Groningen scha­lieg­asvrij


23 april 2013

Motie Groningen schaliegasvrij

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 april, besprekende de collegebrief Voortgang Uitvoeringsprogramma Energie van 14 maart 2013

Constaterende:

dat schaliegaswinning gepaard gaat met grote milieuvervuiling;

dat alle gevolgen van schaliegaswinning nog niet te overzien zijn, maar er in ieder geval risico’s bestaan op het gebied van watervoorziening;
dat de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (ELI) in diverse provincies opsporingsvergunningen hiertoe heeft verleend.

Overwegende:

dat schaliegaswinning niet in overeenstemming is met de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen;

dat het in de Nederlandse mijnbouwwetgeving zo is geregeld, dat zodra er waar dan ook in een opsporingsgebied economisch winbaar gas is aangetoond, de opsporingsvergunning omgezet dient te worden in een exploitatievergunning, waarbij de minister van ELI het enige bevoegd gezag is voor de verlening van alle vergunningen;
vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering, aantasting van landschap en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat.

Verzoekt het college:

uit te spreken dat deze vorm van proefboringen en schaliegaswinning landelijk en specifiek in de gemeente Groningen ongewenst zijn;

en dit standpunt kenbaar te maken aan de verantwoordelijke minister, de Tweede Kamer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten, provinciale staten en het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Instellen van vuurwerkvrije zones in de stad

Lees verder

Ballonnen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer