Ruimte en Wonen


3 december 2014

B1

Grondexploitaties.

We zijn verbaasd dat er weer 14,5 miljoen nodig is voor Meerstad als het moet, dan moet het, maar jammer is het wel. Voorstel SP aangaande rekenkamercie kunnen wij ons ook wel in vinden. Ik ben verbaasd over het verdwijnen van groen bij ondermeer de Roodehaan. Verder vragen wij ons af of er wel genoeg gedaan wordt met braakliggende bedrijfsterreinen. Ook qua kansen voor groene energie lijkt het dat alleen Westpoort daarin meegenomen wordt. Waarom niet meer, zou dat evt tijdelijk op andere terreinen mogelijk zijn. Ik begrijp dat dit niet per se een visiedocument is, maar toch missen wij dit stukje in dit document en ben benieuwd naar uitleg wethouder.

B2: Structuur Visie Wonen

Insprekers bedankt: Begrijp hun problemen.

-Ik heb ook met verschillende bewoners gepraat en ben geschrokken door wat er gebeurt in bijvoorbeeld hun tuinen. Ik kan mij helemaal vinden in hun zorgen en problemen en de vergunningenproblematiek is volgens mij de essentie vd problemen. Bewoners moeten niet zelf actief op zoek gaan naar of er bouwwerken in hun tuin geplaatst gaan worden of niet, maar moeten daar over actief geïnformeerd worden… Los vh feit dat wij het sowieso geen goed idee vinden dat er tuinen vol worden gebouwd met 4 meter hoge bouwwerken en wil graag een reactie vd wethouder op de insprekers.

Verder: De PvdD is verheugd met het beleid dat met de bouw van eengezinswoningen ingezet wordt op binnenstedelijk bouwen en dat er ingezet wordt op grootstedelijke milieus.

Ook renovatie en herontwikkeling van leegstaande gebouwen juicht de PvdD toe wij zijn blij dat de gemeente co-financiert in deze projecten. in 2014 éen project, in 2015 mogelijk twee. Waarom niet meer? Is dat puur om financiële redenen?

Dan nog iets: Hoort duurzaamheid hier niet in deze visie thuis? Dit ontbreekt, en wij denken dat het hier hoort. Wij missen dan ook Visie op Groene Daken, energie neutraal bouwen en aardbeving bestendigheid bouwen.

Het beschrijft doelen voor de woningmarkt dus dit zouden we we breed kunnen trekken. Voorzitter, Ik ben benieuwd waarom dit niet is meegenomen in dit visie document

B3 Benoeming Bouwmeester:

Zie vragen en woordvoering van mevr Vooys. Zij schept een aantal aandachtspunten bijv de agenda met datum en tijd en de onvolledige website. De onafhankelijkheid vd beoordeling was bij ons in de fractie ook een puntje van aandacht gezien de baan die de nieuwe bouwmeester heeft.

B4 Beantwoording schriftelijke vragen Hampshire hotel.

Input SP en CDA is dat de inspraak niet goed is geweest. Het college zegt dat veel mensen hebben gereageerd op de inspraak en kan zich hier niet in vinden. Maar voorzitter, net zoals bij de Oranjebuurt worden wij weer in verwarring gebracht.

Het College zegt dat de natuur er beter van wordt. Bewoners zeggen dat dat niet zo is. Waar ligt de waarheid? Ergens tussenin of moeten wij als raad zelf een oordeel vormen op basis van wat de verschillende partijen zeggen.

Zoals het nu lijkt is het plan een ernstige aantasting van natuur in vele opzichten en is de verwachting dat er veel meer verkeer op het dijkje zal gaan rijden. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling. De stadsecoloog spreekt over mogelijkheden, maar dat is nog geen toezegging dat het er daadwerkelijk beter van wordt en de natuurcompensatie lijkt ook niet voldoende. Daarnaast is er grote zorg over het onderhoud. Er zou niemand zijn die kan doen en zoals het nu lijkt kunnen wij ons niet vinden in dit plan.

B5:

Uitgangspunten actualisatie Woonvisie (collegebrief 31-10-2014 )

Begin 2015 wordt er een workshop met deze commissie georganiseerd en ik hoop dat we daar genoeg tijd voor nemen.

Allereerst wil ik benadrukken dat wij Groene Daken, energie neutraal bouwen en aardbeving bestendigheid bouwen of aanpassen belangrijke issues vinden die wij niet genoeg kunnen benoemen.

Dan wil ik een aantal Vragen bij langs gaan bijvoorbeeld aangaande 15 % norm:

“Hoe kijkt uw raad aan tegen bovengenoemde maatregelen? Welke vormen van maatwerk worden wenselijk geacht”

Antwoord: Meer maatwerk op wijk, buurt en straatniveau.

Verstrekken van tijdelijke vergunningen met verlenging mogelijkheid wordt genoemd. Verlenging wordt dan alleen gegeven wanneer voldaan wordt aan voorwaarden. Goed plan! Bij veel overlast kan besloten worden de vergunning niet te verlengen. Wij denken dat het sowieso een goed idee is meer te kijken naar vergunningen voor 2 jaar wat ook als optie wordt genoemd..

We hebben jarenlang het beleid gehad waarbij we ouderen willen verleiden om naar een meer geschikte woning te verhuizen. “Vindt u dit nog actueel?”, JA of moeten we juist inzetten op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook al is de woning niet helemaal geschikt? NEE

Hoe kijkt uw raad tegen de gewenste inzet van de woningcorporaties aan als het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van de bestaande voorraad? Waar zouden de corporaties het (beperkte) geld aan uit moeten geven? Lage huren op korte termijn, verduurzamen van de bestaande woningvoorraad Heeft onze grote voorkeur, Wil ik graag verder over discussiëren of nieuwbouw voor jongeren?

En is de raad van mening dat erop het water enkel mag worden gewoond of is er op het water ook plek voor andere (commerciële) functies? Nee wat ons betreft niet, alleen kleinschalig, omdat grootschaligheid waarschijnlijk het bestaan van bepaalde diersoorten kan bedreigen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer