Aanpak aard­be­vingen, Kadernota Integrale Veiligheid


10 december 2014

Voortgang Aanpak Aardbevingen

De voorlichtingsbijeenkomst vanochtend was zeer informatief. Wel zorgwekkend is te horen dat er een grote kans op aardbevingen is, groter dan we tot nu toe hebben verwacht en mogelijk van een omvang dat gebouwen grote schade kunnen ondervinden en de veiligheid van mensen in de stad in gevaar is gebracht door de gasboringen van de NAM. Voor de PvdD is het van belang dat de gaskraan zo snel mogelijk dicht gaat en we op zoek gaan naar alternatieven.

Een alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn, te kijken of we gas kunnen winnen uit plantaardige restproducten. Ook zijn we van mening dat exporteren van de 50 m3 gas op dit moment zo snel mogelijk een halt moet worden toegeroepen. De werkelijke kosten van het winnen van gas is gezien de vele gevaren, vele malen hoger dan de prijs die we er voor terug krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar Meerstad, hoeveel extra kosten zullen er daar nog bijkomen? Het is niet verantwoord. We sluiten ons hier ook aan bij de opmerkingen de door de StadsPartij gemaakt zijn.

Om terug te komen op de voorlichtingsbijeenkomst, heb ik op een gestelde vraag geen antwoord kunnen krijgen. Ik heb gevraagd: hoe groot de schade in financieel opzicht van de laatste aardbeving was. Alle schademeldingen worden direct afgehandeld/gemeld bij de NAM, zonder tussenkomst van de gemeente, zodat de gemeente geen zicht heeft op de werkelijk geleden schade. De NAM geeft deze gegevens niet vrij. Wij vinden dat in de schade afhandeling voor de gemeente een rol als tussen persoon is weggelegd. Schade meldingen moeten door mogelijk de gemeente worden afgehandeld en bij de NAM verhaald worden. De gemeente is juridisch vele malen sterker dan de afzonderlijke burger die tegen de bureaucratie van de NAM aanloopt.

Vanochtend is veel gezegd over aardbeving bestendig bouwen. Het blijkt dat gestelde normen op dit moment niet verplicht zijn en dat ook niet inzichtelijk is welke financiële consequenties deze normen voor de stad zullen hebben. Eigenlijk is aardbeving bestendig bouwen een druppel op de gloeiende plaat. Het blijkt dat monumenten en bestaande bouw op dit moment onmogelijk aardbeving bestendig kunnen worden gemaakt. De enige oplossing is dus eigenlijk de gaskraan zo ver mogelijk dicht te draaien. Wel is het voor ons van belang dat wat betreft gebouwen van de gemeente er verantwoordelijkheid wordt genomen, bestaande bouw en nieuwbouw zoveel mogelijk waar mogelijk op aardbevingen voor te bereiden.

Tot slot, is veel al door partijen hier opgemerkt. Graag wil ik me aansluiten bij ook de opmerking van de PvdA dat aardbevingen geen fact of life dienen te zijn en vertrouwen we erop dat burgemeester en college welvarend en doortastend optreedt in de onderhandelingen met de centrale overheid.

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Het college geeft aan de zeventiende plek op de AD misdaadmeter te willen behouden. De AD misdaadmeter meet specifiek: woninginbraak, diefstal van een motorvoertuig, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen.

Terwijl de speerpunten van de gemeente zijn: geweld, woninginbraken, jeugd, ondermijnende criminaliteit, evenementen, mensenhandel en overlast.

Het is appels met peren vergelijken. Zakkenrollen en diefstallen uit een auto’s komt hier in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam minder voor. Zouden ze het aantal fietsendiefstallen meerekenen dan staan we waarschijnlijk ergens bovenaan. Het lijkt ons niet dat een specifieke plek op de AD misdaadmeter ten doel moet worden gesteld.

Het gaat er om wat wij belangrijk vinden en hoe wij ons veilig voelen. We moeten monitoren op een aantal indicatoren die voor ons belangrijk zijn. We vinden het ook zaak dat in de nota staat dat dit gaat gebeuren. Wellicht kan de veiligheid-enquete onder bewoners hier in op genomen worden.

Ook positief is dat er wordt ingezet dat huiselijk geweld eerder wordt gemeld en dat geweld tegen werknemers met een publieke functie drastisch moet verminderen.

Overleg met woningcoöperaties vinden wij een goede zaak, misschien valt te denken over subsidiëring van beveiligingsmaatregelen. Als dit helpt en de druk op de politie doet afnemen kan dit veel kosten besparen.

Voor veiligheid en jeugd vallen geloven wij in de gebiedsgerichte aanpak. Nu taken omtrent jeugdzorg naar de gemeente gaat kunnen we op dit vlak misschien gerichter werken. Hier ook scholen betrekken op het vlak van pesten. (Dit staat in het jaarplan onder preventie alcohol en drugsgebruik.) Belangrijk, staat ook in het Jaarplan, is de communicatie met ouders.

We zien nog steeds weinig concreets omtrent de aanpak van georganiseerde misdaad, behalve dan dat toegezien wordt dat niet gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke dienstverlening. Wat doet de gemeente op dit punt om meer zichtbaar te krijgen wat onzichtbaar is?

Dit zelfde geldt voor de mensenhandel. We willen hier meer onderzoek zien, we weten te weinig. Er staat weinig te lezen over opsporing. Het doel zou hier moeten zijn: meer inzicht krijgen in de omvang en het probleem.

Bijvoorbeeld. Straks in 2016 gaat prostitutie verdwijnen in de Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat. Er is gevaar dat mensen die daar nu werken onzichtbaar worden en elders zonder enig toezicht hun werk voortzetten. Wat gaat de gemeente doen om dit voorkomen. Zijn er plannen gemaakt met de mensen die hier nu werken, waar gaan deze mensen heen?

In de nota staat gelukkig wel dat uit gegevens zal moeten blijken of in 2018 minder slachtoffers van mensenhandel zijn. Maar wat we wat we niet weten hoeveel mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel zijn nu werkzaam zijn in de prostitutie of elders. Wat gaat de gemeente ondernemen dit inzichtelijk te krijgen? We sluiten on hier aan bij de opmerkingen van de CU.

Dan nog, in het uitvoeringsprogramma handhaving is te lezen dat de BOA’s aandacht gaan besteden aan de top 3 van meest voorkomende ergernissen in de openbare ruimte. Daar staat als eerste loslopende honden en hondenpoep. We betwijfelen of dit als het meest ergerlijke wordt gevonden. Handhaving vuurwerkoverlast in deze tijden van het jaar lijkt ons een veel betere besteding.

Tot slot de opmerking, dat we in de stukken niks of weinig lezen over digitale criminaliteit en veiligheid. Hopelijk wordt hier het komende jaar ook aandacht aan besteed. Ook hier sluiten we ons aan bij de opmerkingen van de CU.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer