Vragen betref­fende loslo­pende olifanten circus Belly Wien in de binnenstad


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 1 november 2011

Betreft: aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende loslopende olifanten van circus Belly Wien in de binnenstad.

Geacht College,

Met ontsteltenis constateerde de Partij voor de Dieren dat er tijdens het bezoek van het circus Belly Wien twee olifanten losliepen in de binnenstad. Deze olifanten werden over een drukke weg naar de Bakker Bart geleid en kregen brood gevoerd.

De Partij voor de Dieren is tegen het gebruiken van wilde dieren voor vermaak, omdat deze dieren op die manier niet hun natuurlijke leven kunnen leiden, waardoor hun welzijn ernstig in het geding komt. Daarnaast gaat, ook bij in gevangenschap geboren dieren, het domesticeren in een aantal onderzochte gevallen gepaard met geweld. Bovendien is het los laten lopen van twee kolossale dieren in een drukke binnenstad als die van Groningen, alles behalve veilig te noemen.

Frappant is dat er met het nieuwe hondenbeleid, hondeneigenaren een fikse boete krijgen als zij hun hond in de binnenstad los laten lopen. Een olifant heeft het gemiddelde gewicht van 200 honden en kan daarmee door zijn of haar omvang en gewicht ook schade aanrichten voor het equivalent van 200 honden. De Partij voor de Dieren vraagt zich daarom af of circus Belly Wien ook 400 boetes heeft gekregen voor het los laten lopen van deze twee olifanten.

In de optocht van Sinterklaas mogen geen olifanten meelopen, zoals eerder besloten via een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Er wordt geen vergunning meer verleend, indien deze aangevraagd wordt voor het meelopen van olifanten in de optocht. Een reden hiervoor was het in het geding komen van de openbare orde en veiligheid. De Partij voor de Dieren is van mening dat orde en veiligheid niet alleen van groot belang zijn tijdens Sinterklaas, maar het hele jaar door.

De Partij voor de Dieren heeft in kader van deze situatie de volgende vragen.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat er twee olifanten los hebben gelopen in de binnenstad?

2. De olifanten liepen los en konden daarom, als zij wilden, alle kanten op. Gezien het feit dat olifanten wilde dieren en tevens prooidieren zijn, is vluchtgedrag niet ondenkbaar bij schrikreacties door bijvoorbeeld een onverwacht geluid. Bent u met ons van mening dat loslopende olifanten in de binnenstad een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid?

3. Tijdens Sinterklaas mogen, onder andere vanwege de openbare orde en veiligheid, geen olifanten meelopen in de optocht. De Partij voor de Dieren is van mening dat openbare orde en veiligheid niet alleen van belang zouden moeten zijn tijdens Sinterklaas. Deelt u deze mening?

4. Via de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, wordt er geen vergunning meer verleend aan het mee laten lopen van olifanten in de optocht van Sinterklaas. Er dient dus een vergunning aangevraagd te worden voor dergelijke activiteiten. Dit suggereert dat Belly Wien wel een vergunning heeft gekregen voor het los laten lopen van de olifanten. Is dit hier het geval?

5. Als dit niet zo is, klopt het dan dat iedereen elk willekeurig (wild) dier dat geen hond is, ongestraft in de binnenstad los kan laten lopen?

6. In dat geval is er volgens de Partij voor de Dieren sprake van een discriminatie van honden, gezien voor honden als enige diersoort een aanlijnplicht geldt. Bent u met ons van mening dat het hondenbeleid hierdoor erg willekeurig lijkt?

7. Is het mogelijk om, als blijkt dat circus Belly Wien zich niet aan de regels heeft gehouden door het los laten lopen van de olifanten, het circus in het vervolg te weren om deze reden?

8. Hondeneigenaren riskeren een boete van 70 euro wanneer zij hun hond los laten lopen in de binnenstad. De olifanten van Belly Wien konden zonder problemen een blokje om in de binnenstad, terwijl olifanten (met hun eerder genoemde omvang en gewicht) veel meer schade aan kunnen richten dan honden. Bent u het met ons eens dat het wel toestaan van loslopende olifanten in de binnenstad niet eerlijk is tegenover de hondeneigenaren?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

Antwoorddatum: 22 nov. 2011

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 22 november 2011.

1. Wij weten inmiddels dat er twee olifanten in de binnenstad gelopen hebben. Vooraf was het college hiervan niet op de hoogte.

2. Een optocht met olifanten is een evenement (art. 2:18, tweede lid sub c APVG 2009). Het is verboden om zonder vergunning een evenement te organiseren. Bij de verlening van een evenementenvergunning wordt veel aandacht besteed aan de risico’s. Omdat wij niet op de hoogte waren van de optocht, hebben wij vooraf geen risicoanalyse kunnen maken. Of de loslopende olifanten in dit geval een gevaar vormden voor de openbare orde en veiligheid hangt onder andere af van de maatregelen die de organisator neemt, de route, of de olifanten die meeliepen gewend zijn aan mensen en of ze ervaring hebben met het lopen in optochten door binnensteden. Wij hebben dus niet kunnen beoordelen of de olifanten een gevaar vormden voor de openbare orde en veiligheid.

3. Wij zijn het met u eens dat de openbare orde en veiligheid bij alle evenementen een rol moet spelen. In artikel 1:10 van de APVG 2009 is dan ook bepaald dat een vergunning geweigerd kan worden in het belang van a. de openbare orde of b. de openbare veiligheid.

4. Voor het organiseren van een optocht met olifanten is inderdaad een evenementenvergunning nodig. Circus Belly Wien heeft geen vergunning aangevraagd voor de optocht met olifanten en ook geen vergunning gekregen.

5. Dit klopt niet. Zoals hiervoor aangegeven, is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Dit staat in artikel 2:19, eerste lid APVG 2009.

6. Er is geen sprake van discriminatie, uit de beantwoording van vraag 4 en 5 blijkt dat ook olifanten niet zonder vergunning los in de binnenstad mogen lopen.

7. We zullen in de richting van circus Belly Wien alsnog handhavend optreden door een brief te sturen. In die brief schrijven we onder andere dat het niet is toegestaan om zonder vergunning met olifanten in de stad te lopen. In het geval van circus Belly Wien zullen we preventief een dwangsom opleggen.

8. Het is niet toegestaan om zonder vergunning met de olifanten in de binnenstad te lopen. Van oneerlijkheid tegenover hondeneigenaren is daarom geen sprake.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer