Schrif­te­lijke vragen: hero­ver­weging bestemming Friese­straatweg 137a


Indiendatum: 21 sep. 2023

Schriftelijke vragen heroverweging bestemming Friesestraatweg 137a

Geacht college,

De locatie Friesestraatweg 137a kent een lange geschiedenis. De plek – ingeklemd door de spoorlijn, het Reitdiep en woningen van Nijestee – werd jaren gezien als een ontwikkellocatie voor woningbouw. De woningbouwplannen werden gestaakt mede als gevolg van de kredietcrisis, het faillissement van een ontwikkelende partij, de uitdagingen van de locatie zelf als het gaat om bouwlogistiek en de (vervuilde) ondergrond. Woningbouw op de locatie wordt nu niet als haalbaar gezien en heeft in 2021 geleid tot ontbinding van de koopovereenkomst.

In de tussentijd heeft de locatie zich door weinig menselijke inmenging kunnen ontpoppen tot een groene oase. Wat in de ambtelijke wereld nog wel eens als ‘braakliggend terrein’ wordt gedefinieerd, is in feite een plekje geworden waar bomen verder konden groeien, struiken opkwamen en waar zich nu meerdere vogelsoorten en zoogdieren als egels en marters hebben gevestigd. Ook gaat er een belangrijke vleermuizenroute over het gebied. Buurtbewoners zijn blij met het stukje spontaan ontstane natuur dat naast de ruimte voor dieren ook verkoeling, geluidsdemping en waterberging biedt. Naast het versterken van de biodiversiteit en het bieden van leef- en foerageerruimte voor dieren in de stad, worden plekken als deze met het opwarmende klimaat steeds belangrijker.

Bewoners van Kostverloren hebben in 2022 een aantal ideeën voor de locatie samengebracht in een plan genaamd ‘De Groene Oase’ en dat aan de raad gestuurd. De ideeën richten zich vooral op behoud van het groene karakter van de plek en het bieden van ruimte voor ontmoeting in de verder vrij gesloten Reitdiepzone. In juni verscheen een collegebrief waarin dit buurtinitiatief ook wordt beschreven. Het voorstel van het college is om voorlopig af te zien van woningbouw op de locatie en de locatie samen met de omgeving in te zetten als (tijdelijke) verblijfslocatie voor de buurt. Er wordt geschreven dat er in een tweetal bijeenkomsten verkend zal worden of de plannen haalbaar zijn en dat Nijestee betrokken wordt bij het beheer.

Er is in de tussentijd meermaals contact gezocht met verschillende raadsleden. Op woensdag 13 september hebben een aantal raadsleden een bezoek gebracht aan de bewoners, een rondleiding gekregen en gesproken over hun ideeën en de manier waarop zij samen met de gemeente een plan willen ontwikkelen voor de locatie 137a. De indienende fracties zijn enthousiast over het initiatief vanuit de buurt dat uitgaat van een groene invulling en ruimte voor ontmoeting.

Daarnaast zijn de indienende fracties blij met het voornemen van het college om samen met de buurt te kijken naar de haalbaarheid van een andere invulling. Tegelijkertijd vinden we een ‘tweetal bijeenkomsten’ (zinssnede uit de collegebrief) nog niet erg concreet en zien we graag dat het college echt ruimte biedt aan initiatieven vanuit de wijken en dorpen. We zien daarom kansen om in de geest van het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie samen met de buurt een plan te ontwikkelen voor de locatie Friesestraatweg 137a. We stellen daarom graag een aantal vragen aan het college:

  • Is het college bereid om een samenwerkingsproces (co-creatie) met buurtbewoners op te zetten om een goede invulling te vinden voor de locatie Friesestraatweg 137a?
  • Kan het college daarbij toezeggen een participatieproces op te zetten dat uitgaat van samenwerking en niet alleen van inspraak, en dat daarbij ruimte is om zowel op het proces als op de inhoud echt samen met buurtbewoners een plan te maken?
  • Kan het college na het participatieproces dat in co-creatie met de buurtbewoners heeft plaatsgevonden een scenario aan de raad voorleggen waarbij we ook de mogelijkheid krijgen de bestemming te wijzigen van ‘wonen’ naar ‘ groen’?
  • Kan het college toezeggen tijdens het participatieproces het onderhoud van de plek in overleg met de buurtbewoners te doen en niet – zoals in het afgelopen jaar meermaals gebeurd is – zonder vooraf te informeren rigoureus groenonderhoud uit te voeren waarbij ook de leef- en foerageerruimte van dieren wordt aangetast?

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)

Benni Leemhuis (GroenLinks)

Andrea Poelstra-Bos (D66)

Rico Tjepkema (PvdA)

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden)

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen)

Karoline de Groot (Student en Stad)

Indiendatum: 21 sep. 2023
Antwoorddatum: 18 okt. 2023

Geachte lezer,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de vragen ex art. 36 RvO van de heer B. Hekkema van de PvdD, de heer B. Leemhuis van GroenLinks, mevrouw A. PoelstraBos van D66, de heer R. Tjepkema van de PvdA, de heer L. van der Laan van de Partij voor het Noorden, mevrouw M. Sloot van de Stadspartij 100% voor Groningen, mevrouw K. de Groot van Student en Stad over heroverweging bestemming Friesestraatweg 137a. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

1. Is het college bereid om een samenwerkingsproces (co-creatie) met buurtbewoners op te zetten om een goede invulling te vinden voor de locatie Friesestraatweg 137a?

Nadat het woningbouwplan niet haalbaar bleek en de koopovereenkomst is ontbonden hebben diverse initiatiefnemers zich gemeld voor deze locatie. Een van de initiatieven betrof het initiatief van de omwonenden met als werknaam “De groene oase”. Wij hebben er voor gekozen om nu gezamenlijk met de buurtbewoners te onderzoeken of dit initiatief haalbaar is. Hiertoe zullen ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de projectgroep en stadsdeelcoördinatie dit najaar met de buurtbewoners in overleg gaan.

2. Kan het college daarbij toezeggen een participatieproces op te zetten dat uitgaat van samenwerking en niet alleen van inspraak, en dat daarbij ruimte is om zowel op het proces als op de inhoud echt samen met buurtbewoners een plan te maken?

Het is de bedoeling om gezamenlijk tot een haalbaar plan te komen, zowel op proces als op inhoud.

3. Kan het college na het participatieproces dat in co-creatie met de buurtbewoners heeft plaatsgevonden een scenario aan de raad voorleggen waarbij we ook de mogelijkheid krijgen de bestemming te wijzigen van‘wonen’ naar ‘ groen’?

Het gebied heeft nu een bestemming bedrijfsdoeleinden en krijgt hoe dan ook een nieuwe bestemming. Voor de beoogde woonbestemming diende ook nog een planologische procedure te worden gevoerd. Een onlangs uitgevoerde knelpuntenanalyse heeft een aantal scenario’s tegen elkaar afgewogen. Een van deze scenario’s is de inrichting van een park. De realisering van deze scenario’s is door diverse omstandigheden erg complex, vanwege civieltechnische belemmeringen en bodemverontreiniging. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de brief die op 21 juni 2023 naar uw raad is gestuurd met als bijlage de knelpuntenanalyse (registratienummer 207449-2023 ). zie https://gemeenteraad.groningen... en https://gemeenteraad.groningen...

4. Kan het college toezeggen tijdens het participatieproces het onderhoud van de plek in overleg met de buurtbewoners te doen en niet – zoals in het afgelopen jaar meermaals gebeurd is – zonder vooraf te informeren rigoureus groenonderhoud uit te voeren waarbij ook de leef- en foerageerruimte van dieren wordt aangetast?

Met de buurtbewoners is afgesproken dat onderhoud van het terrein wordt aangekondigd. Onderhoud vindt plaats met klein materieel om de buurt te ontzien en (vindt altijd plaats) met inachtneming van de ecologie en bodem.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda