Woord­voering begroting 2024: Cultuur


1 november 2023

Kunst en cultuur hebben op zichzelf waarde, maar investeren in cultuur betaalt zich ook uit op andere vlakken, zoals preventie, gezondheid en onderwijs. Maar zelfs het functioneren van democratie wordt gelinkt aan kunst en cultuuraanbod door de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. We hebben het nodig om kritisch te blijven op het systeem dat zich kenmerkt door economische groei. Ons pleidooi is dus helder: een zo breed mogelijk kunst en cultuuraanbod voor iedereen.

We zijn blij dat er in de nieuwe cultuurnota ook aandacht is voor duurzaamheid en klimaat. Vorig jaar had de wethouder het mooie idee voor de herstelgelden na corona, namelijk investeren in de verduurzaming van het culturele veld in Groningen. Deze voorziening kon helaas niet doorgaan, maar we zijn blij dat het thema wel aandacht krijgt in de cultuurnota. Net zoals we tevreden zijn met de inzet op de talentenontwikkeling en de uitbreiding van cultuurcoaches.

We hebben ook zorgen: zorgen over grote hoeveelheid incidentele middelen bij cultuur, voor bijvoorbeeld de fair practice code. We zijn ook bezorgd over de aankomende cultuurnota als we kijken naar de inflatie en de stijgende energiekosten. Allemaal dingen die aan de orde zullen komen bij de bespreking van de nota.

Dan de viering van Ketikoti en de herdenking van het slavernijverleden. Beide evenementen zijn in 2023 incidenteel gefinancierd. In de huidige begroting zijn hiervoor geen middelen begroot. We doen graag een voorstel om toch hiervoor middelen te reserveren om deze voor ons zeer belangrijke evenementen te kunnen laten plaatsvinden volgend jaar.

Anders dan de cultuurnota is de evenementenvisie is al besproken dit jaar. Hierover zou ik twee opmerkingen willen maken. Ten eerste de kostendekkendheid van evenementenleges. Deze valt dit jaar weer lager uit naar 20%. Wij hebben hierover in 2020 een motie ingediend die is aangenomen. We vragen ons af of het college mogelijkheden ziet om dit percentage te vergroten. Daarnaast de telefonische klachtenlijn tijdens evenementen. We hebben eerder aangegeven hier voorstander van zijn. Na technisch navragen blijkt dat nog onderzocht wordt wat de exacte kosten hiervan zijn en dat de besluitvorming hierover nog gaat plaatsvinden.

Interessant voor jou

Woordvoering Begroting 2024: Welzijn, gezondheid, zorg, diversiteit

Lees verder

Woordvoering begroting 2024: Voedsel- en eiwittransitie, visie landelijk gebied, landbouwtransitie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer