Vragen overleden paard bij de optocht van Sinter­klaas


Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 21 november 2011

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende overleden paard bij de optocht van Sinterklaas


Geacht college,

De intocht van Sinterklaas op 19 november jl. werd overschaduwd door het overlijden van een paard, dat deelnam aan de intocht. De 20-jarige ruin Horava stierf te midden van de intocht, in de drukte en onrust van al het publiek. Kinderen en volwassen aanschouwden het sterven van het dier, een schokkend gezicht, vooral voor de kinderen.

Volgens menig ooggetuige vertoonde het paard al eerder tekenen van stress en een slechte conditie. Ook andere paarden vertoonden volgens ooggetuigen tekenen van grote stress en waren met moeite in bedwang te houden. Bij Horava was bovendien sprake van hevig transpireren en steigeren. Op de dag van de intocht was er geen dierenarts aanwezig, om de vele dieren die meeliepen met de intocht, ter plaatse in de gaten te houden. Een dienstdoende dierenarts moest gebeld worden voor het stervende paard. De eigenaar van Horava was wel aanwezig, maar heeft, ondanks de slechte staat van het dier, niet besloten Horava uit de intocht te verwijderen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Groningen, is niets opgenomen over het gebruik van bij het gebruik van dieren tijdens evenementen. Andere gemeentes hebben besloten belang te hechten aan de aanwezigheid van een dierenarts en hebben dit dan ook als voorwaarde gesteld in de verleende vergunning.

De Partij voor de Dieren wil naar aanleiding van deze kwestie graag antwoord op de volgende vragen:

1. Ooggetuigen melden dat omstreeks 13.00 uur het paard al in een slechte toestand verkeerde en menigeen is van mening dat het paard vanaf dat moment al uit de stoet gehaald had moeten worden. Tijdens de intocht was er geen dierenarts ter plaatse. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening, dat er een dierenarts op locatie aanwezig zou moeten zijn, omwille van de openbare orde en veiligheid en omwille van het dierenwelzijn? Dit onder andere omdat een gewond of ziek dier onvoorspelbaar kan reageren.

2. Door de aanwezigheid van een dierenarts als eis te stellen in de APV, kan welzijn van dieren tijdens evenementen beter in de gaten gehouden worden. Bent u bereid om dit ook in de APV Groningen vast te stellen?

3. Indien u hier niet toe bereid bent, of het wijzigen van de APV (momenteel) niet haalbaar is, bent u dan bereid om de aanwezigheid van een dierenarts tijdens evenementen waarbij dieren gebruikt worden, als eis te laten stellen voor het verlenen van een evenementenvergunning?

4. Er lopen veel dieren mee met de intocht van Sinterklaas. Zijn er limieten verbonden aan het aantal dieren en het type dier dat mee mag lopen bij een evenement, zoals de intocht die afgelopen zaterdag plaatsvond?

5. Is er vooraf onderzoek verricht naar de wens van de burgers om zoveel dieren met de intocht van Sinterklaas mee te laten lopen?

6. Bent u het met ons eens dat de intocht van Sinterklaas voor kinderen net zo leuk kan zijn zonder toevoeging van al die extra dieren, naast het paard van Sinterklaas?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

Antwoorddatum: 13 dec. 2011

Het college beantwoordt de vragen als volgt.


Bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, dit jaar op zaterdag 19 november, is het een traditie dat dieren meelopen in de optocht. Hiervoor is een evenementenvergunning verleend. Wij betreuren het zeer dat tijdens deze verder feestelijk verlopen gebeurte-nis een paard is overleden. Ook voor het publiek, waaronder vele kinderen, is dat akelig om te zien. Wij waarderen het dan ook dat de organisatie zo goed en snel als mogelijk het kadaver aan het oog heeft weten te onttrekken. Hoe triest het gebeurde ook is, incidenten van deze aard zijn tijdens een evenement nooit geheel te voor-komen.

1. Wij zijn niet met u van mening dat een dierenarts op locatie aanwezig zou moeten zijn. De verantwoordelijkheid voor het gedrag en het welzijn van dieren ligt in de allereerste plaats bij de organisatie, in dit geval de Koninklijke Vereniging Voor Volksvermaken (KVVV), en de eigenaar van het betreffende dier.
2. Het dierenwelzijn is in Nederland uitputtend geregeld in de Gezondheids- en Welzijnwet voor Dieren. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om via bepalingen in de APVG aanvullende eisen vast te leggen.
3. Wij zien naar aanleiding van dit incident geen aanleiding om bij verlenen van een evenementenvergunning waarbij dieren betrokken zijn de eis te stellen dat een dierenarts aanwezig moet zijn. Daarbij mag worden betrokken dat sinds een lange reeks van jaren er geen incidenten van deze aard hebben plaatsgevonden. Aangezien wij in ieder geval bij onvoorziene gebeurtenissen bij evenementen met de betreffende organisatie het evenement evalueren, zal het incident nader worden besproken. Mocht dat aanleiding geven om onze mening te herzien dan zullen wij u hierover informeren.
4. Er zijn op voorhand geen limieten verbonden aan het aantal dieren én het type dieren dat mee mag lopen bij een evenement. Begeleiding van dieren, tijdstip en locatie spelen wel een rol bij de beoordeling van het evenement als geheel.

5. Er is geen onderzoek verricht naar de wens van burgers om zoveel dieren mee te laten lopen in de optocht. Het feestelijke en massale verloop van het evenement is naar onze mening uitdrukking van het feit dat de wijze waarop de intocht wordt georganiseerd door vele stadjers op prijs wordt gesteld.
6. Of de intocht van Sinterklaas net zo leuk kan zijn zónder dieren laten wij graag over aan het oordeel van de KVVV, de organisator van het evenement. Als gezegd betreft het hier een jarenlange traditie. Sinterklaas wordt begeleid door Spaanse Edelen, eveneens te paard. Een ponyclub en een aantal traditionele (paard-en-)wagens maken ook onderdeel uit van het evenement dat met veel inzet en een groot aantal vrijwilligers wordt georganiseerd. Voor deze inzet en de wijze waarop kunnen wij slechts waardering hebben.


Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer