Gemeen­teraad oktober


29 oktober 2014

8a Bewonersinitiatief fietspad Engelbert

Ik kan kort zijn over dit plan: het bevat wat de PvdD betreft alle ingrediënten voor een succesvol plan in onze gemeente: participatie en initiatief van burgers, medewerking van de gemeente, stimulering van veilig, gezond en milieuvriendelijk vervoer, oog voor duurzaamheid en natuur èn inzet op de lokale economie. De gemeente heeft de benodigde middelen gevonden, op een ons inziens prima manier, dus ik zou zeggen: op naar de uitvoering.

8A-2 Levendige stad ook op zondagen - woordvoering 1e termijn

Ook voor ons is het voorstel “Levendige stad ook op zondagen” nog niet rijp voor besluitvorming . We constateren namelijk dat de ondernemer en het personeel te weinig gehoord zijn, en de vele berichten bevestigen dit beeld èn het gebrek aan draagvlak bij onder andere de kleine ondernemers. Voor ons hoeft de rustdag geen dag zijn die op religieuze gronde bepaald is, maar wij zien wel de potentiële problemen voor de kleine ondernemer wanneer er zeven dagen per week geconsumeerd kan worden in onze stad. Daarom willen we voorstellen om besluitvorming over dit voorstel uit te stellen. We willen daarbij het College de opdracht meegeven met ondernemers -groot en klein, en het personeel overleg te voeren over een breder gedragen oplossing. Na deze overlegvoering kunnen we het voorstel opnieuw behandelen. We dienen daarom mede een motie hierover in.

---------

2e termijn

Voor de Partij voor de Dieren spelen bij de kwestie rond de zondagsopenstelling vier zaken een rol. Ten eerste zijn wij tegen de 24-uurs economie, omdat de wereld en maatschappij waarin we leven het ongeremde consumeren op de lange termijn nu eenmaal niet aankunnen. Ten tweede vinden we het belangrijk dat een ieder zoveel mogelijk eigen vrijheid en verantwoordelijkheid gegeven kan worden. Daarbij is het overigens van belang ook te kijken naar in hoeverre de vrijheid van de één de vrijheid van de ander beïnvloedt. Ten derde willen wij de ondernemer beschermen die zich richt op kleinschaligheid en lokale economie, tegen de grote, ondernemingen. Ten vierde zijn wij geen voorstander van het bepalen van een wekelijkse verplichte rustdag op basis van religieuze overwegingen, maar dat is hier nu ook niet per se het issue.

U kunt zich voorstellen dat de vrijheid die we willen bieden haaks kan staan op de bescherming van de kleine ondernemer en het consuminderen. We hebben de ondernemers gehoord en nader research gedaan en het blijkt dat personeel er vaak niet vrolijk van wordt als de werkgever 7 dagen per week open is. Er wordt veel belang gehecht aan een vrij te besteden rustdag. Het College stelt dat openstelling van zeven dagen per week leidt tot een groeispurt van de economie in de stad. FNV weerlegt dit en geeft aan dat er enkel een verschuiving plaatsvindt: o.a. van kleine naar grote winkelbedrijven, van doordeweeks naar `s weekends en van vast naar flexibel personeel. Het is volgens de wethouder niet de bedoeling dat alle winkels alle zondagen open zijn. En daar wringt de schoen nu juist: grote ondernemers zullen veelal wèl gebruik maken van die extra kans op omzet, waar kleine ondernemers hiertoe beperkte mogelijkheden hebben. 74% van de shoppers, zo berichtte een onderzoek, bezoekt wel eens een koopzondag. Een in de commissie genoemd argument voor de verruiming, waar wij ons niet in kunnen vinden. ‘Wel eens’ kan nu ook. En als al zoveel gemeentes ons voorgingen met die maximale openstelling, zien wij ook de pre niet die wij verkrijgen als wij hen achterna gaan. Juist die kleine middenstand is een onderscheidend vermogen van onze stad, die nu extra onder druk komt te staan. Consumeren is niet het enige dat Groningen te bieden heeft en dat willen we graag zo houden.

De dialoog is de grote afwezige in dit verhaal en dat vindt de PvdD onacceptabel. Het bericht in DvhN van gisteren, waaruit blijkt dat veel kleine ondernemers geen gebruik zullen maken van de extra openstelling, bevestigt het beeld dat het nu voorliggende voorstel niet breed gedragen wordt. Wij hebben vandaag gepoogd besluitvorming uit te stellen, met als doel de mening van alle ondernemers en personeel goed mee te laten wegen. Helaas lijkt de meerderheid van de raad dit niet te steunen. Wij begrijpen dit niet, wij keuren deze werkwijze, waarbij de burger niet goed gehoord wordt, af en zullen daarom tegen het voorstel stemmen.

8B Sociaal Domein

We zien in dat deze veranderingen in het sociaal domein kunnen zorgen voor betere zorg op maat en we staan ook achter het stimuleren van omkijken naar elkaar, van solidariteit.

Het is in dit geval echter geen ethische overweging, maar een financiële. Zorgen voor elkaar wordt daarmee in veel gevallen geen keuze vanuit sociale motieven, maar een bittere financiële noodzaak; met alle gevolgen van dien. Het is jammer dat over de ruggen van de zwakkeren van de samenleving deze rijksbezuiniging wordt doorgevoerd. Een hele opgave voor het College, om beleid te vormen dat de zorg in Groningen op een acceptabel niveau houdt.

De vele berichten dat het proces van veranderingen in het sociaal domein niet volgens plan verloopt, baren ons grote zorgen. Het dreigende risico van een toename aan overbelaste mantelzorgers, kaarten wij al lange tijd aan. Het ziet ernaar uit dat dit risico, door de financiële grondslag van de “samenredzaamheid”, toe blijft nemen. Het is erg onzeker hoe de belasting van mantelzorgers in de toekomst uit zal pakken. Veel zorgen maken we ons ook over de transitie van de Jeugdzorg. De PvdD is er voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar niet als deze gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging waardoor de uitvoering van de toch al kwetsbare jeugdzorg nog verder in de problemen komt.

Nu verdwijnen er bijvoorbeeld veel krachten, terwijl hetzelfde werk gedaan moet

worden; sterker nog, er vindt een verandering in werkwijze plaats. Dit alles gaat ten koste van de hulp aan het kind en het gezin zelf, terwijl deze juist centraal zouden moeten staan. Daarom staan we ook op de moties van GL, om de jeugd te horen bij de totstandkoming en doorvoering van de nieuwe vorm van jeugdzorg en staan wij op de motie van SP over o.a. de crisisteams.

In de commissie vroegen we al eens wat plan B zou zijn. Dit bleek 'doorgaan met wat we nu doen' te zijn. We constateren dat de provincie budget opzij heeft gezet voor als de decentralisatie van provincie naar gemeentes niet goed verloopt. Dat geeft een stukje veiligheid, maar kan ook een teken aan de wand zijn en we zijn bang dat dit zeker meespeelt.

Kortom: we hebben veel zorgen over goede zorg in de toekomst en we zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

8c Oosterhamrikkade

We kunnen het er wel mee eens zijn dat er beter met de wijk in overleg getreden had moeten worden en ik heb veel respect voor het onderzoek dat de SP heeft uitgevoerd in de buurt. Ook zien wij liever dat bestaande leegstand wordt ingezet voor woningen ipv steeds maar weer nieuw bouwen. Maar daar hebben we het al over gehad aangaande deze nieuwbouw. Toch zijn wij wel redelijk positief over de plannen a.d. Oosterhamrikkade. In twee commissies heb ik daar het nodige over gezegd.

Er zijn verder nog wat issues met de nieuwbouw en de inspraak. Dat er wantrouwen naar de raad zou zijn bij de bewoners, is niet mooi en ik snap de dilemma's waar de SP het over heeft ook heel goed, Ik begrijp daarom ook dat zij verder naar de toekomst willen kijken en verbeteringen willen doorvoeren daarvoor. De parkeerdruk in de wijken is een issue dat wij ook begrijpen. Ik ga er van uit dat dit allemaal goed gaat komen en ik vind niet dat we de plannen compleet moeten dwarsbomen en wellicht kunnen de moties vd SP wat verlichting geven.

8 D Evenementenbeleid

Groningen is een bruisende stad. Er is veel levendigheid, er zijn veel leuke initiatieven en vaak redenen voor een feestje. De PvdD is een voorstander voor zoveel mogelijk persoonlijke vrijheid. Het is echter zo dat de vrijheid van de één om levendigheid en feestelijkheid te uiten in de vorm van een evenement, kan botsen met de vrijheid van de ander, om rustig te kunnen slapen, of in de tuin te kunnen zitten zonder hoofdpijn door dreunende bastonen. Het vinden van die balans is een lange zoektocht van raad en college.

Ik wil graag beginnen met een compliment aan het College, dat er ingezet wordt op verduurzaming bij evenementen. Noorderzon is hier een mooi voorbeeld van en we hopen dat die trend zich steeds zal uitbreiden.

Verder hebben wij wel een aantal bezwaren als het gaat om het voorliggend voorstel.

Wij gaven al vaker aan dat we het criterium dat nu gebruikt wordt voor de classificatie van evenementen, namelijk aantal bezoekers, niet ideaal vinden. Een stille tocht met 200 man zal naar verwachting immers een stuk minder overlast geven dan een straatkermis, terwijl die eerste volgens de huidige maatstaven een groot evenement is en de laatste een kleine. Dat brengt in de praktijk problemen met zich mee, die te lezen zijn in de vele reacties van bewoners en bewonersorganisaties. We merken echter dat we aardig alleen staan in deze beoordeling van het gebruikte criterium. Ook zouden we graag zien dat de dB-norm verlaagd wordt, om het bruisen van de stad minder ver de huizen van de omwonenden in te laten dringen. Een eerdere motie hiertoe van SP werd verworpen, dus we zien dat ook hiervoor geen meerderheid is.

Groningen is dus een bruisende stad. Voor mensen, maar soms worden dieren ook in dit gebruis meegenomen. Soms kan dat, maar soms zitten daar ook de nodige risico's aan. Wanneer er risico's op het gebied van welzijn, gezondheid, openbare orde of veiligheid zich voordoen bij menselijke betrokkenen van een evenement, dienen hier maatregelen voor getroffen te worden. Denk daarbij aan EHBO posten en beveiliging. De PvdD vindt het daarom logisch dat, wanneer deze risico's ook aanwezig zijn bij de dierlijke betrokkenen, er hiertoe ook maatregelen getroffen worden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een dierenarts, of de Dierenpolitie. (Het overleden paard bij de Sinterklaasoptocht is een voorbeeld van hoe het fout kan gaan wanneer hulp niet tijdig ter plekke is. Het dier vertoonde immers, voor het ter aarde stortte, al signalen van welzijnsaantasting.)

Daarom dienen wij de volgende motie in, om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Dan de aangenomen motie over de communicatie. Zoals we al noemden in de commissie, vinden wij de evenementenkalender, die men actief moet opzoeken op internet en waar lang niet alle evenementen op staan, geen voldoende uitvoering van de motie. Zelfs een groot evenement, dat er toch in ieder geval op moet, bijvoorbeeld de komst van een groot circus , stond er niet op. Over circussen ga ik nu niet nader in, daar hebben we onlangs nog schriftelijke vragen over gesteld. We vragen ons af hoe het zit met de mensen die geen toegang hebben tot internet? En is het redelijk om te verwachten dat men regelmatig de website van de gemeente checkt op evenementen? Wij zouden liever een persoonlijke berichtgeving zien naar omwonenden, bij grote èn kleinere evenementen.

Wij geven ook al vaker aan dat feesten die veel geluid produceren indoor gehouden zouden kunnen worden, om geluidsoverlast te voorkomen. Daarom dienen wij de creatieve D66-motie mede in, om te onderzoeken of bepaalde feesten in parkeergarages gehouden kunnen worden.

Alles overwegende vinden wij dat de belangen van de omwonenden van evenementen te weinig meegenomen worden en daarom zijn wij per saldo niet erg enthousiast.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer