Gemeen­te­lijke kerntaken (gemeen­teraad 29-01-2014)


29 januari 2014

De Partij voor de Dieren is een partij die de belangen van dieren, mensen, natuur en milieu centraal stelt. De Partij voor de Dieren probeert mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan alleen het belang van de eigen soort.

Wij zijn van mening dat de gemeente moet bijdragen aan een transitie naar een duurzame samenleving waarin mens en dier in meer harmonie samenleven. Taken die voor ons op het bordje van iedere overheid, dus ook die van de gemeente liggen, zijn dan ook voorlichting rondom de herkomst van ons voedsel en het bevorderen van kennis en communicatie om discussie, bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren die goed zijn voor mens en dier en het leefmilieu. Een zorgvuldige omgang met dieren en natuur betekent meer dan dat: deze voedt tevens een respectvolle grondhouding naar de mens en onze leefomgeving in het algemeen.

Concreet gaat het dan om voorlichting over de voordelen van plantaardig voedsel, omdat vleesconsumptie naast een vaak kort en ellendig leven en einde voor veel dieren tevens leidt tot het kappen van regenwouden, het onteigenen van traditionele voedselgronden van inheemse bevolkingsgroepen, een groeiend watertekort, minder leefgebied voor planten en dieren en hiermee samenhangend, verlies van biodiversiteit en daarmee ook gevaar voor onze voedselvooorziening. Vlees is bovendien een belangrijke oorzaak van de honger in de wereld, want het is een erg inefficiënt voedingsmiddel. De intensieve veehouderij met alle gevaarlijke dierziektes en antibiotica van dien ook, moet verdwijnen.

Andere concrete zaken waar de gemeente aandacht voor moet vragen zijn overbevissing en verwoesting van de zeebodem, de huidige consumptiemaatschappij en de plastic soep in de Stille Oceaan, waarmee gif onze voedselketen binnendringt. Hoe gaan we dat in Groningen doen? Voorlichting, maar ook het stimuleren van samenredzaamheid van burgers. Dat kunnen we doen door een beweging als Transition Town zoveel mogelijk te ondersteunen. Het feit dat de fossiele brandstoffen opraken maakt de transitie naar een minder op consumentisme gerichte en duurzame maatschappij van levensbelang voor verdere generaties. Dat is nu met de aardbevingen natuurlijk bijzonder actueel. Maar ook in andere delen van de wereld is de zucht naar grondstoffen een vloek voor al dat leeft. De laatste fossiele brandstoffen zullen steeds lastiger zijn om te delven en tot meer aardbevingen en milieuvervuiling leiden. Een belangrijke taak voor de overheid is dus energietransitie maar ook energiebesparing. Dat is een thema dat we weer moeten afstoffen en onder de aandacht brengen van provincie en nationale overheid.

Onze stad staat in een regio die getekend is door jarenlange crisis, krimp en recenter aardbevingen en het dreigende verlies van duizenden banen de komende jaren volgens FNV bondgenoten. Decentralisaties leggen de komende jaren steeds meer taken op ons bord, maar zonder de bijbehorende financiën. Dit, terwijl we dringend aandacht moeten vragen voor energie- en voedseltransitie. Je hoeft geen groot ziener te zijn om te voorspellen dat er de komende tijd genoeg te doen is in de stad en de regio, maar weinig geld. Kortom, daar moet je uit zien te komen. De Partij voor de Dieren wil dat het college met de provincie om de tafel gaat zitten en gaat praten over manieren waarop mensen diensten met elkaar kunnen uitwisselen zonder dat er geld aan ten grondslag ligt. Een soort ruilhandel. Of is het misschien het handigst om hier onze eigen munt te slaan, de Grunniger? Of misschien mooier: de Martini?

De huidige situatie van de gemeente Groningen is voor een deel door het onderzoeksburo Ecorys in kaart gebracht. Hierin komt oa naar voren dat Groningen weinig inkomsten krijgt en een dure gemeente is voor haar burgers. Er zullen de komende tijd weinig grote projecten zijn - alhoewel wij er al één teveel kunnen verzinnen – en daarom is er een omslag nodig in doen en denken bij RO/EZ waarvan Ecorys denkt dat die moeilijk zal gaan. D66 noemde het ook al. Toch is dat een belangrijke, want de PvdD wil geen prestigeprojecten en is een voorstander van een overheid die initiatieven van burgers ondersteunt in plaats van zelf grote dingen te willen bouwen. Ecorys meent verder dat het vastgoed van de gemeente te zeer versnipperd is en transparanter moet. We vragen ons af hoe de rest vd raad daar over denkt en het daar mee eens is. En wat gaan we daarmee doen?

Tot zover voorzitter.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer