Woord­voering Onderwijs & Welzijn 7 juni


7 juni 2017

B1. Quick scan verzelfstandiging OPSB
In principe vinde we het een duidelijke brief en een duidelijke quick scan waarin we mee kunnen gaan, één zorg willen we nog wel uiten: Er wordt in de scan geadviseerd te kiezen voor model B; interne verzelfstandiging, maar we lazen in het stuk juist dat een risico van verzelfstandiging is dat het ondernemerschap kan doorschieten, dat dan kan inhouden dat er commercialisering plaatsvindt en verschraling van aanbod.

Met name dat laatste zouden wij erg betreuren en het wordt ons niet duidelijk uit de brief of de scan hoe het kiezen voor de interne verzelfstandiging dit probleem kan voorkomen.

Al is het momenteel wel zo, in de huidige situatie, dat er vanuit de gemeente nauwelijks sturing is aan de inhoudelijke programmering, dus wellicht dat dit risico dan uiteindelijk wel meevalt? Graag een reactie van de wethouder hierover.

B2. Voortgangsrapportage Stichting WIJ Groningen 2018 + Oprichten Stichting WIJ Groningen (wensen en bedenkingen)
Het college informeert u over de inhoudelijke voortgang van de oprichting en inrichting van Stichting WIJ Groningen. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het college wil sturen op het sociale domein en welke elementen worden opgenomen in de set van afspraken (opdracht) met Stichting WIJ Groningen. De fracties van CU, SP, PvdA, VVD en GL hebben verzochten om agendering van deze brief.

Wij kunnen vrij kort zijn, de wij-teams zijn er voor de wijk en haar bewoners en daarom vinden wij de zeggenschap van de wijkbewoners van essentieel belang. Om die reden vinden we het goed dat er is gekeken naar hoe andere gemeentes met wij-teams de zeggenschap van wijkbewoners gebruiken en hoe zij dit aanpakken. En het college schrijft ook dat zij meer willen doen op dit vlak, zodat wijkbewoners echt een duidelijke rol hebben in het wij-gebeuren, en dat waarderen wij. Goed dat er sterk ingezet wordt op de participatie.

Wat betreft het proces voor het personeel en convenantpartners, die niet direct met de gemeente zelf in dienst zijn; wij hebben eerder al onze zorgen geuit over de toekomst van het personeel, maar vooralsnog lijken wij enthousiast over het feit dat De Stichting WIJ Groningen het toekomstige personeel een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod heeft kunnen doen, waarin medewerkers niet hoefden niet te solliciteren, hun dienstjaren behielden en het huidige salaris gegarandeerd bleef.

We kijken, afsluitend, uit naar de overleggen met de bonden rondom de mensen die in dienst zijn bij de gemeente zelf en waar in werkzaamheden gekort gaat worden.

B3. Gemeentelijke inventarisatie m.b.t. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking
Met deze brief wil het college de raad Informeren over de resultaten van ons onderzoek naar de vraag, In hoeverre de gemeente Groningen al voldoet aan het VNverdrag inzake rechten van mensen met een handicap.

Vooropgesteld kan ik me voor een groot deel aansluiten bij de woordvoering van het CDA, maar zelf hebben we toch ook nog wat tekst: Natuurlijk zouden mensen met een beperking ook van de geldende mensenrechten moeten kunnen genieten. En dat was officieel ook al zo natuurlijk, maar het verdrag dat er was is dus nu verduidelijkt zodat het helemaal duidelijk is dat het ook voor mensen met een beperking geldt. Gelukkig maar. Maar nu de praktijk: Helaas is het echter namelijk zo dat niet iedereen met een beperking zich even welkom of gewaardeerd voelt. Ik ga hier zo verder op in. Er zijn dan ook nog een boel stappen die gezet kunnen worden om hen zich wel welkom te laten voelen en om de inclusieve samenleving vorm te laten krijgen.

Het college heeft nu het geldende beleid tegen het licht van het verdrag gehouden en geconcludeerd wat er nog gedaan kan worden. wij waarderen het dat het college inzet op optimalisering, maar wel hebben we, na overleg met verschillende betrokkennen twee punten van aandacht om het beter te krijgen:

Waar sommige mensen en, met hen, betrokken instanties tegenaan lopen is de categorie mensen die tussen wal en schip vallen, de grensgevallen, daarmee bedoel ik, officieel wel gehandicapt, maar niet zo duidelijk dat je het direct er van afziet. Deze mensen voelen zich vaak niet thuis bij de volledige begeleiding die activiteiten aanbieden, maar voelen zich gediscrimineerd als ze zich bij niet gehandicapten in activiteiten voegen. Ik weet niet zo één twee drie wat hier aan gedaan kan worden, maar ik geef het bij deze graag mee als punt van aandacht.

Wat er verder vanuit de instanties en haar clienten vaak gemist wordt is vooralsnog de integratie in de samenleving. We zien dat er, vanuit de gemeente, op ingezet wordt en dat het wel de goede kant op gaat, maar we horen van meerdere mensen en instanties dat dit toch nog een pijnpunt is.

Wij denken dat betere integratie juist voor beide gevallen veel kan opleveren en ook de denkbeelden over de mensen met een beperking positief kan beinvloeden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer