Bart Hekkema


Frac­tie­me­de­werker

1. Wie is ….. ?

Ik ben Bart Hekkema. Na een lerarenopleiding en een jaartje voor de klas vond ik dat ik zelf nog niet was uitgeleerd en begon ik aan een studie Europese talen en culturen. Daarna heb ik ook nog ook geschiedenis gestudeerd. In 2017 raakte ik betrokken bij de Partij voor de Dieren, toen ik tijdens de Tweede Kamerverkiezingen overtuigd raakte van de noodzaak tot systeemverandering en de blinde vlekken zag in onze samenleving met betrekking tot de houding ten opzichte van dieren, natuur en milieu. Na de verkiezingen zette ik mij in als werkgroeplid en later ook als fractiemedewerker voor de gemeenteraadsfractie en commissiewoordvoerder. Ik heb meegewerkt aan talloze moties, schriftelijke vragen en heb ook veel bijgedragen aan het initiatiefvoorstel natuurinclusief bouwen. Daarnaast doe ik historisch onderzoek.

Ik ben opgegroeid in een klein dorpje op het Friese platteland. Vroeger was ik me er niet zo van bewust, maar toen ik ouder werd zag ik pas echt hoe het landschap van mijn jeugd was veranderd door de schaalvergroting in de landbouw en het verdwijnen van bomen en groen. Alleen al in het dorp waar ik opgroeide zijn zoveel bomen verdwenen en werden bermen enkel nog grazige afscheidingen tussen raaigrasvelden en troebele sloten. Toen ik naar de stad verhuisde kreeg ik steeds meer weemoed naar het platteland van vroeger, dat eigenlijk niet meer bestaat. Het heeft me doen nadenken over onze omgang met kwetsbare waarden en de verantwoordelijkheid om mij in te zetten om deze te beschermen.

  2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?

  Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb me in te zetten voor de stemlozen: dieren, natuur en milieu. Er is werk aan de winkel op het gebied van klimaat, de energietransitie maar zeker ook natuurbehoud en soortenbescherming. Dat vereist een systeemverandering waaraan ik wil bijdragen. Ons politiek-economische systeem is niet houdbaar en moet plaats maken voor een systeem dat binnen de draagkracht van de aarde blijft en waarbij dieren, natuur en milieu boven de korte-termijn economische belangen van de mens gaan.

  3. Wat betekent de Partij voor de Dieren voor jou?

  De Partij voor de Dieren betekent voor mij de partij met de idealen, altijd oog voor kwetsbare. Alles van waarde is weerloos, dus laten we alles op alles zetten om het te beschermen.

  4. Als je wordt verkozen, waar wil je je dan de komende periode voor inzetten?

  Als ik word verkozen zet ik mij de komende jaren in voor meer natuurinclusieve en sociale bouw. Dat is goed voor de biodiversiteit, de natuur maar ook voor de mensen. Natuurinclusief bouwen is de toekomst! Ook ga ik mij inzetten voor de vergroening van wijken, straten en dorpen. Er zijn nog genoeg plekken waar bomen kunnen worden geplant, de gevels vergroend en grasveldjes worden ingezaaid met kruidenrijke mengsels. De gemeente wordt groener en kleurrijker.

  5. Wat zou je Groningse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?

  De Partij voor de Dieren baseert zich op compassie voor alles dat leeft. Als je die houding ook aanneemt geeft je dat de motivatie om je in te zetten voor alles van waarde!

  6. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Groningen en waarom?

  Natuurbehoud in onze gemeente. De natuur staat onder druk, ook door de bouwplannen van de gemeente. De vloeivelden van het voormalig Suikerunieterrein moeten behouden blijven als kostbaar broedgebied voor talloze vogelsoorten en als leef- en foerageergebied voor vleermuizen en andere zoogdieren. We moeten het tekort aan woningen anders oplossen, door natuurinclusief te gaan bouwen waarbij we biodiversiteit toevoegen in plaats van vernietigen. Dat betekent ook keuzes maken over bouwlocaties; niet meer alleen meer gebaseerd op grond- en ontwikkelkosten, maar vooral ook in het bredere plaatje van natuurbehoud en soortenbescherming. Ook moeten we sociaal bouwen want de prijzen rijzen de pan uit, mensen kunnen geen betaalbare huisvesting meer vinden en dat tast het sociale weefsel van onze samenleving aan.

  Daarnaast vind ik het belangrijk dat we onze straten, wijken en dorpen radicaal vergroenen. Laten we ervoor zorgen dat we ecologische verbindingszones creëren tussen straten, wijken en dorpen. Ook de dieren trekken de stad in en hebben recht op een aangename verblijfplaats.

  Gerelateerd

  Partij voor de Dieren wil geen festival-vuurwerk in het Stadspark

  "Nota bene midden in het broedseizoen!” De gemeentelijke en provinciale fracties van de Partij voor de Dieren balen van de verleende vergunning voor het afsteken van vuurwerk tijdens het festival Kingsland op 27 april in het Stadspark. Ze stellen hier schriftelijke vragen over aan het college van B&W en GS. Het vuurwerk zou namelijk verstorend zijn voor vogels en andere dieren in het park....

  Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
  Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws