Beheer en Verkeer


10 december 2014

B1

We zien dat er voor de binnenstad nu ook oog zal zijn voor de voetganger. Dat vinden wij positief, omdat de voetganger in beleid soms wel eens omver wordt gelopen door andere vervoersvormen.

Dan fietsparkeren. Dat is een probleem in de stad wat op zich een goede ontwikkeling laat zien, namelijk dat veel mensen de fiets pakken. We zien dat het college zich inzet om fietsparkeren op een degelijke en ook minder rommelige manier vorm te geven, complimenten daarvoor. We willen er wel voor pleiten dat er, ook na het plaatsen van die extra fietsklemmen, goed gemonitord blijft hoe de behoefte is aan parkeergelegenheden voor fietsen. Ook de inzet op gedragsverandering is daarbij belangrijk. Wethouder de Rook noemde in het dagblad laatst bijvoorbeeld het aanbieden van koffie aan studenten, wanneer zij in de bewaakte fietsenstalling parkeren. Wij vinden dit betere oplossingen dan sancties. Fietsen maakt de stad immers leefbaarder, vanwege o.a. het beperken van uitlaatgassen. De fietskluizen/OV fietsen, die bij P+R gelegenheden komen en waar wij als partij al vaak om gevraagd hebben, zien we niet terug in dit plan. Dat vinden wij een gemiste kans.

Wat we ook een gemiste kans vinden, is dat in dit programma niets staat over duurzame brandstof en hoe de gemeente hiermee omgaat. Immers, de elektrische laadpalen schieten bijna als paddenstoelen uit de grond en zo zijn er meer ontwikkelingen gaande die zeker noemenswaardig zijn en waarvan het goed zou zijn als er een visie voor de komende periode verwoord staat in dit programma. Waarom is ervoor gekozen dit onderwerp hier niet uit te werken?

Enigszins ironisch vinden we het gegeven dat in het jaar van de fiets wordt gestart met de aanpak Ring Zuid, die op vele vlakken nadelig is voor fietsend Groningen en al helemaal tijdens de ombouw. We missen overigens in het stuk over de aanpak Ring Zuid ook een vermelding van het beroep dat tegen het tracébesluit is aangetekend. Daarmee is immers de uitvoering van het hele plan nog onzeker.

Wat we een vreemde situatie blijven vinden, is dat de gemeente enerzijds bussen uit het centrum verjaagt, en anderzijds auto’s ernaar toe trekt met parkeergarages. Zoals die onder het Forum, middenin het hart van onze stad. Waarom deze keuze, wanneer het college ook juist wil inzetten op duurzaam vervoer?

De verkeerssituatie rondom de Aakerk wordt door sommige omwonenden als onveilig ervaren. Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer gaat kris kras door elkaar heen. Heeft dit ook de aandacht van het college?

Dan de parkeergarages. Deze zijn voor de gewone mens zo goed als onbetaalbaar als maandstalling. Dat werkt het parkeren op straat in de hand en wij hebben ons altijd uitgesproken tegen blik op straat. Daarom zijn we wel blij dat er naar bewoners van de oranjebuurt/noorderplantsoenbuurt is geluisterd en dat deze wijk betaald parkeren zal worden vanaf komend jaar.

Goede zaken vinden we het pinbetalen bij parkeren op straat, de extra middelen voor verkeersveiligheid en de slimme fietsroutes. Wellicht kunnen we hierna werken aan slimme wandelroutes

B2

OP zich mooi dat de locatieprofielen duidelijkheid scheppen. Verkiezingsprogramma van de Partij voor de DIeren meldt dat er zoveel mogelijk festivals indoor dienen plaats te vinden indien er sprake is van overlast.

De Partij voor de Dieren vind het op zich vreemd dat wij veel locaties gaan aanwijzen en wij er beleid op maken terwijl we veel geld steken in binnen locaties zoals de Oostpoort en Martini-plaza. Wij zijn van mening dat hoeveelheid dance achtige festivals, om maar een voorbeeld te noemen, naar beneden worden geschroefd op verschillende locaties en dan met name het stadspark, Noorder plantsoen Ciboga oftwel de locaties die minder geschikt zijn om festivals organiseren met veel lawaai. Dat terwijl wij heel veel geld steken in instanties als oosterpoort martini-plaza. Deze locaties zijn ons inziens prima geschikt om festivals organiseren. In feite laat de oosterpoort regelmatig zien dat deze locatie heel geschikt is om festivals organiseren omdat ze meerdere zalen hebben in het pand. We steken als gemeente veel geld in deze locaties en het is o.i. zonde als dit geld naar een externe organisator gaat die zijn potentiële dancefeest locaties wellicht ziet in Stadspark.

Verder vinden wij het onduidelijk dat in de inspraak reacties vaak bij vragen die gesteld werden door burgers verwezen wordt naar eerdere momenten waarover de gemeenteraad al heeft besloten. Het is toch juist bij dit stuk de bedoeling maatwerk te leveren per locatie?

Verder willen wij het Voorstel van de Parkcommissie overnemen en ook de opmerking die de CU maakte: Bij Hoofdstuk 'afwijkende vergunningverlening’.

Evenementen met een laag bezoekersaantal leveren ook overlast op. De parkcommissie stelt voor om ook kleine evenementen vergunning plichtig te maken. Zij is van mening dat hiermee de wildgroei aan kleine evenementen beter gereguleerd kunnen worden. Neem daarbij ook het aantal dagen op dat gebruikt mag worden voor op- en afbouw.

B3

Bedankt inspreker . Ik kan mij helemaal aansluiten bij uw verhaal en Groen Links bedankt voor het agenderen

Eind 2011 kondigde het college een bezuiniging aan op groenbeheer, waardoor de biodiversiteit in de stad zou afnemen, verbindingen van versnipperd stadsgroen zouden verslechteren en afspraken in kader van bij-vriendelijk beheer verbroken zouden worden

Dit werd onder andere door verschillende natuurorganisaties aangekaart, in een brandbrief aan de raad. De Partij voor de Dieren stelde dit destijds in de raadsvergadering aan de kaak en diende een motie in, om een achteruitgang van de groenkwaliteit te voorkomen. Toenmalig wethouder Dekker ontkende deze aankomende verslechtering, waarna de gemeenteraad tegen de motie stemde, en akkoord ging met de bezuinigingen. Alleen Stadspartij en Partij voor de Dieren stemden voor. Ook GroenLinks stemde tegen de motie en zei “Wij denken (…) dat het ecologisch beheer er per saldo niet op achteruit zal gaan.” We zijn blij dat GroenLinks nu wel in de bres springt voor het, door bezuinigingen bedreigde, stadsgroen. We zijn het dan ook volledig met hen eens dat deze neerwaartse spiraal doorbroken moet worden. Groen is van ongekende waarde voor de volksgezondheid, leefbaarheid, economie en ecologie en dient daarom gekoesterd te worden, in plaats van afgebroken.

Wat betreft de bij, hebben wij in die vergadering die ik zojuist noemde ook het klepelen aangekaart: een vorm van maaien die slecht is voor het leven in en op een veld. Wij zijn het dan ook met GroenLinks eens dat gefaseerd maaien en andere maatregelen ter bescherming van de bij van belang zijn. Einstein zei het immers al: als de bij uitsterft, dan volgen wij binnen vier jaar.Wat betreft de besparing op stortkosten terug laten vloeien naar ecologisch beheer: dat juichen wij toe. Daarbij wil ik wel opmerken dat beheer van natuur buiten de stadse ecologische structuur voor ons eveneens van groot belang is en ook de volle aandacht zou moeten hebben. We komen hier samen met GroenLinks ook nog op terug via een notitie.

Dan nog een opmerking. Bij de bezuinigingen op groen zijn ook de monitoring van de doelsoorten en het aantal doelsoorten zelf teruggeschroefd. Daar lezen we niets over terug. Is de wethouder van mening dat het zicht op in het wild levende fauna in de stad nu nog wel voldoende is om hier beleid op te maken en hier voldoende rekening mee te kunnen houden bij zaken als groenbeheer?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer