Debat over moder­ni­sering feest jaar­wis­seling


4 maart 2013

2765 meldingen vuurwerkoverlast in provincie Groningen

GroenLinks en PvdD willen debat over modernisering feest jaarwisseling

GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de stad Groningen willen maatregelen nemen tegen de vuurwerkoverlast bij de komende jaarwisseling. Bij het landelijke meldpunt van GroenLinks over vuurwerkoverlast kwamen rond de jaarwisseling bijna 80.000 meldingen binnen. Uit de gemeente Groningen kwamen na de vier grote steden de meeste meldingen, namelijk 1343. Uit de hele provincie kwamen 2765 meldingen binnen. De PvdD en GroenLinks willen het afsteken van consumentenvuurwerk aan banden leggen en in plaats daarvan professionele vuurwerkshows organiseren. De raadsfracties hebben hierover vragen aan het college van B&W gesteld.

De grote schaal waarop vuurwerk wordt afgestoken tijdens oud en nieuw leidt jaarlijks tot slachtoffers, gezondheidsrisico's, milieuschade, materiële schade, hoge kosten en aantasting van het dierenwelzijn. Ook in Groningen, zo bleek onlangs nog uit antwoorden van het college op vragen van de PvdD. Elk ander evenement zou op grond daarvan definitief van de agenda worden geschrapt, stellen GroenLinks en de PvdD.
De beide raadsfracties pleiten dan ook voor maatregelen om het oud en nieuw-feest te moderniseren. Door beperking van consumentenvuurwerk en het organiseren van professionele vuurwerkshows willen GroenLinks en de PvdD komen tot een veiliger en gezonder feest voor mens en dier.

Meldpunt
Dit jaar heeft GroenLinks een landelijk meldpunt vuurwerkoverlast ingericht. Op dit meldpunt kwamen bijna 80.000 meldingen binnen. De provincie Groningen nam hiervan 2765 voor haar rekening, waarvan 1343 uit de stad. Van de melders gaf 45% aan last te hebben gehad van te harde knallen en 31% van het ontijdig afsteken van vuurwerk. 10% meldde gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren en 5% gevaarlijke situaties voor mensen. Overigens bleek uit de commentaren dat het vaak gaat om combinaties van overlast.

Opinieonderzoek
Uit recent opinieonderzoek van No Ties in opdracht van de Rotterdamse en Haagse GroenLinks-fracties blijkt dat het draagvlak voor beperking van consumentenvuurwerk toeneemt. In de regio noord vindt 73% van de geënquêteerden dat vuurwerk voor overlast zorgt; 31% zegt ook persoonlijk overlast te hebben ondervonden. Maar liefst 68% is voor een verbod op vuurwerk voor particulieren als er voortaan professionele vuurwerkshows worden georganiseerd.

Vragen
In schriftelijke vragen verzoeken de PvdD en GroenLinks aan het college om maatregelen te treffen en om een raadsdiscussie over het onderwerp voor te bereiden. De raadsfracties willen bovendien weten wat de gezondheidseffecten zijn van de vuurwerkdampen; in Den Haag bevatte de binnenstad tijdens de jaarwisseling zestig keer zoveel ultrafijnstof als in een gewone nacht en zes keer zoveel als in sigarettenrook.

Bijlage: schriftelijke vragen aan B&W, inclusief opinieonderzoek en reacties van melders