Ombudsman, voor­jaars­brief en meer­ja­ren­beleid


18 juni 2014

Ombudsman

Dank voorzitter voor het woord en de ombudsman voor het jaarverslag.

Ten eerste zijn wij zeer content met de bemiddeling, die via de ombudsman tussen VHG en college tot stand is gebracht. Er is een nieuwe werkinstructie voor handhavers tot stand gekomen en er is een klachten registratiesysteem opgezet. Wij zullen de ontwikkelingen hierover nauwgezet blijven volgen.

Het is overigens opmerkelijk dat veel klachten over het hondenbeleid zijn binnengekomen. Van de klachten van VHG zijn ook bijna alle punten gegrond verklaard. Behalve het punt over het optreden van de BOA in burger. Het college is van mening dat de bevoegdheden van de handhavers duidelijk op de website staan vermeld terwijl uit het rapport van de ombudsman blijkt dat de transparantie nog veel te wensen overlaat. Wij zien graag dat het optreden van de BOA’s in burger dan ook niet meer plaatsvindt.

Naast de klachten van het VHG nog een punt over het hondenbeleid. In het rapport van de ombudsman lezen we dat voor een persoon met psychische klachten de hardheidsclausule is toegepast voor de opruimplicht. De betreffende handhavers zijn over dit ene geval ingelicht. Maar hoe zit dit nu voor andere mensen met psychische klachten. Moeten deze zich allemaal tot de ombudsman richten om de hardheidsclausule toegepast te krijgen? Graag willen we van het college vernemen hoe het in de toekomst met dergelijke gevallen omgaat.

Overig blijkt dat veel klachten voortkomen uit het niet de weg kunnen vinden binnen gemeentelijke instanties. Veel cliënten van SOZAWE vinden hun weg naar de ombudsman, terwijl we mogen aannemen dat deze mensen juist bijgestaan moeten worden door hun consulent bij SOZAWE. De opmerking van de PvdA om ter oplossing de zoekfunctionaliteit van de gemeente website daarom maar te verbeteren kan dan ook niet onze goedkeuring dragen. Als het gaat om de website dan eerder inzetten op betere content en een heldere structuur waaruit duidelijk wordt waar iemand voor zijn of haar problemen moet zijn.

Tot slot sluit ik me aan bij opmerkingen die zijn gemaakt omtrent de lange responsietijden binnen de gemeente.

Voorjaarsbrief en Financieel meerjarenbeleid

Dank voorzitter voor het woord en het college voor de diverse verslagen, voorjaarsbrief, die we hebben mogen doornemen. Het was een flink pak papier waarvan slechts enkele regels overbleven waar het ging om dieren, flora en fauna, huisdieren en of opvang zwerfdieren. Ook statistieken over deze punten ontbreken. Ik trek daaruit dan maar de conclusie dat hierover weinig of geen beleid voor handen is. Wat gezien het grote aantal kiezers die deze onderwerpen steeds belangrijker vinden, een vreemde zaak is.

Interruptie GL: In de Voorjaarsbrief horen hierover geen statistieken te staan. Er is ook een kop duurzaamheid. Voorzitter vindt dat GL een punt heeft.

Antwoord: Hoe je het ook wendt of keert, ik lees niks over zaken als Flora - Fauna, dieren , huisdieren en of zwerfdieren.

SP: Ik vind zaken als dierenwelzijn heel goed enzo hoor en heeft ook onze sympathie … maar ik hoor hier al vier vergaderingen hetzelfde. Waarom dienen jullie dan geen moties in of iets dergelijks?

Antwoord: Beste mevrouw van Gijlswijk, ik merk hier op dat ik weinig of geen beleid terug zie over deze genoemde zaken. Dat is vreemd, zeker als je bedenkt dat er ook onder uw achterban veel mensen zijn die deze onderwerpen belangrijk vinden. Daarom zullen we onze punten ook continu blijven herhalen.

We vinden het goed dat het college inzet op de bestrijding van werkloosheid. Nu de overheid de kosten op arbeid wil gaan minderen - een zaak waar de PvdD voor gepleit heeft - geeft dit hoop voor de toekomst.

Ook de ontwikkeling van de sociale wijk teams kan onze goedkeuring dragen gezien alcoholgebruik en roken onder jongeren is toegenomen, net als het overgewicht trouwens. Daarom is en blijft het promoten van goede voeding belangrijk.

Verder we zien vaak dat de gemeente de economische crisis als argument voor het een en ander gebruikt. Bijvoorbeeld het teruglopen van de bezoekersaantallen naar de stad en of bijvoorbeeld als het gaat om parkeergarages. Zijn gegevens over de crisis wel afdoende onderbouwd? Of is er anders iets wat de gemeente kan betekenen om zaken rendabel te maken.

Het is een goede zaak dat de gemeente zich inzet om in 2035 energie neutraal te zijn. We lezen dat het halen van windenergie problemen gaat opleveren betreffende nog te verkrijgen vergunningen van de provincie. Daarom zou het goed zijn ook te kijken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld zon energie.

Wij missen verder een uiteenzetting over de plannen betreft openbaar vervoer en beleid omtrent voetgangers. Wel wil de gemeente de openbare ruimte uitnodigender maken voor beweging: wat ons betreft: kom maar op met die losloop gebieden!

Tot slot gezien de tijd nog een paar puntjes: er dreigt in 2015 een financieel tekort te komen betreft de noodopvang van asiel zoekers. Graag willen we weten welke de plannen zijn van het college hoe dit op te vangen.

Tot slot zon-energie. Het college spreekt van een lobby. Is dit iets wat vanuit de raad moet komen of neemt het college hier zelf verder initiatieven in?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer