Initi­a­tief­voorstel Natuur­in­clusief Bouwen


27 november 2020

Samen met GroenLinks en D66 hebben we een initiatiefvoorstel ingediend om bouwen van woningen en kantoren hand in hand te laten gaan met het toevoegen van natuur en groen. Een natuurinclusief gebouw voegt natuur toe in plaats van dat natuur erdoor verdwijnt. Hiertoe moeten onder andere afspraken worden gemaakt met grote projectontwikkelaars. Zo willen we de woningbouwopgave combineren met de aanleg van natuur en het versterken van de biodiversiteit.

Het voorstel voor besluit:

De raad spreekt uit:

Natuurinclusief bouwen op te vatten als een manier van ruimtelijke projecten vormgeven
die biodiversiteit op de locatie van het project toevoegt.

De raad besluit het college op te dragen:

1. In het af te sluiten bouwakkoord met bouwondernemers waarmee de gemeente
samenwerkt afspraken over natuurinclusief bouwen op te nemen.

2. Twee of meer concrete voorbeeldlocaties aan te wijzen waar daadwerkelijk op
afzienbare termijn natuurinclusief gebouwd gaat worden, zo nodig vooruitlopend
op en ter inspiratie voor de regeling die het college voorbereidt.

3. De klimaatmanifestaties in het klimaatprogramma mede te gebruiken om voorbeelden
en creatieve ideeën over natuurinclusief bouwen voor het voetlicht te
brengen en te bespreken, zo mogelijk in de vorm van een ontwerpwedstrijd, en
hierbij inwoners te betrekken.

4. De raad uiterlijk 1 juli 2021 of zoveel eerder als mogelijk de juridische/planologische
regeling voor natuurinclusief bouwen die in het Groenplan wordt aangekondigd
voor te leggen, inclusief een Gronings instrumentarium of puntensysteem
voor beleidsmatige borging van natuurinclusief bouwen.

Lees hier het initiatiefvoorstel in PDF.Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

SP