Commis­sie­bij­drage begroting 2014 Financiën en Veiligheid


5 november 2013

Een compliment voor de sluitende begroting. Maar het zal dit college toch als een flinke steen, op de maag liggen, dat forum. Bijna alle culturele instellingen worden gekort, maar het Forum niet, want daar is al eens op gekort. Sterker nog, er wordt zelfs een miljoen euro per jaar in het weerstandsvermogen van het Forum gestopt. De Partij voor de Dieren begrijpt het eigenlijk ook wel weer, want als er niet een kapitaal in wordt gestopt wordt het natuurlijk helemaal nooit wat met dat Forum. Maar wij zijn daar niet voor en zijn benieuwd naar de mogelijke versoberingen van de subsidie, die we binnenkort onder ogen krijgen. j

Er wordt in deze begroting meer bezuinigd dan de primaire opgave, ruim 5 mln waarvan de helft wordt gereserveerd en de andere helft naar het cofinancieringsfonds gaat. Wij zijn blij dat het cofinancieringsfonds wat gevuld raakt. Het inzetten op cocreatie en cofinanciering kunnen we ook tot op zekere hoogte steunen. Immers, er zijn in deze gemeente heel grote instellingen en bedrijven die mee zouden kunnen investeren in de Stad. Maar we vragen ons af of het verstandig is reserves aan te maken, ik heb het over die andere 2,5 mln in een tijd waarin zoveel bezuinigd wordt op MJD en Stiel, dat in een wijk als de Oosterpoort het jongerenwerk niet meer mogelijk zal zijn. Ook in andere wijken zal jeugd en jongerenwerk aanmerkelijk dalen. Dit college zegt de zelfredzaamheid van burgers te willen vergroten, maar erkent in het hoofdstukje over de mogelijke gevolgen van de bezuinigingen dat er ook gekort wordt op instellingen die die zelfredzaamheid vergroten en begeleiden, zoals de STIPS en de CJG. De Partij voor de Dieren wil niet doorschieten naar een samenleving waarin iedereen zelf zijn problemen moet oplossen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de voorstellen van Groen Links volgende week over het weerstandsvermogen.

Er zitten onzekerheden in deze begroting. Dan heb ik het over de verkoop van onze aandelen in het Waterbedrijf – u begrijpt dat ik erg nieuwsgierig ben naar de vertrouwelijke mededelingen straks - en het vrij spelen van eigen middelen bij infrastructurele maatregelen. In beide gevallen zijn we afhankelijk van definitieve afspraken met de provincie Groningen. Overigens erkent het college deze onzekerheden volledig. Ook is er geen geld gelabeld voor de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties. Een mooie droge zin in de aanbiedingsbrief: De beoogde omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving dient door de gemeenten te worden gerealiseerd.

Inzetten op die andere transities, naar een wereld zonder fossiele brandstoffen en een voedselpatroon met hoofdzakelijk dierlijke eiwitten blijft van enorm belang, zo getuige het nieuwsbericht vandaag van het Wereld Meteorologisch Instituut dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer in 2012 opnieuw een record hebben bereikt.

Ons college erkent helaas, dat er minder geld is voor duurzaamheid. Maar hoe zit het precies met die bedragen voor duurzaamheid? Sommige zijn gelabeld, andere niet, er worden bedragen in het cof fonds gestopt. We kunnen ons aansluiten bij de vraag van de heer Sijbolts Stadspartij hierover. Waarom gelabelde gelden in het confinancieringsfonds? En dit, terwijl de inzet van de energie-inspecteurs van grote energieverbruikers in onze stad wordt gehalveerd. Tegelijkertijd zegt het college dat daar winst valt te behalen! Waarom dan geen geld daarin investeren? Overigens hebben GL en PvdD hier ook vragen over gesteld.

Stadsleven natuurlijk wordt wegbezuinigd. Hieruit werd tot nu toe ook de Stichting Dierenopvang Groningen van gefinancierd, de enige plek in de gemeente Groningen en daarbuiten waar alle wezens die niet hond, kat of mens zijn kunnen worden opgevangen. Het creëren van een mogelijkheid hiervoor is een plicht van de gemeente, zo heeft zij ook in schriftelijke vragendoor o.a. ons erkend. Wij hopen dat er niet iets heel nieuws wordt opgetrokken, dat uiteindelijk veel meer geld gaat kosten, terwijl er een goed functionerende dierenopvang is, die het voor slechts 8000 euro per jaar doet en waar deze gemeente al veel tijd en geld in heeft gestoken. En waar, maar dit terzijde in deze technische commissie, twee mensen hun levenswerk van hebben gemaakt. Overigens lazen we lazen gister op RTV Noord nog dat konijnenopvang Snuitje in Wittewierum boordevol zit.

Grote zorgen maken wij ons om de bezuinigingen op ecologisch beheer en op extra watertaken uit het rioolrecht. De watertaken. Bij de carroussel hebben we nagevraagd wat dit ongeveer gaat inhouden. Er zal minder vaak gebaggerd gaan worden en dit leidt tot een lagere water kwaliteit. Kan dit zomaar? Heeft de gemeente geen rechten en plichten voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn water? Of de samenwerking met de waterschappen? Ook zullen er minder gewone oevers worden omgevormd naar ecologische oevers, die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. En die biodiversiteit die staat al onder druk nu, gaat misschien zelfs achteruit lezen we, als gevolg van de bezuinigingen op ecologisch beheer. Nog maar eens 75000 euro – per jaar, vier jaar lang. De recessie gaat misschien nog wel even door. En de gevolgen van het onvoldoende willen investeren in ecologisch beheer en waterkwaliteit kan de kwaliteit van het buitenwater aantasten. Nog meer blauwalg. En dat is verrekte vervelend in de zomer, voor al die mensen in de stad en dat worden er steeds meer die geen geld meer hebben om naar een warm strand te vliegen en het moeten doen met de Kardingeplas of het Paterswoldse meer. Alleen met soortenrijk water wordt de ontwikkeling van blauwalg voorkomen. En wat het kost het aanpakken van blauwalg en dergelijk wel weer niet?

Wat dat betreft sluiten wij ons aan bij de vraag van dhr Baldew, PvdA, over het niet ophalen van het grof vuil dat geld bespaart, totdat het gedumpte spul weer uit de parken moet worden opgehaald.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer