Kader­stelling tijdelijk gebruik Suikerunie-terrein


4 september 2013

Wij sluiten ons aan bij de gemaakte opmerkingen inzake procedurele vaagheid en onduidelijkheid. Ondertussen blijven de thema’s water, energie, gezond en voedsel een grote rol spelen, aangevuld met duurzaamheid en innovatie.

Het rapport van Ploegid3, een hippe naam, stelt dat het terrein zich leent voor een nieuw werkklimaat en ruimte biedt voor innovatie in water, voedsel en gezondheid. Ploegid3 adviseert duidelijke kaders en schetst een werkklimaat aan de hand van trefwoorden: jongere generaties, nieuwe mentaliteit ten aanzien van duurzaamheid, economie, en levenskwaliteit, startups, winst als investering wordt niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in kwaliteit van leven en omgeving en tot slot, het vormen van een community.

Ploegid3 zegt dat er ruimte is voor stadslandbouw – maar is die er ook voor een stadsboerderij? De Partij voor de Dieren vindt de geplande stadsboerderij, gezien het karakter van onze stad en de aard van het terrein en wat daar moet gaan gebeuren, absoluut niet thuishoren. De overmatige consumptie van dierlijke eiwitten levert de grootste bijdrage aan broeikasgassen van alle sectoren, méér dan alle verkeer en vervoer samen. Omdat landbouwdieren heel veel moeten eten om melk en vlees te kunnen maken, worden inheemse volkeren van hun gronden verdreven en oerwouden vernietigd voor sojaplantages. Niet duurzaam dus en niet fair.

Daarnaast zijn er in Nederland zo’n 550 mln. landbouwdieren. Wij zijn op Frankrijk en de Verenigde Staten na mondiaal gezien de grootste exporteur van vlees. Dit leidt tot veel ellende voor dieren. Maar ook tot hoge maatschappelijke kosten in Nederland: drinkwaterzuivering, ammoniakschade, geurhinder, verdroging natuurgebieden, bijdrage aan klimaatverandering, gevolgen voor de biodiversiteit, kwaliteitscontrole, dierziekte-uitbraken, dit alles naar schatting zo’n 2 tot 2,5 miljard euro per jaar. Dit wordt niet doorberekend in het product, maar komt via diverse belastingen toch wel op uw bord.

En dan, met betrekking tot voedsel en gezondheid. Steeds meer onderzoek wijst uit dat dierlijke vetten leiden tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en verband tussen hoge vleesconsumptie en kanker. Productie en consumptie van dierlijke eiwitten brengen zoveel nadelen met zich mee, dat de Partij voor de Dieren faliekant tegen een stadsboerderij die als showcase moet dienen op het Suikerunie terrein is. We moeten onze veestapel inperken, de landbouwsector saneren en een voedseltransitie doormaken.

Het suikerveld van Carex lijkt ons de beste kandidaat om de bijzondere flora en fauna in het gebied te behouden. En wat betreft het schetsen van scenario’s: ik heb het idee dat het zojuist door de inspreker van Carex geschetste scenario misschien wel het beste is. Is Carex bereid het hele gebeuren inclusief de ontwikkeling van de andere projecten van de gemeente over te nemen? Met betrekking tot de Suikerkas: het moet natuurlijk wel allemaal biologisch, zonder geifgebruik.

Het lijkt ons dan ook belangrijk dat er kaders worden gesteld: nadruk op duurzaamheid, innovatie, passend in een community als deze en met respect voor de aanwezige flora en fauna.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer