Kapleges


9 november 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2011, besprekende de begroting 2012,


Constaterende dat:

- er op dit moment geen leges geheven worden voor het kappen van bomen

Overwegende dat:

- bomenkap nadelige gevolgen heeft voor de mensen en dieren in Groningen
- bij aanname van de motie Hondenbelasting, ingediend door de Partij voor de Dieren, een tarieftaakstelling van 55.000 euro extra overblijft


Verzoekt het college

- kapleges te heffen bij het kappen van bomen, afgestemd op het geschatte aantal te kappen bomen in 2012 , om zo aan de tarieftaakstelling tegemoet te komen


en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

allepartijeninderaad

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer