Woord­voering: ontwik­keling Kardinge


10 mei 2023

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. De heer Swart van GroenLinks heeft net al een aantal punten aangestipt die ik ook als positieve punten van het geheel zou benoemen. Ik wil zo meteen toch een aantal kanttekeningen plaatsen vanuit onze fractie en ook even ingaan op de punten uit het agenderingsverzoek. Dan begin ik gewoon met wat eigenlijk de heer Lo-A-Njoe al inbracht over de omgevingsfunctie van bijvoorbeeld de ijsbaan, maar ook van Kardinge als geheel. Ik denk dat het heel goed is voor de verdere uitwerking van de programmakeuzes om goed het gesprek met de omgeving te voeren en heel duidelijk voor ogen te hebben welke functie Kardinge nu heeft en welke functie we het in de toekomst willen laten hebben als het gaat om een functie voor de wijk en het omliggende gebied, maar ook als regiofunctie. Dus om die schaalvergroting en de verschillende visies die daarmee samenhangen nog verder uit te werken en daarover heel goed het participatieproces met omwonenden, maar misschien zelfs ook wel met basisscholen te voeren.

Dan kort over de ecologische voetafdruk van de ijsbaan: onze fractie denkt daar natuurlijk veel over na en we hebben er onze twijfels bij of, met alle kennis die we over de klimaatcrisis hebben, een ijsbaan - het is eigenlijk een legitieme vraag - dan altijd nog overal kan? Dat is ook een moeilijke vraag, omdat we natuurlijk allemaal heel graag willen blijven schaatsen. Dat zorgt voor verbinding. Het is onderdeel van misschien wel onze nationale volkssport. Veel van de dingen die we nu als normaal beschouwen, die zouden we misschien toch uiteindelijk in een ander perspectief moeten plaatsen of zelfs heroverwegen. Ik begrijp dat het heel moeilijk is en we steunen wat dit betreft de verdere ontwikkeling van Kardinge met een ijsbaan daarin, maar het is wel goed om dat in je achterhoofd te blijven houden, denk ik. Dat geldt ook voor veel andere dingen.

Voorzitter:De heer Lo-A-Njoe heeft een vraag aan u.

De heer Lo-A-Njoe (D66): Ondertussen eigenlijk twee vragen, Voorzitter. Mijn vraag ging, een stukje terug, over dat Kardinge echt de omgeving moet dienen. Mijn vraag was daarin: als dan blijkt uit die onderzoeken dat de omgeving niet zit te wachten op een ijsbaan of de heer Hekkema dan vindt dat die dan in ieder geval niet op die plek zou moeten? De tweede vraag gaat over een stukje verder in zijn woordvoering - die doe ik maar direct - over de voetprint.
Bij punt 7 staat: 'de campus wordt energieneutraal.' Is de Partij voor de Dieren van mening dat het überhaupt mogelijk is om een ijsbaan energieneutraal te bouwen en te exploiteren?

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Om maar eerst op uw tweede vraag terug te komen: daar heeft mijn fractie twijfels bij. Ik vind ook dat het verder moet worden uitgedacht, dat het college daar een goede overweging moet maken en dat die onderzoeken nog moeten worden gedaan. De technische uitwerkingen daarvan heb ik nog niet gezien, dus het is, denk ik, heel goed om daar kritisch op te blijven. Dan ten aanzien van uw eerste vraag: ook dat weten we natuurlijk nog niet zo goed. We hebben die gesprekken nog niet uitgebreid gevoerd. De behoeftes vanuit de omgeving zijn nog niet uitgebreid meegenomen, dus het is heel goed om dat en inderdaad het verdere participatieproces daarvan eerst af te wachten. Dan ga ik verder, Voorzitter, want ik wil toch een aantal zorgen uiten die vanuit mijn fractie naar voren worden gebracht. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een van de principes dat het landschap centraal staat en dat de Kardingerplas, de Kardingermaar en de Kardingebult daarvoor de basis vormen. Mijn fractie heeft er twijfels bij of de concentratie en intensivering van functies een grote impact zullen hebben op de rust in het gebied nu. We zijn daarom geen voorstander van het bouwen van de schaatsbaan in de Bult, want dat zal natuurlijk onherroepelijk gevolgen hebben voor de bomen, sloten en de vegetatie aan de zuidoostkant van de Bult. Door de veelheid en samenhang van nieuwe- en bestaande functies moeten we heel goed kijken naar het beschermen en versterken van de natuur in het gebied. We zouden daarom graag zien dat de Kardingebult bijvoorbeeld in beheer komt van een natuurorganisatie of dat het gebied ecologisch beheerd wordt door de gemeente. Dat vraagt om verdiepend onderzoek, maar ook om een brede belangenafweging. Kan altijd alles wel? We hebben in dat licht onze ernstige twijfels bij bijvoorbeeld de plannen voor een rodelbaan op de Kardingebult. De aanleg daarvan zal grote gevolgen hebben voor de vegetatie en rust op de Bult nu.

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Lo-A-Njoe.

De heer Lo-A-Njoe (D66): U noemt de Kardingebult. Voor zover ik heb begrepen is het idee om in de Kardingebult te bouwen ingegeven vanuit energiebesparing en daarmee ook een bijdrage het meer energieneutraal maken, laat ik het zo maar zeggen. Aan de andere kant is natuurlijk het dilemma dat als je dat doet, dat je flora en fauna verstoord. Dat lijkt me een duivels dilemma voor de Partij voor de Dieren. Welke keuze maakt u daarin?

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. De heer Lo-A-Njoe vraagt mij om daarin een keuze te maken. Ik denk dat het niet helemaal het juiste punt in het proces is om dat nu te gaan doen. Ik beschrijf het zelf ook als het dilemma's, dus ik denk dat de heer Lo-ANjoe dat goed voor ogen heeft en daarom benoem ik ze ook. Dan ga ik natuurlijk verder, want ik denk dat het belangrijk is om te kijken of die programmatische invullingen allemaal
wel rijmen met het beschermen en versterken van de natuur op Kardinge. We zien heel vaak in deze gemeente dat we veel van die functies en programmatische invullingen samen proberen te voegen en dat uiteindelijk, puntje bij paaltje, toch delen van de stedelijke ecologische structuur worden afgesnoept. Wat onze fractie betreft is dat een punt wat zorg verdient en een punt wat ook een brede belangenafweging vergt.

Samenvattend kijken we dan vooral naar die duidelijk en noodzakelijke ambitie, die heel duidelijk in de Gebiedsvisie staat, om de verdere vergroening van Kardinge mogelijk te maken. Waarbij we wel het college willen meegeven,
met al die programmatische keuzes en het toch al beperkte leefgebied voor dieren, om daar goed naar te blijven kijken. Of het dan gaat om nestelende salamanders aan de zuidkant van de Bult, vlinders, broedende vogels of bijvoorbeeld egels, het vereist hele stevige ambities op het gebied van vergroenen en het scheppen van voorwaarden voor meer biodiversiteit.

Voorzitter: U bent bijna door uw tijd heen.

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dan sluit ik af. We zouden graag een reactie van de wethouder willen hebben over de programmatische ambities en het beschermen en versterken van natuur. Daarmee dus ook op de vraag of we kunnen onderzoeken om de Kardingebult ongemoeid te laten?

Dank, Voorzitter

Interessant voor jou

Woordvoering: MJP Leefomgeving en ruimtelijke economie

Lees verder

Woordvoering: MJP Mobiliteit & Energie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer