Ontwerp­be­sluiten omge­vings­ver­gunning en hogere grens­waarden geluid jonge­ren­huis­vesting Zonnelaan 10


5 februari 2014

Dank aan CU en D66 voor het piepen. We hebben namelijk wel een aantal omkeringen bij dit voorstel. De Partij voor de Dieren vindt het een goede zaak dat er actief gezocht wordt naar een goede vorm van jongerenhuisvesting. Dit speelt in op de vraag vanuit de markt en houdt de stad levendig. In dat opzicht is dit een mooi plan, wat nu voorligt.

Het plan heeft echter ook een nare keerzijde, als we kijken naar wat van oudsher hèt kenmerk van de Zonnelaan was. Hier zit ook een ethische overweging bij. In de boomstructuurvisie is het doel behoud en completeren van de hoofdbomenstructuur. De structuur waar dit gebouw neergezet zal worden. En waardoor er 25 bomen en ¾ hectare groen moet wijken. Bovendien stelt de structuurvisie dat inspraak van burgers serieus genomen wordt; burgers die in dit geval aan hebben aangegeven over elke boom te zullen waken. Daarbij komt dat de bossage grenst aan door de gemeente te ontwikkelen ecologisch gebied en valt het volgens Groene Pepers onder het basisgroen en de nevengroenstructuur. Bovendien wijken we af van ons principe om bomen 1:1 te compenseren. Het college reageert in zijn schrijven, ons inziens, erg lauw op de ingreep op het stadse groen; het moet kunnen. Bij ons speelt dan de vraag op: wat is het nut van dergelijke plannen als er zo gemakkelijk vanaf geweken wordt? Wat voor bescherming en zekerheid bieden de bomenstructuurvisie en de andere documenten van ecologische aard? Graag reactie van de wethouder. Ditzelfde zien wij bij de beschermde diersoorten. Het bedreigde groen is de woonplek van de dwergvleermuis, naast vele andere vogels en zoogdieren. Maar daar doet het college niet moeilijk over; een ontheffing aanvragen voor de F&F wet, een paar vleermuiskasten ophangen en klaar is kees. Willen wij als gemeente zo gemakkelijk met onze natuurschoon omgaan?

Er is sprake van toepassing van een collectief energieconcept. We juichen het toe dat er gewerkt wordt naar energiebesparing en het gebruik duurzame energiebronnen, maar we zouden willen dat het college meer stelling gaat nemen, met oog op het doel om in 2035 energieneutraal te willen zijn.

Wij hebben geen onoverkomelijke bezwaren tegen de bouwhoogte, of de invulling van de begane grond. Bewoners schreven ons echter een verontrustende brief, waarin zij onder andere aangeven onvoldoende betrokken te zijn bij het proces. Graag reactie van de wethouder op deze brief. De PvdD kan zich overigens ook vinden in de opvatting uit de brief, dat een hoogteaccent een rare benaming is, voor een gebouw dat grotendeels zo hoog is als dat 'accent'.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer