Motie: Taal­helden in ’t zonnetje


mede-indiener

8 november 2023

Motie `Taalhelden in ’t zonnetje’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 8 november 2023, besprekende de begroting 2024.

Constaterende dat:

- Dat het aantal laaggeletterden en analfabeten in de gemeente en provincie Groningen significant hoger is dan het landelijk gemiddelde.

- Met name laaggeletterdheid onder jongeren in de leeftijdsgroep van 20 t/m 30 het grootst is.

- Laaggeletterdheid en of analfabetisme een diepe impact heeft met verstrekkende gevolgen in het leven van mensen die hier mee kampen.

- Het bespreekbaar maken van deze problematiek taboedoorbrekend kan zijn en hierdoor mensen uit hun isolement kan halen.

- Taalvaardigheid van fundamenteel belang is en kansengelijkheid bevordert.

- In het hele Noorden maar 1 jongere taalambassadeur is en dat dit verhoudingsgewijs te weinig is.


Overwegende dat:

- Het coalitieakkoord spreekt van “het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is”

- Ons onderwijsstelsel van hoog niveau is vergeleken met andere Westerse landen.

- Taalvaardigheid de basis is voor de verdere ontwikkeling en een brede samenhang heeft met schrijven en rekenen.

- Deze vaardigheden belangrijk zijn om mee te kunnen komen in onze samenleving die steeds meer en sneller digitaliseert.

- Ervaringsdeskundigen kartrekkers zijn in het doorbreken van een nog steeds heersende taboe op laaggeletterdheid en analfabetisme.

- Zij als rolmodellen kunnen fungeren voor degene die in isolement leven of hun problemen verbergen voor de buitenwereld.


Verzoekt het college:

- Om specifieke aandacht voor het werven van meer jongere taalambassadeurs.

- Om de mogelijkheden te verkennen voor het realiseren van een feestelijke bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundigen als taalhelden worden benoemd en om jaarlijks deze taalhelden in het zonnetje te zetten.

- Het festival samen met ketenpartners te faciliteren en of te ondersteunen.

- Te verkennen of dit samen met de provincie kan worden opgepakt en eventueel met regiopartners om zodoende de benodigde financiële middelen ook te kunnen realiseren, omdat het in gezamenlijkheid wordt georganiseerd en gedragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Yaneth Palacio Stadspartij100% voor Groningen

Menger Rozemarijn Gierkink PvdA

Jim Lo-A-Njoe D66

Justine Jones GroenLinks

Peter Rebergen ChristenUnie

Evelien Bernabela PvHN

Elisabeth Akkerman VVD

Mirthe Goodijk S&S

Floor Mertens SP

Janette Bosma PvdD

Dennis Ram PVV


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Jaarlijkse herdenking slavernijverleden en viering Keti Koti

Lees verder

Motie: Help dorpen met bouwen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer