Wijziging Algemene Subsi­die­ver­or­dening (ASV) i.v.m. topin­komens


10 december 2014

Wijziging Algemene Subsidieverordening (ASV) i.v.m. topinkomens

Een goede zaak dat de gemeente de wildgroei van topinkomens aanpakt. Een paar korte opmerkingen.

We sluiten ons aan bij de opmerkingen en vragen van de SP of de verordening ook niet zou kunnen gelden voor aanbestedingen en of daar waar de gemeente een zekere invloed kan uitoefenen.

Wat zijn de consequenties nu de landelijke vaststelling van het normbedrag vertraagd is?

Graag willen we een aanpassing voorstellen.

In het derde lid is te lezen dat het college in bijzondere gevallen, daar waar sprake is van groot maatschappelijk of politiek belang, afzien van de toepassing van de in het derde lid bedoelde norm. Indien het college afziet van de toepassing van de in het derde lid bedoelde norm, informeert het de raad daarover.

Wij willen graag dat het college dergelijke gevallen dan voorlegt aan de raad in plaats van de raad daarover informeert. Kan dit in de verordening aangepast worden?

Perspectief, actieplan tegen de armoede

Dank voorzitter en dank voor het plan van aanpak,

Eerlijk gezegd kunnen we niet goed beoordelen of dit een goed plan is. Veel armoede is niet zichtbaar en iedereen heeft zijn eigen beeld van wat armoede inhoudt. Ik was bijvoorbeeld aanwezig bij de werkbijeenkomst in de Oude Bibliotheek en dacht een beeld te hebben wat armoede hier in de regio inhoudt. Ik werd geconfronteerd met een verhaal dat kinderen in onze gemeente honger hebben en thuis op de bank zitten en niet naar school gaan. Van zulke verhalen schrik je en zoiets wil je niet dat dit in onze stad gebeurt.

Gelukkig is de ambitie van het college dat kinderen geen kou en honger leiden, maar daarbij moeten we de werkelijkheid niet uit het oog verliezen dat op dit moment 1 op de 5 kinderen in Groningen in armoede leeft. Of de veertien miljoen die beschikbaar is gesteld afdoende is, en of dit bedrag over de verschillende thema’s goed zijn verdeeld, is op dit moment moeilijk voor ons in te schatten. We zullen zien of dit plan zal werken.

Enkele punten die we als aanmerking op het plan willen inbrengen.

We kunnen woningcoöperaties betrekken bij het bestrijden van armoede. Zij staan het dichts bij de armoede, de huur schiet er vaak als eerste bij in. Tijdens de bijeenkomst in de oude bibliotheek hoorde ik dat Lefier een actief armoedebeleid heeft opgesteld. De gemeente zou in gesprek kunnen treden bij het bepalen van huurverhogingen. Lefier rekent niet meer dan 2,5% huurverhoging. Drastische incasso maatregelen kunnen leiden tot nog meer armoede. Hier kunnen we inspelen door de vroegtijdige signalering te gebruiken.

Corporaties kunnen huizen isoleren om energiekosten te verminderen en zo woonlasten te besparen. Lefier doet dit al. De gemeente zou haar invloed kunnen aanwenden dit naar een hoger plan te trekken door bijvoorbeeld overkoepelend met meerdere corporaties een gesprek hierover te voeren.

Het FNV noemt: De aanvraagprocedures en toekenningsvoorwaarden voor tegemoetkomingen, voorzieningen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn gecompliceerd en vormen een barrière voor het effectief voorkomen van armoede.

Kan de gemeente hier kijken naar vormen van automatisering? Als uit gegevens blijkt dat iemand in aanmerking komt voor regelingen en of kwijtscheldingen dat deze automatisch toegekend worden?

Wat betreft de stadjerspas, blijven we er voorstander van dat deze er voor iedereen is en dat mensen met een laaginkomen op discrete wijze een korting op deze pas krijgen.

Voedselbank: het plan meldt een fonds van 25000 euro om aan huur, energie, water en afval kosten van de gemeente te voldoen. Kunnen we ze dit niet kwijtschelden?

Start kwalificaties. Dit kwam in de stukken van de accountant naar voren om allerlei financiële boekhoudkundige constructies. Maar dit behoort in deze commissie besproken te worden. Een aantal jongeren afkomstig uit de WIJ hebben nog geen start kwalificatie en zitten ten onrechte in de WWB. Door de accountant gebracht als slechts een financieel technisch mankement, maar opmerkelijk is dat in een aantal gevallen een plan van aanpak omtrent het behalen van een startkwalificatie ontbreekt. De gemeente heeft in haar reactie ook aangegeven dat dit beter kan.

Het staat als punt in het armoede plan, maar zet de gemeente zich voldoende in om mensen een startkwalificatie te laten halen? Het blijkt dus dat er mensen in de WWB zitten die nog geen startkwalificatie hebben en vaak een plan van aanpak ontbreekt.

Tot zover.

Paticipatiewet

Wij sluiten ons aan bij de vraag van de CU dat we graag een antwoord willen op de adviezen van de clientenraad.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer