Motie: Stel opbouwwerk centraal


8 november 2023

Motie: Stel opbouwwerk centraal

Constaterende dat

- De financiering van de Groninger wijkvernieuwing structureel gemaakt is, en extra bedragen beschikbaar gesteld worden voor uitbreiding naar Paddepoel, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk;

- De wijkvernieuwing en het bijbehorende Nationaal Programma tot doel hebben om bestaande sociaaleconomische ongelijkheid in onze gemeente te bestrijden;


Overwegende dat

- Er in de wijkvernieuwingswijken veel sterke en betrokken inwoners wonen, die goed geworteld zijn in hun buurt of wijk en weten wat er speelt;

- Het voor het slagen van de wijkvernieuwing belangrijk is dat de plannen aansluiten bij de behoeftes en ideeën van inwoners;

- Zeggenschap en actieve betrokkenheid van inwoners die goede geworteld zijn in hun buurt of wijk bij de totstandkoming en uitvoering van de plannen hiervoor een voorwaarde is;

- Opbouwwerk en ‘community organizing’ de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt;


Verzoekt het college

- In alle uitvoeringsplannen voor de wijkvernieuwing de zeggenschap en actieve betrokkenheid van inwoners die geworteld zijn in hun wijken te organiseren;

- Hiervoor onder andere gebruik te maken van beproefde en recent doorontwikkelde concepten binnen het opbouwwerk en ‘community organizing’

- Hiertoe professionals en partners uit in elk geval Gebiedsteams, gemeentelijke plannenmakers en corporaties betrokken bij de uitvoering van de wijkvernieuwingsplannen op te leiden en te inspireren;

Daan Brandenbarg SP

Rico Tjepkema PvdA

Hans Sietsma GroenLinks

Peter Rebergen ChristenUnie

Bart Hekkema Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Maak ruimte voor een ruimtelijke ontwikkelvisie noordelijke wijken

Lees verder

Motie: Blijft herdenken op 15 augustus. Voormalig Nederlands Indië herdenking.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer