Vragen over niet vermelden moge­lijkheid indienen bezwaren bij nieuw honden­beleid


Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het niet vermelden van de bezwaarmogelijkheid inzake de aanwijzing van de hondenuitlaat- en uitrengebieden

Geacht college,

Afgelopen week kwam ons het bericht ter ore dat de gemeente bij de bekendmaking van het definitieve hondenbeleid vergeten is te vermelden dat er tot 9 juni nog een bezwaarmogelijkheid is voor Stadjers om beroep aan te tekenen tegen de aanwijzing van de hondenuitlaat- en uitrengebieden.

Wij hebben de volgende vragen bij dit bericht.

1. Is dit bericht correct?

2. Indien correct, kunt u aangeven waar de oorzaak ligt van deze fout?

3. Er bestaat veel weerzin tegen het nu geldende hondenbeleid. De kans is groot dat veel mensen bezwaar hadden willen aantekenen. Als het bericht correct is, is de gemeente in gebreke gebleven door burgers niet op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. Bent u bereid om in dat geval alsnog het bericht te plaatsen en mensen de tijd te geven (evenveel tijd als bij de juiste gang van zaken het geval zou zijn geweest) om indien gewenst een bezwaar in te dienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat doen?


Met vriendelijke groet,


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Antwoorddatum: 28 jun. 2011

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 28 juni 2011

De raad heeft in zijn vergadering van 30 september 2009 het nieuwe hondenbeleid vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij was een zo goed mogelijke balans te bereiken tussen de belangen van honden en hondenbezitters enerzijds en die van niet- hondenbezitters, planten en dieren anderzijds. Op basis van datzelfde uitgangspunt is toen gekozen voor realistische regels: "hond aan de lijn, behalve op speciaal aangewezen gebieden" en "hondenpoep opruimen, behalve op bepaalde locaties".

Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan de implementatie van dit beleid. Een pilot in de Korrewegwijk en de Hoogte (op verzoek van bewoners) en een uitgebreid communicatie- en participatietraject over de invoering van het nieuwe hondenbeleid in alle andere wijken hebben ertoe geleid dat we in april 2011 uitrengebieden en uitlaatzones in de stad hebben kunnen vaststellen. Direct daarna hebben we deze gebieden met borden gemarkeerd. Vervolgens werden alle direct betrokkenen (hondenbezitters, bewonersorganisaties en mensen die in de afgelopen maanden hebben gereageerd op onze voorstellen) geïnformeerd over de vastgestelde gebieden en de regels voor honden en hondenbezitters. Het nieuwe hondenbeleid is vervolgens op 1 mei 2011 ingegaan.
Wij betreuren het dat bij de bekendmaking van de besluiten tot het aanwijzen van uitren- en uitlaatgebieden de mogelijkheid voor het indienen van bezwaren hiertegen ten onrechte niet is vermeld. Dit klemt temeer daar wij sterk hechten aan de participatie van de burgers bij de implementatie van het hondenbeleid.
1. Ja dit bericht is correct.
2. Wij zijn er aanvankelijk vanuit gegaan dat met het vaststellen van de betreffende aanwijzingsbesluiten er geen mogelijkheid voor bezwaar was, omdat het gaat om een aanpassing van de verordening (APVG). Tegen een algemeen verbindend voorschrift staat namelijk geen bezwaar open. De aanwijzing van een gebied waarvoor bepaalde regels gelden is een bijzonder besluit waartegen echter wel bezwaar gemaakt kan worden. Bezwaren kunnen geen betrekking hebben op de regels die in de betreffende gebieden gelden of het mogelijk aanwijzen van andere gebieden dan die in de aanwijzingsbesluiten zijn vermeld. Naderhand werd ons helaas duidelijk dat de aanwijzing van een gebied waarvoor bepaalde regels gelden, een bijzonder besluit is waartegen wel bezwaar gemaakt kan worden. Wij zijn er dus tot onze spijt ten onrechte vanuit gegaan dat het hier uitsluitend ging om een aanpassing van de verordening.
3. Tegen de aanwijzingsbesluiten zijn bezwaren binnengekomen. Wij hechten aan een zorgvuldige behandeling van de ingekomen bezwaren. Ook realiseren we ons dat er - indien de berichtgeving daarover juist was geweest - er mogelijk meer bezwaren zouden zijn ingediend. Gelet op wettelijke termijnen kunnen die niet zonder meer worden gehonoreerd. Tot nu is de uitvoering van het hondenbeleid als participatieproject goed verlopen. Wij hechten aan openheid en transparantie bij de uitvoering van het project. We zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing die recht doet aan alle betrokkenen. Wij stellen ons daarom het volgende voor. De reeds voorgenomen evaluatie van het hondenbeleid binnen de gemeente Groningen zullen wij versneld uitvoeren, zodat wij nog voÌoÌr 1 september 2011 naar aanleiding van de uitkomsten hiervan een besluit kunnen nemen. Voor de evaluatie gebruiken we alle reacties die tot nu toe zijn ingediend, zowel positieve als negatieve. Deze evaluatie kan reeds gevolgen hebben voor de aanwijzingsbesluiten en dus ook voor de behandeling van de ingediende bezwaren. Wij willen daarom - in goed overleg met de bezwaar- makers - pas beslissen over de binnengekomen bezwaren als wij een besluit hebben genomen naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie. Dat verschaft ons ook een beter totaalinzicht in de gegrondheid van de ingediende bezwaren en/of klachten. Wij zullen alle bezwaarmakers van het vorengaande in kennis stellen.

Dat betekent formeel dat we de behandeling van de bezwaarschriften opschorten tot na de vervroegde evaluatie. Op basis van die evaluatie zullen wij onze besluitvorming herzien, in die zin dat wij een nieuw totaalbesluit over het hele gebied zullen nemen. De bezwaarmakers die in hun bezwaren tegemoet zijn gekomen, kunnen dat bezwaarschrift intrekken. Voor degenen waarbij dat niet is gebeurd wordt de nieuwe besluitvorming betrokken bij de behandeling van hun bezwaarschrift. En de mensen die ten onrechte op een verkeerd spoor zijn gezet bij de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar, kunnen dan alsnog bezwaar indienen. Daarmee wordt recht gedaan aan alle (potentiële) bezwaarmakers.

Tenslotte merken wij op dat veel bezwaren niet de aanwijzing van de gebieden betreffen maar het hondenbeleid op zichzelf. Uiteraard worden ook deze bezwaren meegenomen in de evaluatie.
Kortom: voÌoÌr 1 september 2011 evalueren wij het in april 2011 vastgestelde aanwijzingsbesluit. Naar aanleiding van deze evaluatie stellen wij het aanwijzings- besluit per 1 september 2011 opnieuw vast. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Deze mogelijkheid tot bezwaar publiceren wij op de gebruikelijke wijze.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer