Begro­tingsraad november 2013: niet voor de poes- een planeet­brede visie


13 november 2013


In een redactioneel commentaar van het Dagblad van het Noorden noemt Jaap Kiers de Partij voor de Dieren een pure one-issuebeweging. Hij doet dat naar aanleiding van voorstellen over een kiesdrempel. Dat de Partij voor de Dieren in dat geval geen zetel meer zou krijgen, was niet erg, want voor dieren en ouderen opkomen zou binnen elke partij kunnen gebeuren. Heeft Kiers gelijk? Nee, natuurlijk niet. Zijn opmerkingen geven blijk van het feit dat hij de Partij voor de Dieren nooit gevolgd heeft, noch een partijprogramma gelezen. De Partij voor de Dieren is geen one-issue partij. Net zomin als andere partijen dat zijn.

Iedere partij benadert politieke afwegingen en vraagstukken vanuit een bepaald perspectief. Dat kan het perspectief van de ondernemer zijn of van de laagste inkomens. De Partij voor de Dieren maakt keuzes op basis van een visie die planeetbreed is en in tegenstelling tot vrijwel alle andere partijen, uitgaat van wat op de lange termijn goed is voor mens – en dier. Binnen dat kader doen wij voorstellen om aan een wereld te bouwen waarin het ook voor volgende en navolgende generaties goed toeven is.
En dan hebben wij een wereld voor ogen, waarin mensen kunnen genieten van wilde dieren in de natuur en van schone lucht en fris water. Een wereld waarin voldoende energie op schone wijze wordt opgewekt om niet langer afhankelijk te zijn van die moeilijk te delven laatste fossiele brandstoffen. Een wereld waarin minder dierlijke producten worden gegeten, zodat er voldoende voedsel overblijft om iedereen te voeden en de oerwouden niet verder hoeven te worden gekapt en inheemse volkeren in hun voortbestaan bedreigd, omwille van veevoederplantages.

Door vriend en vijand is erkend dat de Partij voor de Dieren thema's heeft geagendeerd die andere partijen links laten liggen. Over het leegvissen van de oceanen bijvoorbeeld. Gevaarlijk. Als ecosystemen klappen, kan de zuurstofvoorziening in gevaar komen. De oceanen zijn de longen van de wereld. En dan natuurlijk het verminderen van de vleesconsumptie. Dit is een onderwerp dat wij in de afgelopen jaren in de gemeente Groningen flink op de kaart hebben gezet. Diverse moties hebben we hierover ingediend en vele woorden aan gewijd. Helaas weigert het college de door de raad aangenomen motie omtrent het opzetten van een Meat Free Monday campagne uit te voeren. Dit college heeft als slogan verbinden en vernieuwen. Maar in alle stukken over duurzaamheid en schone energie kom je niets tegen over het eten van dode dieren. En dat is vreemd, want er is niets dat zoveel bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen dan vlees. Duurzaam willen zijn zonder te kijken naar wat er op je bord ligt, dat is ouderwets. Daar is niets vernieuwends aan. Alleen al deze omissie laat weer zien hoe hard de Partij voor de Dieren nodig is.

En inderdaad, wij zijn een vd weinige partijen die óók, en ik benadruk óók, opkomt voor dieren. Laten we daar maar gelijk eens mee beginnen nu.
Stichting Dierenopvang Groningen wordt bedreigd in zijn voortbestaan nu ze een paar duizend euro worden gekort op de subsidie. Op vragen van onder andere de Partij voor de Dieren antwoordt het college zich bewust te zijn van hun zorgplicht ten aanzien van opvang en transport van gevonden dieren en zwerfdieren. Dat is een wettelijke taak. Het college is van mening dat via samenwerking met de Dierenbescherming en de Dierenambulance de opvang toch voldoende zou kunnen zijn. Bij de Dierenopvang weten ze nog steeds niets hoe het straks moet en maken ze zich grote zorgen. Want de Dierenambulance kan dan straks wel doorrijden, maar waar moeten ze met de dieren heen als de Dierenopvang gesloten is, of alleen nog dieren kan aannemen waarvoor betaald wordt? Let wel: met deze Dierenopvang kan de gemeente Groningen aan haar wettelijke taak voldoen met slechts 8000 euro per jaar. Daarom dienen wij een motie in waarin wij niet willen ingaan op de financiële kant van de situatie, maar waarmee wij een garantie van het college vragen omtrent het door kunnen gaan van de opvang op deze manier.

En dan, het Forum. De Partij voor de Dieren investeert liever in zaken die leven dan in stenen. Wij hebben ons hevig verzet tegen het Forum, maar tevergeefs. Binnenkort zullen wij pleiten voor versobering, als de forum exploitatie wordt besproken. De ideeën van Jan Doevendans omtrent het Forum spraken ons bijzonder aan. Hij heeft ontdekt dat op het dak van Vindicat en de parkeergarage de Grote Gele Kwikstaart overwintert. Daar bleef water op het dak staan waar insecten in leefden. Hij pleit ook voor het plaatsen van nestkasten in de vensterbanken, het plaatsen van zon minnende planten zoals de Blauwe Regen of de Rode wingerd. Produceren zuurstof, vangen wind en fijnstof op en hebben mooie bloemetjes waar de bijtjes wat aan hebben. In een reactie van het Groninger Forum wordt eigenlijk helemaal niet ingegaan op de ideeën van Doevendans. Er wordt alleen gezegd dat het Forum een duurzaam gebouw is. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar een inhoudelijke reactie was toch leuk geweest.

De Partij voor de Dieren is onderdeel van een bredere beweging, waarbij mensen zich meer rekenschap geven van de toekomst van de planeet. Sommigen steunen Greenpeace, anderen worden vegetariër of kopen alleen nog maar kleren die zijn gemaakt van biologisch katoen bij een Fair Trade winkel en weer anderen stemmen op onze partij, of doen alles tegelijk.

Ook het college maakt wel degelijk deel uit van deze beweging. Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid en ook op de ontsnipperingsmaatregelen voor dieren wordt niet bezuinigd. Daar zijn wij erg blij mee en hiermee willen wij het college complimenteren. Jammer vinden wij de bezuinigingen op de watertaken. Er wordt minder gebaggerd, met als gevolg dat het water ondieper wordt, warmer, er sneller blauwalg ontstaat, en dat hebben we sowieso al met ons water waarin als gevolg van jarenlange intensieve landbouw veel fosfaten en stikstoffen zitten en het water zuurstofarmer wordt. We zullen dit in de gaten houden. Ook een gevolg van de bezuiniging op de watertaken is het feit dat er minder ecologische oevers zullen worden aangelegd. Ecologische oevers zijn minder duur in aanleg dan een vaste walbeschoeing, maar wat duurder als gevolg van het feit dat er meer maaisel en riet moet worden afgevoerd en dit geld kost. Echter, het is steeds meer zo dat dit maaisel en dergelijke niet langer als afval wordt beschouwd waarvoor moet worden betaald, maar als grondstof voor de biobased economy. Met name vanwege de grote meerwaarde voor de natuur van ecologische oevers zouden wij het college willen vragen hier dan ook een nieuwe afweging te maken. Daarom dienen wij hiervoor een motie in.

In 2010 dienden wij een motie Eerlijk Bankieren in. Deze heeft het om technische redenen niet gehaald. Sindsdien zijn al weer heel wat jaren verstreken. Vele schandalen met bonussen en met een nieuwe Eerlijke Bankwijzer verder, uit april 2013, vinden wij het opnieuw tijd hier aandacht voor te vragen. Begin dit jaar kwam een reeks banken en verzekeraars in opspraak toen bleek dat zij aandelen en obligaties hadden gekocht van bedrijven die kernwapens maken of onderhouden, onder andere Abn Amro en ING. De stad Groningen heeft rekeningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten en bij de Abn Amro en de ING. De ING scoort op het gebied van belasting en corruptie, dierenwelzijn, gezondheid en klimaatverandering volgens de Eerlijke Bankwijzer onvoldoende. De Abn Amro scoort slecht op belasting en corruptie, klimaatverandering, dierenwelzijn en bonussen. Het geld van Groningers zou niet moeten worden gebruikt voor het fabriceren van kernwapens of het bouwen van megastallen. Alleen de Triodos Bank scoort goed op alle onderdelen. Daarom dienen wij ook een motie in.

Deze week stond in de krant dat een motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer het weer gehaald heeft. Op zich niet zo bijzonder, maar wel gezien het feit dat het over de jacht op wilde katten ging. Het is gelukkig nu binnenkort verboden katten dood te schieten. Een probleem wat volgens ons in Groningen nog niet echt speelt, maar wel latent is. Als er steeds meer katten komen en zij in de ogen van sommigen overlast veroorzaken, kan er nu dus nog op gejaagd worden.
Niet zelden komt het voor dat gewone huiskatten hiervan de dupe worden. Voorkomen is beter dan genezen en de Partij voor de Dieren vindt het van belang dat katten geneutraliseerd zijn waardoor er ook geen overschot zal zijn, de asielen minder vol raken en dat uiteindelijk een besparing oplevert voor de gemeente aangezien zij de wettelijk plicht heeft de opvang te verzorgen.

Wij willen graag dat er mogelijkheden blijven voor minima om hun katten te castreren of te steriliseren waardoor wij nooit de discussie hoeven te voeren of er katten doodgeschoten mogen worden. Daarom dienen wij een motie in.

Ik begon mijn woordvoering met een reactie op het hoofdredactioneel commentaar van Jaap Kiers, waarin hij de Partij voor de Dieren een one-issue partij noemt. De heer Kiers heeft in één ding gelijk. Hij besluit zijn betoog met de opmerking dat voor dieren en ouderen opkomen binnen elke partij kan en dat dat ook binnen elke partij zou moeten gebeuren. Dat is waar. Maar zolang dat nog niet genoeg gebeurt, doen wij het.

Tweede termijn

Het was zo donker, citeerde de CU Loesje, dat ik overal lichtpuntjes zag. Wij denken aan die beroemde Groningse zanger, u kent hem wel, die zei, het het nog nooit zo donker west, of het werd ook wel weer licht. De Partij voor de Dieren vindt dit een mooie stelling. Wij hadden het net over die sociale beweging, die zich inzet voor Fair Trade, voor het voortbestaan van inheemse volkeren en voor zaken als dierenwelzijn. Wij geloven dat we op tijd zijn om het ecologische tij te keren, maar daar moeten we ons dan wel voor inzetten. Laten we ons inzetten voor de natuur en laten we dat ook bij de inrichting van bijvoorbeeld het forum doen. Het gaat niet alleen om de Grote Gele Kwikstaart, het gaat ook om al die andere cultuurvogels die daar een plekje moeten kunnen krijgen. En begroeiing die goed is voor bijen. Wij gaan ervan uit dat we daar in de toekomst nog verder over zullen kunnen spreken.

Het CDA heeft het over Duurzaam in denken en doen. Het begrip duurzaam wordt nu wel heel ver

uitgerekt. Een begrotingsboekje dat op peil moet zijn, zegt mevrouw Kuik, want anders geven we schulden door aan volgende generaties. Maar mogen we een verder dalende biodiversiteit wel doorgeven aan volgende generaties? De gemeente Groningen was heel goed bezig met ecologisch beheer: dat pad niet volgen is niet duurzaam, niet vanuit het oogpunt van natuur, maar ook niet vanuit het oogpunt van kennis. Immers, er is jaren aan gebouwd om een en ander uit te werken en op het moment dat het gaat lopen en we de kennis en bijvoorbeeld verschillende ijsvogels in de stad hebben, gaan we bezuinigen. En ik wil u ook graag even herinneren aan het feit dat de ecologische crisis vele malen duurder uit zal pakken dan de financiële. Als we door het verdwijnen van wilde bijen voedsel moeten verbouwen door middel van bestuiving met de hand, zullen gewassen nog veel duurder worden.. Echt duurzaam denken, zowel vanuit financieel als vanuit ecologisch standpunt, ondersteunt de biodiversiteit.

Onze huidige koers brengt niet alleen de ecologie in gevaar, maar bedreigt ook de economie. Want de

ecologie is de basis van de economie - en niet andersom. Het wordt tijd om aan de noodrem te trekken. De ecologische crisis is geen geïsoleerde crisis die we wel even links kunnen laten liggen omdat we nu andere crises aan ons hoofd hebben. Integendeel: de financiële crisis, de economische crisis en de ecologische crisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze versterken elkaar en trekken elkaar in een negatieve spiraal naar beneden.

Duurzaam is ook niet steeds het wiel opnieuw willen uitvinden. We hebben een goed functionerende dierenopvang. Houd die in stand, in plaats van dingen te willen reorganiseren die vermoedelijk duurder uit zullen vallen.

Waardering voor de tegenbegroting van GroenLinks.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer