Woord­voering combi commissie Financiën & Veiligheid en Beheer & Verkeer 21 juni


21 juni 2017

B3 Contouren Parkeervisie (collegebrieven 8-6-2017
De gemeente wil voortaan uitgaan van gebiedsgericht parkeerbeleid, toegespitst op de specifieke problemen van een buurt. Vraagstukken over parkeercapaciteit komen dan meestal als eerste om de hoek kijken en het is daarom goed in breder perspectief naar de (ruimtelijke) kwaliteit van de

straten te kijken. Dit zou betekenen dat er nadrukkelijk ingezet wordt op restrictieve regulering van het straatparkeren in die gebieden waar dat nodig is. Daarbij door een beter gebruik van parkeren op eigen terrein te maken en dat alternatieven als buurtstallingen, parkeergarages en P+R optimaal benut worden.

Wij vragen ons hierbij wel af hoe restrictief dat beleid zal zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat mensen met een bepaald perspectief een huis kopen, bijvoorbeeld met de mogelijkheid op straat te parkeren. Tot op zekere hoogte zou dit dan ook mogelijk moeten blijven, al dan niet betaald. Wel willen wij zoveel mogelijk het blik van straat, maar dat binnen het redelijk haalbare.

Het college zegt dat zij er veel aan gelegen is faciliterend te zijn in de transitie naar emmissievrije voertuigen en het gebruik van deelauto’s. Wij denken dat daar nog flinke stappen in gezet kunnen

worden en wij denken dat je het proces moet omdraaien; niet wachten tot er aanvragen komen voor laadpalen, maar juist nu al laadpalen faciliteren en daarmee stimuleren dat meer mensen elektrische auto’s gaan kopen. Namelijk indien er voldoende laadpalen zijn, kan dat net dat zetje zijn een elektrische auto te kopen. De parkeerplaatsen moeten dan wel exclusief daar voor bedoeld blijven natuurlijk.

Wij kunnen ons verder vinden in de uitgangspunten en hoofdlijnen die de afgelopen jaren zijn gevolgd.

Maar wij denken echter dat je niet moet doorslaan de hele stad zo in te richten dat je nergens nog een auto bijvoorbeeld ook even wat langer kunt parkeren. Wij zijn niet per se tegen auto bezit, maar vinden als partij dat vooral het gebruik ontmoedigd moet worden, vooral als er niet schoon gereden wordt. Er zouden ook mensen kunnen zijn die twee auto’s hebben. Gebruik je bijvoorbeeld die auto of camper sporadisch (in vakanties of vrije tijd) en heb je hem in de winter gestald, dan loop je dus tegen problemen aan als je die auto tijdens het seizoen in de stad ergens neer wilt zetten. Dat lijkt ons niet de bedoeling en je benadeelt hiermee mogelijk een groep mensen die op die manier met een tweede auto/busje vakantie willen vieren.

Het zou een mooi gebaar zijn van het college als zij hiervoor tijdelijke extra parkeer vergunningen zou verschaffen, bijvoorbeeld een 90 dagen kaart die er vroeger was voor belasting, maar dan nu alleen voor parkeren en die je online kunt aanmelden. Dit hoeft niet perse gratis en we zijn benieuwd naar de reactie van het college hier op.

B4 Concept-parkeerplannen Tuinwijk en Helpman-Oost (collegebrief 1 juni 2017)
Ook de PvdD heeft altijd gepleit voor betaald parkeren in woonwijken, mits daar genoeg draagvlak voor is. Ons inziens is de manier waarop dit aangepakt is in de Plantsoenbuurt de juiste geweest. Namelijk pas tot invoering ingaan na vele gesprekken en bijeenkomsten en alleen als er genoeg draagvlak is. En daar wringt de schoen. Wat is genoeg draagvlak? Als de helft van de mensen het ermee eens is? Ik denk dat we het met de VVD eens kunnen zijn en dat er toch een redelijke draagkracht moet zijn.

Verder vragen wij ons inderdaad af in hoeverre het parkeerprobleem wordt opgelost in de Tuinwijk door dit plan. Ook denken wij, mede gericht op onze vorige woordvoering bij B3 dat de Tuinwijk ongeveer de rand van de stad is en wellicht de laatste plek waar men een auto neer kan zetten zonder enorm lange afstanden te moeten afleggen. De wijk hier aangrenzend is Selwerd en dat wordt dan de laatste wijk in dat deel van de stad waar je gratis kan parkeren met mogelijk een enorm waterbed als gevolg.

Kortom:
-50/50 draagkracht is niet genoeg
-Wij twijfelen of het betaald parkeren helpt in de Tuinwijk
-Wij denken dat de gemeente met meer oplossingen moet komen om het ‘buurtparkeren’ op te lossen, in plaats van in de hele stad direct overal betaald parkeren in te willen voeren.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer