Bestem­mingsplan Boden­terrein - UMCG


12 mei 2010

Bestemmingsplan Bodenterrein-UMCG

De Partij voor de Dieren is niet blij met dit bestemmingsplan.
Ten eerste begrijpen wij de bouw van nieuwe parkeergarages niet zo goed. Waarom zet een gemeente, die zo ambitieus is ophet gebied van duurzame energie niet meer in op openbaar vervoer? De Partij voor de Dieren vindt dat er meer moet worden geinvesteerd in openbaar vervoer. Wat ons betreft bouwt u meer parkeerterreinen aan de rand van de stad en breidt u het aantal bussen of busjes uit. Dit zou de bereikbaarheid alleen maar ten goede komen. Wij kunnen ons er echter iets bij voorstellen dat er aan een grootschalig medisch centrum eisen van bereikbaarheid zijn verbonden die zich misschien ook uitstrekken op het gebied van autoverkeer. Wij willen graag duidelijkheid hierover, temeer omdat alvast ruimte wordt gemaakt voor de komst van de HOV, oftewel, Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Een groot punt van zorg betreft het researchgebouw voor het onderzoek Eriba, een onderzoek dat gepaard zal gaan met dierproeven. Wij betreuren het dat er geïnvesteerd wordt in een onderzoek waarin dierproeven gefaciliteerd worden. Wij zijn een groot voorstander van proefdiervrije wetenschap en wij zien liever dat daarin geïnvesteerd wordt.

Wij lezen in het bestemmingsplan op pagina 44 dat de stedelijke ecologische structuur in Groningen behoefte heeft aan versterking. Dat zou met dit plan worden gerealiseerd. Het functioneren van de natuur kan met gerichte maatregelen verbeterd worden. Welke maatregelen denkt u dan aan? In de afgelopen jaren is al schade aangericht door het kappen van bomen, er is een voedselgebied voor soorten, maar ook een schuil- en overnachtingsgelegenheid voor vogels verloren gegaan. Het is in dit plan onvoldoende duidelijk of dat gecompenseerd gaat worden. Wel zijn we blij met de groene daken, waar dieren en planten kunnen wonen. De ambities ten opzichte van de waterweg de Wetering zijn mooi: ruimte voor vissen, amfibieën, libellen en vlinders.

In het kader van dit bestemmingsplan is een quick scan gemaakt, een toetsing van de ingrepen aan de Flora en faunawet en heeft onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet. Uit dit laatste is gebleken dat in het plangebied de Gewone dwergvleermuis voorkomt. In dit onderzoeksrapport worden enkele aanbevelingen gedaan, waarvan wij graag van twee willen weten of deze ook hebben plaatsgevonden.
Ten eerste: indien wordt besloten na de winter van 2008/2009 te starten met de sloop dan wordt bovendien aanbevolen om het vleermuizenonderzoek te actualiseren, waarbij gewerkt dient te worden volgens het protocol vleermuizenonderzoek van het Netwerk Groene Bureaus.
Ten tweede: het verdient aanbeveling om bij de voorgenomen nieuwbouw rekening te houden met vleermuizen, in de vorm van het aanbrengen van toegangsmogelijkheden tot bijvoorbeeld spouwmuren of daklijsten in de nieuwe woningen, of het aanbrengen van vleermuiskasten aan vooral de zuidelijke of zuidwestelijke zijde van de bebouwing.
In de quick scan Bodenterrein wordt als randvoorwaarde voor het uitvoeren van het bestemmingsplan onder andere genoemd het inpassen in het plan van kunstmatige nestgelegenheid voor doelsoorten als Gierzwaluw, Huiszwaluw, Zwarte Roodstaart en Huismus. Is dit gebeurd of staat dit nog te gebeuren?

Met een ontheffing kan toch worden overgegaan tot het vernietigen van de behuizing van vleermuizen, ondanks dat het hier gaat om een beschermde diersoort. De Partij voor de Dieren betreurt dit. De gemeente Groningen is lid van de Coalitie voor de Biodiversiteit en zou toch niet zo met dieren moeten omgaan. Wij willen graag meer duidelijkheid over deze en bovengenoemde vragen.

Tot slot: in de BoomEffectAnalyse vinden we dat voor dit plan 224 bomen gekapt moeten worden, waarvan 41 zgn. waardevolle en 9 monumentale. Slechts 25 van deze bomen zijn herplantbaar. Wij betreuren het kappen van iedere boom, maar zullen hier verder niet op ingaan omdat wij in de volgende commissie Beheer en Verkeer ruimschoots zullen ingaan op bomenkap.

Interessant voor jou

Nieuw college (gemeenteraad 28-04-2010)

Lees verder

Beheer en Verkeer 19 mei 2010 - Bomenkap Station Europapark

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer