het verder met de privacy en het leefgenot van mensen die hier een een paar jaar terug dachten een leuk rustig huisje gekocht te hebben? Dit geldt natuurlijk ook voor het verhaal van de inspreker uit de Noorderbuitensingel.

Ik hoop dat de wethouder de onrust en angst vd bewoners kan wegnemen en kan uitleggen waarom dit plan een beter plan is dan het huidige plan. In de commissie heeft hij toegezegd te zullen praten, dat is gebeurd en dat gesprek is door velen als positief ervaren.

Ook al zou het plan beter zijn, hoe kunnen wij er als raad voor zorgen dat deze buurten nog te redden zijn en dat er een stop komt aan het steeds maar ophogen en uitbreiden en projectontwikkelaars ongelimiteerd hun kansen te laten gaan.

We willen toch allemaal hetzelfde? Een mooi stad? En niet een stad waar een groepje projectontwikkelaars geld verdient over de ruggen van bewoners en waar de projectontwikkelaars de enigen lijken die tevreden zijn.Een vd insprekers verwoordde het ook heel treffend.

Wij staan op een aantal moties die we samen indienen met andere partijen en daarmee hopen we dit plan positief te kunnen aanscherpen. We moeten met elkaar niet willen dat de mooiste buurt van Nederland volgebouwd wordt met lelijke bouwgedrochten en dat het een wijk wordt waar mensen niet meer fijn kunnen wonen omdat het volgestouwd is met gebouwen en mensen.

8c Armoede

Voorzitter,

Armoede in een Westerse stad als Groningen, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Armoede laat zich moeilijk definiëren en is gebonden aan referentiekaders en opvattingen. We waren geschokt toen wij hoorden dat er in onze stad kinderen zijn die niet naar school gaan, omdat ze thuis op de bank minder energie verbruiken en dus minder eten nodig hebben. Dit is de realiteit waar we in leven en we zijn dan ook blij dat het college na aanzet en extra steun vanuit het rijk, zich meer in gaat zetten voor het armoedebeleid. We zijn het eens met het college dat in onze gemeente in ieder geval geen kinderen honger zouden moeten lijden. Enkele opmerkingen willen wij hiervoor meegeven.

- De accountant constateert dat er nu nog jongeren zonder startkwalificatie vanuit de WIJ nu onder de WWB vallen. Jongeren moeten verplicht een startkwalificatie hebben om recht te hebben op een uitkering uit de WWB. Vooralsnog gaat het om meer dan 600 jongeren in Groningen die deze startkwalificatie niet hebben. Hoe gaat het college zich inzetten om dit recht te zetten? We hebben dit meermaals in de commissie gevraagd, maar geen antwoord gehad, daarom stel ik de vraag nu nog eens.

- FNV adviseert al om samenwerking te zoeken met partners en we zien dat ook terugkomen in het beleid. We willen daarbij graag aangeven dat woningcorporaties een grote rol kunnen spelen bij armoede, omdat in de regel men vaak als eerste de huur niet betaalt, bij een te kort aan financiële middelen. Lefier heeft hier bijvoorbeeld al een goed beleid op, waarbij overleg is met de bewoners wanneer zij een betalingsachterstand hebben. Het lijkt ons zeker zinvol om dit ook door de andere corporaties op te laten pakken en als gemeente kunnen we hierin een ondersteunende rol spelen.

- Verder zouden we graag zien dat bureaucratie zo ver mogelijk teruggedrongen wordt, door bijvoorbeeld automatisch tegemoetkomingen en kwijtscheldingen uit het armoedebeleid toe te kennen, wanneer bekend is dat iemand hier langdurig recht op heeft.

Voorzitter, het is lastig te beoordelen of dit een degelijk plan is. Of de middelen goed verdeeld zijn en de focus goed gelegd. We zullen moeten zien hoe de uitvoering verloopt en zijn blij dat er jaarlijks geëvalueerd wordt. Want goed vinger aan de pols houden is noodzakelijk, te meer omdat we nog geen evaluatie van het vorige beleid hebben. Liever hadden we het andersom gehad, zodat we konden leren van het vorige beleid en dat konden verwerken in het nieuwe. Tot slot nog complimenten dat de inkomensgrens voor de Stadjerspas naar 120% is gegaan. Ooit pleitten wij met een initiatiefvoorstel voor een Stadjerspas voor iedereen, dat is het helaas nog niet, maar dit is wel een verbetering.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer