Onder­zoeks­rapport Reken­ka­mer­com­missie over gemeen­te­lijke samen­wer­kings­ver­banden


5 februari 2014

Dank aan de rekenkamercommissie voor het heldere rapport en aan het college voor de snelle reactie, waarin een aantal acties wordt toegezegd. Eens in de vier jaar kijken naar nut en noodzaak van de verschillende samenwerkingsverbanden, daar kunnen we ons goed in vinden. Een vraag die het college opwerpt is: moet het college t.a.v. samenwerkingsverbanden alles in de gaten houden? Dat lijkt ons wel, als er publiek geld en belang mee gemoeid zijn.

Ik spreek natuurlijk alleen namens mijn eigen fractie als ik zeg dat dit moeilijke materie is voor de raad, want zoals het college terecht zegt: de vorm van de samenwerking is bepalend voor de sturingsmogelijkheden. Een voorbeeld waar de raad, of althans wij als PvdD, zelf het boetekleed moet aantrekken is het Vliegveld Eelde, waar bomen en dieren moesten wijken voor de onrendabele verlenging van de vliegbaan en waar deze raad veel geld naartoe heeft laten overhevelen. Nu denk ik: dit hadden we moeten agenderen. Graag reactie van het college.

Tot slot: het OV buro zou belangrijke beleidsvragen via colleges aan raad en staten voorleggen, daar is weinig van terechtgekomen. Dat is een pijnpunt. Kunnen we van het college hierover ook verbeteringsvoorstellen verwachten?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer