Woord­voering Onderwijs & Welzijn 21 juni


21 juni 2017

B1. Initiatiefvoorstel van D66, ‘Eigen regie – eigen dossier’ + preadvies van het college
We vinden het een interessant voorstel en het lijkt ons een goede pilot. Goed dat voorbeelden uit andere landen erbij zijn betrokken, dat geeft vertrouwen over het feit dat mensen dan inderdaad een betere, meer gelijkwaardige relatie met de overheid krijgen.

Wel hebben we de vraag hoe de 100 mensen geselecteerd gaan worden. Er wordt voorgesteld dat dit vanuit de Wij teams wordt geregeld, in principe lijkt dat goed, maar wij denken dat het bovenal belangrijk is een brede selectie uit onze samenleving te selecteren, zodat de pilot ook gerichte en kloppende informatie zal opleveren. Net als de sp wordt dit voor ons ook een belangrijk toetsingskader.

B2. Martiniplaza, governance, positionering gebouw en renovaties (collegebrief)
Aangesloten bij het CDA.

B3. Healthy Ageing Visie en het nieuwe gezondheidsbeleid (collegebrief)
Gezondheid is natuurlijk van levensbelang, leuke dooddoener, maar het gezond ouder worden blijft een heel actueel thema waar we graag over spreken.

Dat het college de visie van healthy aging wil verbinden aan de nieuwe gezondheidsbeleid en het uitvoeringsprgramma sport vinden we dan ook een goed streven. Dit geeft ons inziens een breed gedragen geheel waarin gezondheid te boventoon voert.

Er is een herorientatie op de opvatting wat gezondheid is, die met name gericht is op de zelfredzaamheid van de betrokkene. Dat is erg goed, wij vinden echter wel dat de standaard opvatting van gezondheid, lichamelijk en psychisch, niet uit het oog verloren moet worden in deze herorientatie.

Al met al raakt gezondheid tal van andere gebieden en dit bevestigt deze brief ook. Het college heeft een beleidsoverstijgende integrale visie voor de lange termijn en wil in dit kader investeren in onderwijs, werk en participatie. En het college noemt ook de consumptie van gezonde voeding als een belangrijk speerpunt, zelfs 1 van de 6 van de opgestelde G6. Dat is heel fijn, want dat scheelt ons natuurlijk een vlammend betoog over dat voeding er ook bij hoort. Dus, dank!

Maar, ik kan het niet laten, toch nog even kort over Gezonde Voeding binnen G6: we lezen dat het college o.a. het bewustzijn rond gezond, duurzaam voedsel wil bevorderen. Heel mooi, maar dat Partij voor de Dieren mist er natuurlijk een opmerking bij dat er een nadruk komt op minder vlees en meer plantaardig, want het moge inmiddels duidelijk zijn dat meer plantaardig een positieve uitwerking heeft op onze gezondheid. Wij weten dat het college in andere brieven en voorstellen deze opvatting ook beschrijft, maar wij misten dat in deze brief.

Naar aanleiding van de specifieke kenmerken van de Blue Zones is er nu de ambitie geuit om van Noord-Nededand de eerste Man Made Blue Zone te maken en bij deze ambitie zoveel mogelijk partners te betrekken. Dit vinden we een geweldige ambitie die we graag op de voet volgen.

Tot slot nog over schone lucht, het college geeft aan dat dit al best goed gaat, aangezien veel mensen kiezen voor alternatieve en duurzame energiebronnen. Heel goed en dit mag wat ons betreft steeds verder gestimuleerd worden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer