Duurzaam wonen


5 november 2014

Wonen

Over het algemeen zijn wij best positief over het beleid genoemd in deze stukken. Ik ga een paar punten bij langs, die ik belangrijk vind om extra te benoemen. Nieuw punt is Wijkwethouders; we wachten het af. Ik vond het verhaal van ouderenhuisvesting in die relatie ook interessant.

Positief is dat we streven naar een gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke wijken die ruimte bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen en dat we kwaliteit belangrijker vinden dan kwantiteit.

Er moeten goede en duurzame woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen. Wij snappen dat er nieuw gebouwd moet worden maar blijven benadrukken dat er veel bedrijfspanden leeg staan die wellicht omgebouwd kunnen worden tot woningen. Dat is meestal veel duurzamer

Dat er daarnaast veel aandacht voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving is, vinden wij positief. En dat er samen met de bewoners in de wijken hiervoor plannen worden gemaakt kunnen wij ook toejuichen. Een belangrijke opgave in dit verband is het besparen van energie in bestaande woningen, niet alleen om de kosten te drukken, maar vooral om onze toekomst zekerder te stellen.

Studenten-of jongeren huisvesting blijft een serieus issue. Ambitie is niet gehaald en dat is jammer. Kan er meer ingezet worden op hergebruik van leegstaande panden? De PvdD denkt van wel en misschien kan dat in de nieuwe visie centraal staan in plaats van als optie genoemd te worden. Wat positief genoemd kan worden is de te verwachte plaatsing van 500 fietsklemmen.

Subsidiëren van geluidreducerende maatregelen bij kamerverhuurpanden lijken effect te hebben gehad, maar zijn de effecten minder groot dan gehoopt. Dat is jammer, maar toe gaan naar een maatregel die gewenst gedrag beloont in plaats van handhaving lijkt een mooie maar pittige opgave. We zijn blij met het plan van het beschikbaar stellen van een subsidie van 20 euro per gerealiseerde m2 om pandeigenaren positief te stimuleren om geluid-reducerende maatregelen toe te passen in kamerverhuurpanden.

Nieuwbouw kan een bijdrage leveren aan onze doelstelling om in 2025 een energieneutrale stad te worden. Daarnaast leveren de wettelijke kaders voor bedrijvigheid, bodem-, geluid- en luchtkwaliteit en externe veiligheid de basis voor een goede en duurzame leefomgeving kwaliteit. Prima, maar nog steeds zijn wij niet overtuigd van het feit dat dat beter is dan bestaande bouw aanpassen. Eerst een gebouw afbreken, het steen afvoeren tot puin en later weer nieuw steen aanvoeren kan toch nooit duurzamer zijn. Laat staan dat het praktischer is en sneller werkt.

Groene daken

Particulieren, instanties en bedrijven kunnen een beroep doen op een subsidie voor het realiseren van een groen dak. Het doel is te streven voor 2015 naar 35 groene daken. Betekent dat dat niet meer mensen een beroep kunnen doen op deze subsidie? Het zou mooi zijn als hier flink veel reclame voor wordt gemaakt en het zou jammer zijn als het budget een bepaald moment uitgeput is na 35 aanvragen.

Dan hebben in het NLA met corporaties en gemeente afspraken gemaakt over het verbeteren en verduurzamen van sociale huurwoningen. Dat is een goede zaak en dat hierdoor er per jaar 830.000 m3 gas bespaard en 1480 ton CO2, is een hele mooie stap in de goede richting. Dat het per verbeterde woning een lagere energienota van gemiddeld 31 euro per maand oplevert is natuurlijk mooi meegenomen, maar zal wat ons betreft niet de hoofdzaak moeten zijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer