Duide­lijkheid omtrent lot dieren vijvers Helperzoom


Indiendatum: aug. 2010

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 31 augustus 2010

Betreft: aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het met een sleepnet leeghalen van de vijvers aan de Helperzoom


Geacht college,

Afgelopen zaterdag, 28 augustus 2010, stond er een artikel over palingvisser Mans Vos uit Noordlaren in het Dagblad van het Noorden. Hierin vertelt dhr. Vos onder andere dat hij binnenkort de vijvers van de Helperzoom in Groningen zal leeghalen, omdat deze moeten wijken voor een nieuw stadion. Naar aanleiding hiervan willen wij u graag enkele vragen stellen.

1. Wat is de standaardprocedure in geval van te dempen vijvers?

2. Dhr. Vos gaat met een sleepnet de vijvers aan de Helperzoom leeghalen en noemt dit: “Een heel andere manier van vissen”. Wat gebeurt er met deze vissen? Is er over nagedacht deze dieren in een andere vijver te plaatsen? (Zijn de gevangen vissen vervolgens bestemd voor consumptie? Zo ja, waarom is er niet voor gekozen de vissen in een andere vijver te plaatsen of voor een andere oplossing te kiezen waarbij het leven van de vissen bespaard bleef?)

3. Om welke soort vissen gaat het?

4. Wanneer gaat het leeghalen van de vijvers aan de Helperzoom gebeuren?

5. Welke andere dieren leven in en rond deze vijvers aan de Helperzoom? Bij de beantwoording van deze vraag willen wij graag vermeld hebben op welk onderzoek u uw antwoorden baseert en van welke datum dat onderzoek is.

6. Welke gevolgen heeft het met een sleepnet leeghalen van de vijvers aan de Helperzoom voor deze dieren?

Met vriendelijke groet,


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 21 sep. 2010

1. Demping van een vijver heeft verkleining van het wateroppervlak tot gevolg. Samen met het Waterschap wordt vooraf onderzocht waar het verminderde wateroppervlak gecompenseerd kan worden.
Voorafgaand aan een demping dient de sliblaag verwijderd te worden, als deze verontreinigd is. Hiervoor is een milieukundig saneringsonderzoek nodig. De vijver moet voor het verwijderen van de sliblaag droog gepompt worden; hiervoor is

het noodzakelijk om de vissen voorafgaand hieraan te vangen. Daarvoor is meestal een flora- en faunaonderzoek noodzakelijk, om te bepalen of er beschermde soorten aanwezig zijn. In dit geval hoeft dat niet uitgevoerd te worden, omdat in het gebied in de afgelopen jaren uitgebreid ecologisch onderzoek is uitgevoerd in verband de verbreding van de spoorlijn en de planvorming rond het station Europapark.

2. Het leeghalen van de vijvers wordt gedaan in samenwerking met de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. Zij zetten daarbij hun vrijwilligers en een beroepsvisser in om het leegvissen op verantwoorde wijze te laten gebeuren. Nadat de vissen gevangen zijn, zullen deze met zorg getransporteerd worden naar het Helperdiepje, waar ze levend terug worden gezet. Ze zullen zeker niet voor de consumptie bestemd worden.
Vissen met een sleepnet is een (optioneel) middel om met een breed net, voorafgaand aan de afsluiting, zo veel mogelijk vissen naar open water te geleiden zodat ze later tijdens de afsluiting niet gevangen hoeven te worden. De optie om met een sleepnet de vissen vooraf zo veel mogelijk zelf te laten wegzwemmen, lijkt niet mogelijk in verband met de vele obstakels (gezonken balken) in het water.

3. Gezien de waterkwaliteit en de schaduwrijke ligging van de vijvers zal het om zeer algemene soorten gaan, zoals Brasem, Karper en Blei.

4. De formele start van de werkzaamheden was op 1 september 2010. De exact uitvoeringsdata staan echter nog niet vast. De eerste werkzaamheden in de vijver (zuid) zullen eind september beginnen. Deze vijver zal voor een groot deel gedempt worden. Eind september/begin oktober 2010 zal vervolgens begonnen worden met het balkgat (noord). Het balkgat zal slechts gedeeltelijk gedempt worden en houdt een verbinding met het Helperdiepje.

5. Uit de diverse onderzoeken die in het kader van de ontheffing Flora- en Faunawet zijn uitgevoerd, is gebleken dat er zeer lage aantallen amfibieën (vooral kikkersoorten) voorkomen. Deze dieren zullen naar verwachting ook gevangen worden. De rapportages van de ecoscans zijn op aanvraag beschikbaar.

6. Zoals in vraag 2 is weergegeven, zal er niet met een sleepnet gewerkt gaan worden.

Interessant voor jou

Niet beschikbaar zijn van Boom Effect Analyse voor raad

Lees verder

Mogelijke vervuiling Gideonterrein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer