Initi­a­tief­voorstel Natuur­in­clusief Bouwen


27 november 2020

Samen met GroenLinks en D66 hebben we een initiatiefvoorstel ingediend om bouwen van woningen en kantoren hand in hand te laten gaan met het toevoegen van natuur en groen. Een natuurinclusief gebouw voegt natuur toe in plaats van dat natuur erdoor verdwijnt. Hiertoe moeten onder andere afspraken worden gemaakt met grote projectontwikkelaars. Zo willen we de woningbouwopgave combineren met de aanleg van natuur.

Het voorstel voor besluit:

De raad spreekt uit:

Natuurinclusief bouwen op te vatten als een manier van ruimtelijke projecten vormgeven die biodiversiteit op de locatie van het project toevoegt.

De raad besluit het college op te dragen:

1. In het af te sluiten bouwakkoord met bouwondernemers waarmee de gemeente samenwerkt afspraken over natuurinclusief bouwen op te nemen.

2. Twee of meer concrete voorbeeldlocaties aan te wijzen waar daadwerkelijk op afzienbare termijn natuurinclusief gebouwd gaat worden, zo nodig vooruitlopendop en ter inspiratie voor de regeling die het college voorbereidt.

3. De klimaatmanifestaties in het klimaatprogramma mede te gebruiken om voorbeelden en creatieve ideeën over natuurinclusief bouwen voor het voetlicht te
brengen en te bespreken, zo mogelijk in de vorm van een ontwerpwedstrijd, en hierbij inwoners te betrekken.

4. De raad uiterlijk 1 juli 2021 of zoveel eerder als mogelijk de juridische/planologische regeling voor natuurinclusief bouwen die in het Groenplan wordt aangekondigd voor te leggen, inclusief een Gronings instrumentarium of puntensysteem voor beleidsmatige borging van natuurinclusief bouwen.

Vanwege de lengte en de vele bijlagen hebben we het voorstal in Pdf-bestand geüpload: Vind hier de link naar het initiatiefvoorstel in Pdf-formaat.


Status

Ingediend