Motie: Jaar­lijkse herdenking slaver­nij­ver­leden en viering Keti Koti


7 november 2023

Motie: “Jaarlijkse herdenking slavernijverleden en viering Keti Koti”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter bespreking van de begroting 2024.

Constaterende dat:

- Het Groningse stadsbestuur grote een rol heeft gespeeld in het slavernijverleden;

- De herdenking van het slavernijverleden en het vieren van Keti Koti belangrijke momenten zijn voor een groot deel van de inwoners van Groningen;

- Er in de conceptbegroting 2024 geen geld is gereserveerd voor deze evenementen.

Overwegende dat:

- Groningen een belangrijke taak heeft om een groter bewustzijn te creëren rondom het thema slavernij;

- Het herdenken van het slavernijverleden en het vieren van Keti Koti belangrijk zijn voor dialoog en brede aandacht voor het gedeelde verleden in de Nederlandse geschiedenis;

- Een positief rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Verzoekt het college:

- De herdenking van het slavernijverleden en de viering van Keti Koti ook in 2024 te faciliteren;

- Hiervoor incidenteel voor twee jaar een budget van 20.000 euro voor de herdenking en 20.000 euro voor Keti Koti per jaar te reserveren uit de Algemene Reserve en dit mee te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

- Op zoek te gaan naar externe financiering voor de daaropvolgende jaren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janette Bosma, Partij voor de Dieren
Peter Rebergen, ChristenUnie
Justine Jones, GroenLinks
Jahir Scoop, PvdA
Jim Lo-A-Njoe, D66


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

PVV