Woord­voering Raads­ver­ga­dering 31 mei


31 mei 2017

1 minuut interventies

A Flexibelere openingstijden Papiermolen (19-4-17) (op verzoek Stadspartij en ChristenUnie)
We zijn benieuwd naar de pilot!

B Stand van zaken outsourcing ICT (collegebrief 20 april 2017)
Het lijkt een erg risicovol project voor zoveel miljoenen. Deze outsourcing betekent uiteindelijk verlies aan lokale werkgelegenheid, want de derde partij gaat nu werk overnemen dat hoogstwaarschijnlijk elders uitgevoerd wordt. Dat dit ten goede komt aan de innovatie betwijfelen we. Daarnaast is het wel goed dat er sociaal plan is, maar liever houden we deze mensen hier aan het werk. Ook privacy en beheer van gegevens is onze zorg.

Hoe social return geregeld gaat worden is onduidelijk want de partij waaraan uitbesteed gaat worden - hoeft vanwege aanbestedingsregels - geen regionale verbondenheid te hebben.

C Deregulering - Wijziging APVG 2009 (raadsvoorstel 20 april 2017, 6340682)
Aangesloten bij SP en PvdA over de vragen handhaving beschadigen groen en vragen over flyeren. Indien handhaving vernieling groenvoorziening uit de APVG is gehaald kan de BOA niet meer bekeuren.

D Ecologische optimalisatie tracés Fietsroute Plus Groningen - Haren (raadsvoorstel 21 april 2017, 6341722)
Voor ons als partij was dit een lastig vraagstuk. Wat lastig is, is dat we het beeld delen van het college dat dit fietspad verbeterd moet worden indien het drukker wordt door de komst van de Helperzoomtunnel. Maar dit ging gepaard met verlies van bomen, ecologische zones en vliegroutes van vleermuizen. Hier konden we niet akkoord mee zijn. Het college gaf toen aan dat ze varianten uit zou werken waarin de effecten op de ecologie verbeterd, of in ieder geval verminderd, zouden worden. Deze bespreken we hier nu. Variant 4 lijkt voor ons nu de beste keuze. Het college heeft voor de uitwerking van dit plan samengewerkt met verschillende belangengroepen, er wordt ecologie behouden én ecologische diversiteit toegevoegd, er komt een hop-over en speciale verlichting voor vleermuizen én een groot deel van de omwonenden is het met deze variant eens. Ook het onverplichte fietspad waar brommers en elektrische fietsen niet op mogen wat overlast aan de buurt en de fietsers vermindert vinden we een belangrijk punt in dit plan.

Dan de gelijkwaardige kruising in dit tracé, waar fietsers in 1e instantie geen voorrang hebben. Dit vinden we erg jammer voor de fietser, maar snappen de beweegredenen va n het college. Je wilt ook geen stilstaand auto verkeer in de tunnel en voor je huis. We zijn blij met het idee dat de wethouder noemde en we denken dat we het zo moeten doen, dus het dynamische verkeerslicht dat nader wordt verkend en daar specifiek op terug komen. Ik wil me nog wel aansluiten bij de zorg van dhr Koks van de SP.

Discussiestukken

A Herijking Internationaliseringsbeleid 2017-2020 (raadsvoorstel 31 maart 2017, 6294699)
Bij een internationaal welkom hoort ook een gemeentelijke website waar men zich welkom voelt. We vinden het goed dat er verbetering wordt aangebracht in het aanbieden van Engelstalige informatie, maar dat we het nog steeds jammer vinden dat de gemeentelijke website zelf niet vertaald wordt.

Betreffende de samenwerking met Yantai hebben we onze bedenkingen omtrent het aangaan van een vriendschapsband. We willen niet zomaar een vriendschapsband en willen dat elke beslissing hierover aan de raad moet worden voorgelegd. Door het afwijzen van de motie hierover heeft het college geen carte blanche gekregen deze relatie zonder meer aan te gaan. Zeker gezien de mensenrechten in China en de uitwisseling van technologie voor de melkproductie - etcetera - moet deze relatie heel kritisch bekeken worden en is de Rug eerst aan zet deze relatie verder uit te werken.

In het kader van internationalisering zien we ook graag dat werk wordt teruggehaald in plaats van uitbesteed aan lage lonen landen. Bevordering van lokale productie van kleding bijvoorbeeld en of in de technische sector. Ook op het vlak van ICT/software ontwikkeling zie je dat de concurrentie met het buitenland groter wordt. Naast kennisstad is het belangrijk dat we lokale bedrijvigheid blijven stimuleren.

B Planontwikkeling Festivallocatie Reitdiephaven – wensen en bedenkingen (collegebrief 26-4-2017)
Ook de Partij voor de Dieren kon zich helemaal niet vinden in de uitwerking van de plannen door het college. Ik heb daar genoeg over gezegd in de commissie.

Een aantal zaken die ik noemde, die nu ook terugkomen de collegebrief van gisteren, wil ik wel aanstippen:
-De economische impact van een woontoren op de exploitatie van de haven en de voorzieningen rondom de haven.
-Aanvullend windonderzoek gericht op het effect van een woontoren aan de haven
-En de mogelijkheden op door bewoners aangedragen alternatieve bouwlocaties.

Allemaal belangrijke punten en nu deze punten opnieuw worden besproken denk ik dat we het college de kans moeten geven het gesprek met o.a. de omwonenden te hervatten. Ik denk dat we nu iets te voorbarig zijn met het stellen dat we overal tegen zijn.

Ik heb mij in de commissie uitgesproken tegen de hoge toren en merk dat de meeste partijen daar ook niet voor zijn. Ik wil voorstellen, zoals het volgens mij ook de bedoeling is, dat we binnenkort weer praten nadat de onderzoeken en gesprekken afgerond zijn. Als ik de brief goed heb gelezen gaat dat dus ook gebeuren.

C Watervisie (raadsvoorstel 20 april 2017, 6338792) + Evaluatie en verlening terrasvergunning Ludina (collegebrief 24 april 2017)
Leven in en rond het water spreekt aan. Het college wil zich opnieuw sterker als stad aan het water presenteren en de ruimtelijke, recreatieve en economische potentie van het water in de stad beter in te zetten. Ook wij als partij willen het water meer be-leefbaar en toegankelijk maken en functie, gebruik en ruimtelijke inrichting op en langs het water daar beter op afstemmen.

We zien een aantal hoofdlijnen om dit te bereiken dan ook wel zitten:
-Water meer toegankelijk en beleefbaar maken
-Streven naar het verbeteren van de inrichting op en direct langs het water. Daarbij past meer contact met het water, meer verblijfskwaliteit op en aan het water.

Het water moet net als de binnenstad 'van iedereen" worden.

Als ik dit stuk verder lees zie ik mooie ambities waarbij wonen op het water als woonvorm ook geroemd wordt. Ook wij vinden dat wonen op water een volwaardige woonvorm is of moet zijn. Er zijn echter nogal wat knelpunten, die hebben wij vooral uit de mondelinge en schriftelijke reacties vernomen van o.a. het woonschepen comité.

Tenslotte nog het document aangaande het terras op het water. Wij vinden hier dat het college de goeie weg heeft bewandeld. Het terras op de Ludina heeft Binnenstad versterkt. Het terras heeft veel bezoekers getrokken, heeft nieuwe doelgroepen aangetrokken en bleek te voorzien in een behoefte. Het terras blijkt - conform bezoekers- onderscheidend te zijn ten opzichte van andere terrassen. Voornaamste kwaliteit is die van intiem rustpunt nabij de drukke Binnenstad. Het terras heeft niet voor overlast in de directe omgeving gezorgd en daarom kunnen on ook vinden in het voorstel de vergunning te verlengen met 2 jaar.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer