Motie: Presteer in behoud van sociale huur


8 november 2023

Motie Presteer in behoud van sociale huur

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 oktober 2023, besprekende de ontwerpbegroting 2024

Constaterende dat:

• In Groningen vooral in het sociale woningbouwsegment veel woningen worden verkocht, en dit onder meer blijkt uit de jaarlijkse prestatieafspraken met corporaties;

• Een deel van die verkoop plaatsvindt in het de binnenstad en in de gewilde schil oude volksbuurten daaromheen;

• Dit in andere steden als Amsterdam al leidt tot schrijnende situaties waarin mensen met een kleine portemonnee uit hun buurten worden gedrukt, en deze meer en meer voor de mensen met een grote portemonnee worden;

Overwegende dat:

• Het creëren en behouden van gemengde wijken in een ongedeelde stad één van de speerpunten is van het woonbeleid in Groningen;

• Om de gemengde wijk te stimuleren de verkoop van sociale huurwoningen in wijkvernieuwingswijken noodzakelijk kan zijn;

• De verkoop van sociale huurwoningen op gewilde plekken als de binnenstad en de oude schil aan volksbuurten daaromheen er juist toe leidt dat deze wijken minder gemengd en meer voor mensen met de grotere portemonnee worden;

• Sociale huurwoningen ook op die mooiste en meest gewilde plekken in Groningen moeten staan en het wenselijk is hier grip op te krijgen om ook deze wijken gemengd te houden;

Verzoekt het college:

• Er in de prestatieafspraken met corporaties op in te zetten om afspraken te maken ten behoeve van het behoud van sociale huurwoningen in de binnenstad en de gewilde schil aan volksbuurten daaromheen om zo te kunnen sturen op locatie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Rico Tjepkema (PvdA),

Hans de Waard (SP),

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie),

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden),

Elte Hillekens (GroenLinks),

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Help dorpen met bouwen

Lees verder

Motie: Maak ruimte voor een ruimtelijke ontwikkelvisie noordelijke wijken

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer