Amen­dement “GRID Uit de Brand”


18 november 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 november 2020, besprekende het raadsvoorstel “Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 (Raadsvoorstel 8 oktober 2020) 461249-2020”,

Constaterende dat:

● GRID heeft aangegeven dat de toegekende subsidie van €63.500 per jaar onvoldoende is voor een duurzaam toekomstperspectief, en dat met dit bedrag het risico op omvallen groot is,● GRID heeft aangegeven dat met lagere ambities en interne bezuinigingen een subsidiebedrag van €90.000 nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering,

Overwegende dat:

● GRID belangrijk is voor de Groningse culturele sector en de grafische kunstensector in het algemeen, en voorkomen moet worden dat GRID omvalt,

● GRID op de huidige locatie veel waarde toevoegt aan het cultuurkwartier van het centrum, met Forum Groningen en Vrijdag om de hoek,

● De bezoekersaantallen van GRID zijn gestegen van zo’n 5.000 per jaar aan de Rabenhauptstraat tot bijna 15.000 per jaar in 2019 aan de Sint Jansstraat, en dat deze duurdere locatie daarmee zijn meerwaarde heeft bewezen,

● Bij een subsidie van €63.500 GRID slechts €4,23 subsidie per bezoeker ontvangt, tegenover €9,28 per bezoeker voor Museum aan de A en €19,32 per bezoeker voor het Groninger Museum,

● Bij een subsidie van €90.000 dit bedrag per bezoeker stijgt tot €6,00,

De raad besluit:

I. GRID anders dan voorgesteld een subsidie toe te kennen van €90.000, het subsidiebesluit (Appendix 1 en 2 van de Cultuurnota) daar op aan te passen en de dekking van de aanvullende €26.500 te vinden door:

II. Forum Groningen €26.500 minder subsidie toe te kennen dan voorgesteld, en het subsidiebesluit voor Forum Groningen (Appendix 1 en 2 van de Cultuurnota) daar op aan te passen

(wordt €9.397.500,);

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, 100%Groningen, StudentenStad, PVV, Stadspartij

Tegen

GL, D66, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA