Gemeen­teraad september 2013


25 september 2013

Kaderstelling tijdelijk gebruik Suikerunielocatie

(raadsvoorstel 16 augustus 2013, GR13.3856720)

Bij de Kaderstelling tijdelijk gebruik vd Suikerunielocatie blijven thema’s energie, gezond en voedsel een grote rol spelen, aangevuld met duurzaamheid en innovatie.

Het rapport van Ploegid3, stelt dat het terrein zich leent voor een nieuw werkklimaat en ruimte biedt voor innovatie in water, voedsel en gezondheid. Ploegid3 adviseert duidelijke kaders en schetst een werkklimaat aan de hand van de trefwoorden: jongere generaties, nieuwe mentaliteit t.a.v duurzaamheid, economie, en levenskwaliteit. Winst als investering wordt niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in kwaliteit van leven en omgeving en tot het vormen van een community.

Ploegid3 zegt dat er ruimte is voor stadslandbouw – maar is die er ook voor een stadsboerderij? De Partij voor de Dieren vindt de geplande stadsboerderij, gezien het karakter van onze stad en de aard van het terrein en wat daar moet gaan gebeuren, hier absoluut niet thuishoren. De overmatige consumptie van dierlijke eiwitten levert de grootste bijdrage aan broeikasgassen van alle sectoren. Ik hoef u niet meer uit te leggen dat dit Niet duurzaam is.

Daarnaast zijn er in Nederland zo’n 550 mln. landbouwdieren. Wij zijn op Frankrijk en de Verenigde Staten na mondiaal gezien de grootste exporteur van vlees. Dit leidt tot veel ellende voor dieren. Maar ook tot hoge maatschappelijke kosten in Nederland: drinkwaterzuivering, ammoniakschade, geurhinder, verdroging natuurgebieden, bijdrage aan klimaatverandering, gevolgen voor de biodiversiteit, kwaliteitscontrole, dierziekte-uitbraken. Dit kost alles naar schatting zo’n 2 tot 2,5 miljard euro per jaar. Dit wordt niet doorberekend in het product, maar komt via diverse belastingen toch wel op uw bord. Winstgevend is het dus ook niet, ook al lijkt dat op korte termijn wel zo.

En dan, met betrekking tot voedsel en gezondheid. Steeds meer onderzoek wijst uit dat dierlijke vetten leiden tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en verband tussen hoge vleesconsumptie en kanker. Productie en consumptie van dierlijke eiwitten brengen zoveel nadelen met zich mee, dat de Partij voor de Dieren faliekant tegen een stadsboerderij, die als showcase moet dienen op het Suikerunie terrein, is. We moeten onze veestapel inperken, de landbouwsector saneren en een voedseltransitie doormaken. Er wordt gesproken over Landbouw en de PvdD vindt dat mooi, zolang het gaat om (het liefst) biologische Akkerbouw en beslist geen veeteelt, wat immers ook een vorm van landbouw is.

Kan de wethouder bevestigen dat er binnen deze plannen geen plek is voor veeteelt of megastallen?

Het suikerveld van Carex lijkt ons de beste kandidaat om de bijzondere flora en fauna in het gebied te behouden.Kortom: ik heb het idee dat het door Carex geschetste scenario misschien wel het beste is. We hebben samen met GL een motie hiervoor ingediend.

Het lijkt ons dan ook belangrijk dat er kaders worden gesteld: nadruk op duurzaamheid en innovatie en met respect voor de aanwezige flora en fauna.

APVG wijziging opnemen mogelijkheid aanwijzen veiligheidsrisicogebied (preventief fouilleren)

(raadsvoorstel 16 augustus 2013, GR13.3856327)

De Minister heeft in maart een wetsvoorstel ingediend om de bevoegdheden voor preventief fouilleren te verruimen. De Raad voor de Rechtspraak en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten zijn zeer kritisch over deze verruiming van bevoegdheden. Met name omdat vrijheden en grondrechten van burgers worden aangetast zonder toets van de rechter. De Nationale Ombudsman onderzocht de praktijk rond preventief fouilleren. Hij mist duidelijke criteria wanneer dit middel mag worden ingezet. Hij heeft ook “forse twijfel” of er “behoorlijke waarborgen zijn voor de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger”. Dit is ons eerste bezwaar. Een te grote inbreuk op de privacy, iets dat meer thuishoort in een politiestaat. Een principieel bezwaar dat wij als PvdD hoog hebben zitten.

Een tweede bezwaar heeft met het volgende te maken: Uit de bijlage bij de collegebrief van 25 augustus 2013 stond dat in september 2004 de raad na evaluatie van de preventief fouilleeractie heeft besloten om de bevoegdheid, die voor 1 jaar in de APVG was opgenomen, niet te verlengen. Reden: de flinke inzet van politiecapaciteit voor een relatief laag aantal in beslag genomen vuurwapens.

Er gaan, ook internationaal, steeds meer stemmen op om drugs te decriminaliseren en te reguleren. Criminaliseren leidt er juist toe dat drugs een schaars goed is waarvoor hoge bedragen moeten worden betaald en misdaden voor worden begaan. En neemt een te groot deel van de capaciteit van politie en justitie in beslag. Door de aandacht te verschuiven naar het volksgezondheidsaspect, zoals doelgerichte preventie en aangepaste hulpverlening voorkom je veel meer ellende met drugs.

Nederland lijkt echter steeds meer in te zetten op veiligheid, criminalisering en repressie. De wet preventief fouilleren past in dat rijtje. De Partij voor de Dieren ondersteunt deze wet niet. Ook in dit specifieke geval lijkt deze maatregel buitensporig: de huidige maatregelen hebben geleid tot afname van de frequentie van drugsoverlast en kunnen wat ons betreft worden doorgezet.

Wij willen niet dat de burgemeester buiten de rechter om, risico gebieden kan aanwijzen en zullen het voorstel niet steunen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer