Monde­linge vragen: Krediet­aan­vraag aanplant bomen 2023


Indiendatum: 22 feb. 2023

Mondelinge vragen: Kredietaanvraag aanplant bomen 2023

Recent ontving de Raad van het College het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag aanplant bomen 2023’. Het doel is om de komende 5 jaar 5000 bomen te planten. Voor 2023 wordt nu krediet aangevraagd voor 750 bomen in plaats van 1.000 bomen. Dit betekent een achterstand op de planning van 250 bomen die in 2024 ingehaald moet worden. Dan moeten er in 2024 dus 1250 bomen gepland worden. We zien in het raadsvoorstel nog geen bevredigende plannen om de aantallen van dit tussendoel en het uiteindelijke doel van 5.000 bomen dan wel te behalen, terwijl het van groot belang is dat we meer bomen aanplanten.

Onderzoeken blijven aantonen

1 dat dit van grootste belang is voor verkoeling en het vasthouden van water, als nest- en verblijfsplekken voor dieren en het versterken van de biodiversiteit. De fracties van D66, Student & Stad en Partij voor de Dieren stellen daarom de volgende vragen:

1. De fracties zijn benieuwd hoe het college reflecteert op het niet halen van de doelstellingen. Waren er opstartproblemen en verwacht het college vanaf nu een makkelijkere uitvoering of waren de eerste 750 het laaghangend fruit en is (veel) meer inzet nodig om de 5000 bomen te halen? Wat waren de meest voorkomende redenen waarom locaties niet voldeden? Hoe gaat het college de lessen van dit jaar omzetten in concrete acties voor de komende jaren?

2. Met deze tegenvallers en andere natuurlijke uitval zoals sterfte, zullen we naar alle waarschijnlijkheid tenminste 6.000 potentiële locaties nodig hebben. Zijn er genoeg locaties in de gemeente beschikbaar om voldoende bomen aan te planten? Zijn deze locaties al goed in beeld? Is er al een inventarisatie gemaakt voor deze plekken en is er al onderzocht of deze reeel zijn?

3. Zou het college de raad op de hoogte kunnen houden van de vorderingen met betrekking tot het planten van bomen en het doel om de komende jaren 5000 bomen te planten?

4. Is het college bekend met het Urban Forest Master Plan zoals ook in andere steden zoals Birmingham, Victoria en Halifax van toepassing is en kan dit helpen om de juiste locaties te kiezen? Is het college voornemens om met een soortgelijk systeem te werken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn zou dit kunnen?


Andrea Poelstra-Bos D66

Steven Bosch, Student & Stad

Bart Hekkema, Partij voor de Dieren

Tim van de Vendel, Groen Links

1

https://www.change.inc/infra/m...

t-onderzoek-39525

Indiendatum: 22 feb. 2023
Antwoorddatum: 22 feb. 2023

Wethouder Wijnja, conformstuk Krediet aanplant bomen 2023

 Zal de raad jaarlijks op de hoogte houden van de voortgang aanplant bomen, incl. andere maatregelen tegen hittestress