Motie diffe­rentiëren afval­stof­fen­heffing


9 november 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2011, besprekende de begroting 2012,


Constaterende dat:

- In de begroting voor 2012 staat dat de afvalstoffenheffing gebaseerd is op de grootte van huishoudens
- een driepersoons huishouden in dit systeem evenveel moet betalen als een zevenpersoons huishouden

Overwegende dat:

- een driepersoons huishouden nu moet betalen voor een zevenpersoons huishouden
- de Partij voor de Dieren van mening is dat stadjers zich bewust moeten worden van hun eigen vervuiling
- gedragsverandering eerder zal optreden wanneer men door eigen handelen zelf invloed heeft op de afvalkosten.
- In Groningen op veel plekken al wordt gewerkt met huisvuilpassen die exact aangeven hoeveel huisvuil iemand per jaar deponeert.

Verzoekt het college

- een systeem in te voeren, waarbij de afvalkosten voor huishoudens per vuilniszak gerekend worden, in plaats van per gezinslid


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

allepartijeninderaad

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer