Niet beschikbaar zijn van Boom Effect Analyse voor raad


Indiendatum: aug. 2010

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 13 augustus 2010

Betreft: aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het trekken van conclusies uit een Boom Effect Analyse die nog niet opvraagbaar is voor leden van de raad


Geacht college,

In uw brief van 22 juli met als kenmerk RO10.2292019 informeert u de leden van de raad over het feit dat u van zins bent een kapvergunning af te geven voor de kap van 29 bomen op het bedrijventerrein Westpoort. U betrekt hierbij de Boom Effect Analyse (BEA), waaruit u concludeert dat “… zich hier geen monumentale en waardevolle beplanting bevindt.”

Navraag bij ambtenaren heeft ons echter geleerd dat deze Boom Effect Analyse niet klaar is. Hij is in ieder geval op dit moment nog niet opvraagbaar voor leden van de raad. Naar aanleiding van deze gang van zaken willen wij u graag de volgende vragen voorleggen.

1. Op welke wijze is het mogelijk geweest dat u conclusies heeft getrokken uit een BEA die nog niet was afgerond?

2. Indien het zo is dat de BEA inhoudelijk wel is afgerond, maar nog niet in een voor verdere verspreiding geschikt bevonden jasje is geperst, bent u het dan eens met de Partij voor de Dieren dat het een politiek ongewenste situatie betreft als het college zich in haar besluitvorming baseert op informatie die voor leden van de raad nog niet beschikbaar wordt gesteld?

3. Wanneer kan de raad de BEA verwachten?

4. En tenslotte: uit de blijkbaar voor u wel beschikbare BEA, concludeert u dat er hier geen sprake is van waardevolle en monumentale beplanting. Graag zouden wij van u vernemen op welke wijze u “waardevol” en “monumentaal” definieert waar het bomen betreft.


Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren gemeente Groningen


Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 31 augustus 2010.

1.

Ons college heeft geen conclusies getrokken op basis van een niet afgeronde BEA. Er is voor Westpoort een afgeronde BEA beschikbaar. Deze BEA heeft ons college op 20 juli 2010 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij u in onze brief van

22 juli 2010 met kenmerk RO10.2292018 geïnformeerd over de aanstaande bomenkap op Westpoort. Normaliter wordt een BEA direct naar vaststelling door ons college ter inzage gelegd in uw visietrommel. Helaas is dat in dit geval nog niet gebeurd. Hiervoor bieden wij onze excuses aan. Overigens wordt een kapvergunning pas daadwerkelijk verleend op het moment dat u inzage heeft gehad in de betreffende BEA. Gezien het feit dat u nog geen inzage heeft gehad in deze BEA, is de kapvergunning ook nog niet verleend.

2.

Zie vraag 1.

3.

De BEA ligt inmiddels ter inzage in uw visietrommel.

4.

De APVG 2009 artikel 4.8 lid 1d bevat een definitie van het begrip monumentale beplanting. Het gaat hierbij om een houtopstand die voldoet aan de hierna te noemen basisvoorwaarden en aan tenminste één van de nader te noemen specifieke voorwaarden:

1. Basisvoorwaarden:

50 jaar of ouder;
redelijke conditie; minimaal 10 à 15 jaar nog te leven;
karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en snoeiwijze is ontstaan).

2. Specifieke voorwaarden:

onderdeel ecologische infrastructuur;
onderdeel karakteristieke boom groep/laanbeplanting;
onderdeel zeldzame biotoop;
zeldzaam, gedenkboom;
bepalend voor de omgeving;
herkenningspunt.

Een boom is waardevol als deze een redelijke conditie heeft (minimaal 10-15 jaar nog te leven) en aan één van de volgende criteria voldoet:

onderdeel van een hoofdstructuur (ecologisch-/groen-/bomenstructuur). De boom maakt onderdeel uit van de basisgroenstructuur. Hiervoor zijn de themakaarten (Groene Pepers) leidend;
vervangbaarheid. Een boom is waardevol als een andere boom de functie op deze plaats of in de directe omgeving niet kan overnemen;
beeldbepalend waardevol. De boom is waardevol als deze zichtbaar is vanaf openbaar terrein en hij een bijdrage geeft aan de kwaliteit van de openbare ruimte;
cultuurhistorisch waardevol. De boom heeft een rol gespeeld in de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan bomen die herinneren aan gebeurtenissen of bomen die een bepaald punt markeren of gedenkbomen;
ecologisch waardevol. De boom heeft, los van de ecologische structuur een belangrijke ecologische waarde. Te denken valt aan een boom met nestelplaatsen voor vogels, slaapplaatsen voor vleermuizen e.d.;
dendrologisch waardevol. De boom is dendrologisch waardevol als de soort in Nederland zeldzaam of zeer zeldzaam is. Het boek "Nederlandse dendrologie" van dr. B.K. Boom is hiervoor richtinggevend;
educatief waardevol. De boom speelt een rol in het onderwijs- en opvoedkundig proces. Hier geldt dat bijvoorbeeld voor bomen op een speelplein, langs een slootkant of in een park;
overig waardevol. Naast de genoemde waarden kan de boom nog meer belangen vertegenwoordigen waardoor deze waardevol is. Te denken valt aan verkeers-geleiding, speelwaarde en attractiewaarde.

Overigens zal in de Nota Kapbeleid 2010 een (nadere) definitie van het begrip waardevolle boom worden opgenomen. Zoals aangekondigd in onze brief van 20 juli 2010 met kenmerk RO 10.2289559 zult u deze nota in september 2010 on

Interessant voor jou

Vragen betreffende vissterfte als gevolg van overstort

Lees verder

Duidelijkheid omtrent lot dieren vijvers Helperzoom

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer