Motie: Maak ruimte voor een ruim­te­lijke ontwik­kel­visie noor­de­lijke wijken


mede-indiener

8 november 2023

Motie: Maak ruimte voor een ruimtelijke ontwikkelvisie noordelijke wijken

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 oktober 2023, besprekende de ontwerpbegroting 2024

Constaterende dat:

- De financiering van de Groninger wijkvernieuwing structureel gemaakt is, en extra bedragen beschikbaar gesteld worden voor uitbreiding naar Paddepoel, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk;

- Voor deze wijken nog geen investeringen in ‘de stenen’ vastgelegd zijn en hiervoor in andere wijkvernieuwingswijken ook nog ruimte is;


Overwegende dat:

- Het één van de hoofdprioriteiten van de Groninger wijkvernieuwing is om te investeren door met ruimtelijke ingrepen diverse, gemengde, veilige, groene en aantrekkelijke wijken te maken, gericht op ontmoeting;

- Nieuwe wijkvernieuwingswijken Paddepoel, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk deze aanpak ook verdienen, en hier veel kansen liggen op het vlak van herinrichting en sloop-nieuwbouw;

- Wijkvernieuwing geen projectenmachine moet zijn, maar langdurige investeringen en overkoepelende aandacht verdient;

- Niet alle ingrepen financieel en qua capaciteit op hetzelfde moment kunnen, en het wenselijk is hiervoor ambities te formuleren en afwegingen in te maken die het meeste en beste resultaat hebben;

Verzoekt het college:

- Samen met inwoners en partners een ruimtelijke ontwikkelvisie voor de wijkvernieuwingswijken te maken waar dat gemist wordt, waaronder ook voor de wijken Paddepoel, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk;

- Daarin naar voren te laten komen wat de prioriteiten voor de fysieke aanpak van de wijkvernieuwing in de huidige en nieuw toegevoegde wijken de komende jaren zal zijn, waar de kansen en knelpunten liggen, wat de fasering zal zijn, en hoe hierin samen opgetrokken gaat worden met corporaties, investeerders en andere partners;

- De raad hierover in de loop van 2024 besluitvorming voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Rico Tjepkema (PvdA),

Daan Brandenbarg (SP),

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden),

Jim Lo-A-Njoe (D66),

Bart Hekkema (PvdD)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Presteer in behoud van sociale huur

Lees verder

Motie: Stel opbouwwerk centraal

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer