Motie: Help dorpen met bouwen


mede- indiener

8 november 2023

Motie: Help dorpen met bouwen

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 november besprekende de ontwerpbegroting 2024

Constaterende dat:

-De kleine dorpen en woonkernen in de gemeente Groningen ook behoefte hebben aan woningbouw.

-De voorbereiding van bouwprojecten in kleine dorpen en woonkernen veel tijd en energie vraagt van de initiatiefnemers, die veelal vrijwilligers zijn.

-De gemeente tot nu toe vooral een faciliterende rol aanneemt bij het bouwen van woningen in kleine dorpen en woonkernen;


Overwegende dat:

-Initiatieven om te bouwen in dorpen de leefbaarheid in de dorpen verhoogt en de voorzieningen op zijn minst in stand kan houden.

-Initiatieven om kleinschalig te bouwen in dorpen wel vanuit een duidelijke betrokkenheid vanuit de dorpen en woonkernen zelf moet komen.

-De gemeente hierin een belangrijke rol heeft.

-Dergelijke initiatieven kunnen bijdragen om de bouwambitie van de gemeente Groningen te realiseren.


Verzoekt het College:

-De gemeente bij bouwprojecten in dorpen en woonkernen actief meedenkt en zoekt naar oplossingen zonder eerst nieuwe kaders te maken en te stellen, die voor vertraging kunnen zorgen.

-De rol van partner aan te nemen in dorpen waar behoefte en draagvlak is voor woningbouw en niet alleen een faciliterende rol.

-Actieve ondersteuning te bieden wanneer er behoefte is om coöperatief en betaalbaar te bouwen.

- Het tempo op te voeren teneinde ook in kleine dorpen en woonkernen nieuwbouw mogelijk te maken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Partij voor het Noorden Leendert van der Laan

ChristenUnie Laurent Dwarshuis

Partij voor de Dieren Bart Hekkema

PVDA Rico Tjepkema

Groenlinks Elte Hillekens

SP Daan Brandenbarg

PVV Dennis Ram

Stadspartij 100% voor Groningen Mariska Sloot


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Taalhelden in ’t zonnetje

Lees verder

Motie: Presteer in behoud van sociale huur

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer