Veilig­heids­beeld, uitvoe­rings­pro­gramma T&H Stads­toe­zicht 2014 en gemeen­te­lijke tarieven


4 juni 2014

Veiligheidsbeeld, wensen en bedenkingen

Beste voorzitter dank voor het woord. Om een oordeel te kunnen vellen over het toekomstig veiligheidsbeleid is het ten eerste van belang een goed beeld te hebben omtrent de stand van zaken in de regio. In de kadernota zien we interviews en handige kaartjes waaruit blijkt dat diverse wijken in het noorden hier en daar rood kleuren. Wellicht verdient dit de komende tijd onze aandacht. Alvorens mijn op- en aanmerkingen te maken, plaats ik een opmerking en vraag omtrent een gebruikte bron bij de opstelling van deze nota. In hoeverre kunnen we de AD misdaad meter als autoriteit beschouwen? Indien we plaatselijke gegevens willen afzetten tegen andere gemeenten is het dan niet aannemelijk onze eigen data te gebruiken en op basis van bijvoorbeeld demografische gegevens deze af te zetten tegen cijfers van vergelijkbare gemeenten? Hebben wij zelf geen toegang tot dergelijke cijfers?

Omtrent de gestelde prioriteiten van aanpak kunnen we daarmee instemmen aangezien dit zeker belangrijke punten zijn. Wel wil ik enkele opmerkingen plaatsen. Ten eerste sluit ik me aan bij de opmerking van de VVD dat een onderwerp als aardbevingen niet ter sprake komt. Dit punt verdient gezien de actualiteit zeker onze aandacht. De nota lijkt voornamelijk gericht op criminaliteit en zaken die mensen aangaan. We lezen niks over waarborging van de veiligheid voor dieren. Wij verwachten bijvoorbeeld dat daar waar de gemeente invloed kan uitoefenen de brandveiligheid voor dieren bij veehouders gewaarborgd is. Ook dierenmishandeling verdient hier aandacht.

In de prioriteitenlijst lezen we dat mensenhandel en georganiseerde misdaad aan punt van prioriteit wordt. Dit is zeker een goede zaak en we willen als partij zeker dat mensenhandel aangepakt wordt. Wel wil ik hier ik een opmerking plaatsen aangezien de burgemeester eerder heeft aangegeven dat we eigenlijk helemaal geen zicht hebben omtrent de omvang van de mensenhandel in de regio. Wellicht zal daar onderzoek naar gedaan moeten worden alvorens dit een punt van aanpak kan zijn. In dit geval wat pak je aan? Ik wil me ook aansluiten bij de opmerking van GroenLinks dat mensenhandel breder kan zijn dan prostitutie alleen. Uitbuiting van 'buitenlandse' arbeidskrachten of andere vormen van mensenhandel moeten net zo goed worden tegengegaan.

Overlast is ook een punt van prioriteit geworden. Hier kunnen we in principe niet op tegen zijn maar binnen dit onderwerp kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Ernstige zaken zoals bijvoorbeeld drugsoverlast of zaken die raakvlak hebben met high impact crimes zullen voorrang moeten krijgen. Een verscherping van toezicht op bijvoorbeeld het hondenbeleid verdient zeker niet onze voorkeur.

Wat betreft crowd control en evenementen, geen aanbeveling als prioriteit punt dit keer, wil ik opmerken, dat we onlangs bij ons politie bezoek hebben gehoord dat dit ten koste kan gaan van inzet van politie bij high impact crimes. Graag zien we hier heldere scheidslijnen. Het organiseren van evenementen mag niet ten koste gaan van de aanpak van de reguliere criminaliteit.

Tot slot wil ik me aansluiten bij het punt van de SP over toezicht bij het panel deurbeleid. Mensen mogen in horeca gelegenheden niet geweigerd worden op basis van uiterlijkheden. Discriminatie verdient ten alle tijden aandacht. Ook sluit ik me aan bij de opmerking van de Christen Unie dat het goed is dat cyber criminaliteit aandacht krijgt. Dit kunnen we misschien breder trekken dat ook misdaad via sociale media, alsmede pesterijen onder scholieren aandacht zal krijgen.

Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Stadstoezicht 2014

Dank u voorzitter. Stadstoezicht en mensen met ogen op straat kunnen een goed alternatief zijn voor bijvoorbeeld camera toezicht. Stadswachten zijn daarom in het belang van ons allemaal en is het een goede zaak dat ze op straat aanwezig zijn. Van belang is wel dat ze op straat zichtbaar aanwezig zijn. Dus duidelijk herkenbare kleding en ze dienen zich op verzoek te kunnen identificeren. Vaak hebben wij namelijk berichten ontvangen dat hier onduidelijkheid over ontstaat, sommige stadswachten voeren hun functie zelfs in burger uit. Daarom, gaat het uniform uit dan zijn de werktijden voorbij.

Ik heb een vraag over de handhaving van het fietsparkeerverbod bij de Euroborg. Is het noodzakelijk dat daar Stadswachten voor moeten worden ingezet, zijn hier geen andere mogelijkheden? Zoals bijvoorbeeld meer faciliteiten en betere duiding waar de fietsen geparkeerd kunnen worden. Graag zien we de stadswachten anders ingezet bijvoorbeeld ter voorkoming van high impact crimes, bij onder andere het A-kwartier.

Interruptie SP: ‚Meneer van Zoelen, bent u wel eens bij de euroborg geweest? Daar zijn fietsstallingen maar men parkeert daar niet.’

Antwoord: dan lijkt me dat de Euroborg dit zelf moet afhandelen en dat daar geen stadswachten in deze mate voor worden ingezet. Betere aanwijzingen en extra faciliteiten voor fietsers zouden dit probleem kunnen verhelpen.'

Ik sluit me aan bij de eerder gemaakte opmerkingen dat het van belang is over een goede monitoring te beschikken omtrent het verbeter plan. In dit verbeterblad lezen we ook dat een gedegen opleiding belangrijk is en dat vaak keuzes gemaakt moeten worden omtrent een theoretische opleiding of training op het vlak van sociale vaardigheden. Ons lijkt dat sociale vaardigheden zeer belangrijk zijn en dit - blijkt uit berichten die bij ons binnenkomen - soms nog te wensen over laat. Graag willen we weten hoe de gemeente hier op inzet en welke de procedure is omtrent de rekrutering van de stadswachten/BOA’s.

Onderzoek kostendekkendheid gemeentelijke tarieven

Meneer de voorzitter dank voor de doorrekening van de kosten door het KPMG. Kort drie zaken die ons hierin opvallen. Het begint steeds meer op te vallen dat de gemeente veel investeert in evenementen, we begrijpen dat dit goed is voor een bruisende stad, maar toch begint dit ook binnen onze fractie discussie op te werpen. Bijvoorbeeld de kostendekking van 16% op vergunningen van evenementen waarvan ook nog eens een fink aantal kosten onder APV Verkeer zijn ondergebracht, en dan ook is deze post niet kostendekkend. Zullen we niet meer moeten streven naar een betere kostendekking op ook dit punt?

Ik begrijp de ene cultuur is de andere niet, wat opvalt is een 326% kostendekking op kermissen terwijl de gemeente toelegt op kaartjes voor de stadsschouwburg en de Oosterpoort. Is dit niet wat vreemd? Waarschijnlijk ziet de burger deze 326% uiteindelijk terug in de kaartjes die op de kermis betaald moeten worden.

Tot slot wil ik me aansluiten bij de opmerkingen van D66 en sluiten daarbij ook de eerdere opmerkingen over de complexe rekenmethoden aan. Het lijkt ons van belang dat het tot stand komen van de kosten transparent aan de burger worden gepresenteerd. Een overgang van de nu gebruikte onoverzichtelijke excel sheets naar een beter kosten-reken-systeem zou daartoe kunnen bijdragen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer