Honden­beleid


9 november 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2011, besprekende de begroting 2012,


Constaterende dat:

- de hondenbelasting volgens de Tarievennota in 2012 met een extra 8% wordt verhoogd, bovenop de nominale stijging van 2,2%.
- de hondenbelasting voor een hond daarmee 101,16 euro wordt en Groningen de duurste Noordelijke gemeente is wat hondenbelasting betreft

Overwegende dat:

- de hondenbelasting geen doelbelasting is, waardoor hondeneigenaren moeten opdraaien voor de gehele gemeente
- de hondenbelasting in de Middeleeuwen is ingevoerd in kader van hondsdolheid, zwerfhondenoverlast en gebruik van hondenkarren en alledrie niet meer van toepassing zijn op onze huidige maatschappij
- hondeneigenaren al erg zijn benadeeld door het nieuwe hondenbeleid, waardoor er veel onvrede leeft onder hondeneigenaren in Groningen
- hogere hondenbelasting vooral bij minima zou kunnen resulteren in een verminderde uitgave aan het welzijn van de hond


Verzoekt het college

- de hondenbelasting niet te verhogen
- akkoord te gaan met ons dekkingsvoorstel, zoals genoemd in de motie kapleges, of met een ander dekkingsvoorstel te komen


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

VVD, Stadspartij

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer