Voor­jaarsnota: kaptax


30 juni 2010


Motie Kaptax


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

- dat jaarlijks vele bomen gekapt worden;
- dat dit een verstoring betekent voor het dierenleven;
- dat een groene omgeving heilzaam is voor mensen;


Overwegende:

- dat een kaptax zou kunnen bijdragen aan de afname van de bomenkap in Groningen;


Verzoekt het college

- bij de voorbereiding van de begroting 2011 te bezien of het mogelijk is de leges op een kapvergunning met 250 euro te verhogen en daarbij de leges voor onder andere de afgifte van paspoorten te verlagen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PvdD

Tegen

alleanderepartijen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer